ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 In vitro chondroprotective potential of herbaceous Phyllanthus spp. = ศักยภาพของพืชล้มลุก Phyllanthus spp. ในการปกป้องกระดูกอ่อนในสภาวะหลอดทดลอง / Kittisak Buddhachat / 2015 /Full Text
Subject
Annuals (Plants)
Bones
Plant extracts
102 Incorporation of lactobacilli in instant dried rice product = การผนวกแลคโตบาซิลิในผลิตภัณฑ์ข้าวแห้งกึ่งสำเร็จรูป / Pawenud Khieothong / 2015 /Full Text
Subject
Lactobacillus
Rice
103 Influence of alkoxy chain length on the initiating efficiencies of tributyltin(IV) alkoxides in the ring-opening polymerizations of L-Lactide and -Caprolactone = อิทธิพลของความยาวสายโซ่แอลคอกซีต่อประสิทธิภาพการริเริ่มของไตร บิวทิลทิน(IV) แอลคอกไซด์ในพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแอล-แลกไทด์และเอปไซลอน-คาโพรแลกโทน / Wanich Limwanich / The 2015 /Full Text
Subject
Chemical kinetics
104 Influence of an oral chinese herbal recipe (Liu Wei Di Huang Wan) on isoflavone pharmacokinetics in healthy postmenopausal women = อิทธิพลของตำรับยาสมุนไพรจีนชนิดรับประทาน(ลิ่วเวียตี้หวงหวาน) ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวนในหญิงวัยหมดประจำเดือนสุขภาพดี / Wirin Limopasmanee / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
105 Influence of magnetospheric plasma on aurora at magnetic footprints of Io = อิทธิพลของพลาสมาทรงกลมเชิงแม่เหล็กต่อแสงเหนือแสงใต้ที่ฟุตปรินต์แม่เหล็กของไอโอ / Tatphicha Promfu / 2015 /Full Text
Subject
Electromagnetic fields
Jupiter (Planet)
106 Inhibitory effect of O-demethlydemethoxycurcumin on proliferation and inflammation of Lipopolysaccharide induced human aortic smooth muscle cells = ผลของสาร O-demethyldemethoxycurcumin ต่อการยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการอักเสบของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดแดงเอออร์ตาที่ถูกกระตุ้นด้วย Lipopolysaccharide / Napat Tanasrivaroottanun / The 2015 /Full Text
Subject
Smooth muscle -- Inflammation
Smooth muscle
107 Intensive care experience among intensive Care unit survivors = ประสบการณ์การได้รับการดูแลในภาวะวิกฤตของผู้รอดชีวิตจากหอผู้ป่วยหนัก / Suzilawati Mohamed Ariffin / 2015 /Full Text
Subject
Intensive care units
Nursing
108 Interaction of green tea catechins with organic cation transporter protein type 2 in kidney = ปฏิสัมพันธ์ของสารคาเทชินในชาเขียวต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ ประจุบวกชนิดที่ 2 ในไต / Chaliya Jaiyen / The 2015 /Full Text
Subject
Green tea
Plant extracts
Catechin
Antioxidants
109 Isolation and screening of urease producing bacteria for concrete quality improvement = การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียผลิตยูรีเอสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพคอนกรีต / Sada Yoosathaporn / The 2015 /Full Text
Subject
Bacteria
Microbiology
Concrete
110 Knowledge management based classification framework on Disability-Inclusive Business = กรอบการจำแนกลักษณะธุรกิจที่ผู้พิการมีส่วนร่วมด้วยแนวทางการจัดการความรู้ Ryuhei Sano / Ryuhei, Sano / 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
111 Knowledge-Based Business Life Cycle Management for SMEs Viability = การจัดการวงชีพธุรกิจฐานความรู้เพื่อความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / Soontarin Nupap / 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
112 Land grabbing as a process of state-building in Kachin areas, North Shan State, Myanmar = การแย่งยึดที่ดินในฐานะกระบวนการสร้างรัฐในพื้นที่ชาวคะฉิ่น ตอนเหนือของรัฐฉาน, ประเทศพม่า L Gum Ja Htung / L, Gum Ja Htung / 2015 /Full Text
Subject
Land tenure
Land use
113 Maintaining elderly health by using central Thai local wisdom = การดำรงไว้ซึ่งสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคกลาง / Panicha Boonsawad / The 2015 /Full Text
Subject
Local wisdom
Older people -- Health and hygiene
114 Mechanisms of crebanine on lipopolysaccharide-induced inflammation process in macrophage cells = กลไกของครีบานีนต่อกระบวนการอักเสบที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ในเซลล์แมคโครฟาจ / Pichanan Intayoung / The 2015 /Full Text
Subject
Alkaloids
macrophage
115 Microeconometric models : applications for topics in labor economics = แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค : การประยุกต์สำหรับหัวข้อในศรษฐศาสตร์แรงงาน / Supanika Leuracharusmee / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
Capital
Wages and labor productivity
116 Mineralogy of green tourmaline from Madagascar, Mozambique and Tanzania = วิทยาแร่ของทัวร์มาลีนสีเขียวจากประเทศมาดากัสการ์ โมแซมบิก และแทนซาเนีย / Maytinee Kaewtip / 2015 /Full Text
Subject
Mineralogy
117 Modeling co-movement and risk management of gold and silver spot prices = การสร้างแบบจำลองโค-มูฟเมนท์และการจัดการความเสี่ยงของราคาซื้อ ขายทันทีของทองและเงิน Chen Yang / Chen, Yang / The 2015 /Full Text
Subject
Investment
Gold -- Investment
Gold -- Risk
118 Modification and performance analysis of small agricultural engines fueled with producer gas = การดัดแปลงและการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กที่ใช้ก๊าซโปรดิวเซอร์เป็นเชื้อเพลิง / Nigran Homdoung / 2015 /Full Text
Subject
Diesel motor -- Fuel systems
Diesel motor
Gas as fuel
119 Molecular and mathematical epidemiology of streptococcal mastitis in small holder dairy farms = ระบาดวิทยาโมเลกุลและระบาดวิทยาเชิงคณิศาสตร์ของเต้านมอักเสบจากเชื้อสเตรปโตคอคคัสในฟาร์มโคนมรายย่อย / Kansuda Leelahapongsathon / The 2015 /Full Text
Subject
Dairy cattle -- Diseases
Streptococcal infections
120 Molecular characterization and zoonotic potential analysis of rotaviruses detected in pediatric patients and piglets with acute gastroenteritis = การตรวจหาคุณลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนของเชื้อไวรัสโรตาที่พบในผู้ป่วยเด็กและในสูกสุกรที่มีอาการกระเพาะอาหารและสำไส้อักเสบแบบเฉียบพลัน / Arpaporn Yodmeeklin / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Rotaviruses
Zoonoses


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11