ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Effects of purple rice bran genotype kum doi saket (oryza sativa L. ssp. indica) on skeletal muscle glucose transport system in diabetic rats = ผลของรำข้าวก่ำสายพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดต่อระบบขนส่งกลูโคส ในกล้ามเนื้อลายของหนูขาวที่มีภาวะเบาหวาน / Sopida Apichai / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Oryza (Purple rice)
Sodium-Glucose Transport Proteins
82 Effects of Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) Supplementation in Layer Diet on Productive Performance and Egg Quality = ผลของการเสริมยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ / Kanoktip Panyachai / The 2015 /Full Text
Subject
Yeast
Enriched foods
Chickens -- Food
83 Effects of supplementation with guinea grass silage on growth performance of Lao native cattle fed rice straw as basal diet Yalao Lyfong / Lyfong, Yalao / 2015 /Full Text
Subject
Beef cattle -- Lao
Diary cattle -- Feeding and feeds
84 Effects of Tai Chi training on physiological factors associated with falls and fall risk in older adults with mild cognitive impairment = ผลของการฝึกไทชิต่อปัจจัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มและความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย / Wannisa Thanakkhasaranee / 2015 /Full Text
Subject
Tai Ji
Aged
85 Effects of tungsten and molybdenum additions on microstructure and properties of high chromium cast irons = ผลของการเติมทังสเตนและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง / Suttawan Imurai / 2015 /Full Text
Subject
Cast-iron
86 Evaluation of Antimalarial Drug Sensitivity and Identification of Drug Resistance Genes in Plasmodium falciparum from Malaria Patients in Mae-Sariang District Area, Mae Hong Son Province = การประเมินความไวต่อยาต้านมาลาเรียและการตรวจเอกลักษณ์ยีนดื้อยาในเชื้อ Plasmodium falciparum จากผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Patcharaporn Saengratwatchara / 2015 /Full Text
Subject
Malaria -- Mae-Sariang (Mae Hong Son)
Malaria -- Patients -- Mae-Sariang (Mae Hong Son)
Drug resistance
87 Factors affecting low temperature crystallization of ferric Oxide-doped lead free glaze = ปัจจัยที่มีผลต่อการตกผลึกที่อุณหภูมิต่าของแก้วเคลือบไร้ตะกั่วที่เจือด้วยเฟอร์ริกออกไซด์ / Supakorn Silakate / 2015 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Glazing (Ceramics)
Glass-ceramics
Glazes
Glass
88 Flavor masking and stabilization of turmeric extract via encapsulation and its application in breakfast cereal = การบดบังกลิ่นรสและความเสถียรของสารขมิ้นชันด้วยกระบวนการห่อหุ้มและการประยุกต์ในอาหารเช้าธัญชาติ / Nutcha Laokuldilok / The 2015 /Full Text
Subject
Turmeric
Plant extracts
89 Genealogy of foreign teachers and english education development discourse of Thai State for being a part of ASEAN community = วงศาวิทยาว่าด้วยครูต่างชาติและวาทกรรมการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน / Wilaiwan Wannachotphawet Quinn / school 2015 /Full Text
Subject
Education
Teachers, Foreign
90 Generation of recombinant ScFv antibody to hemoglobin bart's = การสร้างรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีชนิดเอสซีเอฟวีต่อฮีโมโกลบินบาร์ทส์ / Somphon Phraephan / 2015 /Full Text
Subject
Single-Chain Antibodies
Hemoglobins
Dissertations, academic -- Biochemistry
91 Growth of gold cordyceps (Cordyceps militaris) on pupae of Thai native silkworm and Eri silkworm = การเจริญของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (Cordyceps militaris) บนดักแด้ไหมไทยพื้นบ้านและไหมป่าอีรี่ ;การเจริญของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (Cordyceps militaris) บนดักแด้ไหมไทยพื้นบ้านและไหมป่าอีรี่ / Kanokwan Luerdara / The 2015 /Full Text
Subject
Mushrooms
Silk
92 HIV-1 coreceptor usage in HIV-1 infected children in Thailand = การใช้โครีเซปเตอร์ของเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ในประเทศไทย / Pattareeya Phiayura / The 2015 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
HIV infections
HIV-positive persons
93 Human capital and the role of government affecting inclusive growth in each region of Thailand = ทุนมนุษย์และบทบาทของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย / Tuangporn Janthok / 2015 /Full Text
Subject
Human capital
Human resources development
Thailand -- Economic Condition
94 Hybridizations and DNA sequence analyses Among Karyotypic Forms of Anopheles nigerrimus and An. nitidus = การผสมพันธุ์และการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอระหว่างรูปแบบคาริโอไทป์ของยุง Anopheles nigerrimus และ An. nitidus / Siripan Songsawatkiat / 2015 /Full Text
Subject
Mosquitoes
95 Hydrogen production from biomass wastes by chemical-milling-heating method = การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากของเหลือชีวมวลด้วยวิธีเคมี การบด การให้ความร้อน / Kanatip Kumproa / 2015 /Full Text
Subject
Hydrogen -- Production
Biomass
96 Identification and structural elucidation of biologically active components in Thai black rice bran = การระบุและการหาโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในรำข้าวดำพันธุ์ไทย / Panawan Suttiarporn / The 2015 /Full Text
Subject
Rice bran -- Biotechnology
Rice bran
97 Identification of serum biomarkers for diagnosis of mild cognitive impairment and alzheimer's disease = การหาเอกลักษณ์ของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในซีรัมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะบกพร่องเล็กน้อยของความรู้ความเข้าใจและโรคอัลไซเมอร์ / Natcha Panachumnong / The 2015 /Full Text
Subject
Biological specimens
Proteomics
Alzheimer's disease
98 Impact of rice policy intervention on food security: case study of Cambodia, Thailand and Vietnam = ผลกระทบของนโยบายการแทรกแซงสินค้าข้าวต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร: กรณีศึกษา กัมพูชา ไทย และเวียดนาม / Rathak Phok / The 2015 /Full Text
Subject
Food security -- Government policy
Food security -- Cambodia
Food security -- Thailand
Food security -- Vietnam
Food security -- Economic aspects -- Case studies
99 Improvement of photocatalytic performance of silver vanadate compound under visible light irradiation = การปรับปรุงสมรรถนะการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยแสงของสารประกอบซิลเวอร์วานาเดตภายใต้การฉายแสงที่เห็นได้ / Kanlayawat Wangkawong / The 2015 /Full Text
Subject
Catalysts
Cobalt compounds
100 Improvement of sigle-atom loading efficiency using rydberg state = การปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุอะตอมเดี่ยวโดยใช้สถานะริดเบิร์ก / Rattakorn Kaewuam / The 2015 /Full Text
Subject
Atoms


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11