ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Distribution solution of the nth order euler equation = ผลเฉลยดิสทริบิวชันของสมการออยเลอร์อันดับ n / Supawan Nanta / 2015 /Full Text
Subject
Equations
62 Diversity of benthic diatoms during 2011-2012 for water quality index establishment of Wang River = ความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 เพื่อการจัดทำดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้าของแม่น้ำวัง / Surakit Nakkaew / The 2015 /Full Text
Subject
Water quality -- Thailand, Northern
Watersheds -- Thailand, Northern
63 Domestic credit and economic growth in ASEAN: evidence from panel data = สินเชื่อภายในประเทศกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน: หลักฐานจากข้อมูลแบบพาเนล / Borey Ea / 2015 /Full Text
Subject
Credit -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
ASEAN countries
ASEAN countries -- Economic development
64 Effect of Anti-CD147 monoclonal antibodies on regulation of multidrug resistance in K562ADR resistant leukemic cell line via P-glycoprotein and survivin expression = ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ CD147 ในการควบคุมการดื้อยาแบบหลายขนานของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวดื้อยา K562ADR โดยผ่านการแสดงออกของพีไกลโคโปรตีนและเซอร์ไววิน / Aoranit Somno / 2015 /Full Text
Subject
Leukemia
Drug resistance
65 Effect of nitrous oxideoxygen inhalation sedation on the success rate of pulpal anesthesia in patients with irreversible pulpitis premedicated with ibuprofen = ผลของยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดมไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนต่ออัตราความสำเร็จของการชาของเนื้อเยื่อในในผู้ป่วยที่มีอาการเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับไม่ได้ที่ได้รับยาไอบูโพรเฟนก่อนรักษา / Sophon Simprasert / The 2015 /Full Text
Subject
Dental caries
Teeth -- Diseases
Nitrous oxide
66 Effect of purple rice (oryza sativa L. indica) extract on inflammatory response in colon cancer cell line and tumor promotion in rat colon = ผลของสารสกัดข้าวก่ำต่อการตอบสนองการอักเสบในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และการส่งเสริมเนื้องอกในลำไส้ใหญ่หนูขาว / Warunyoo Phannasorn / The 2015 /Full Text
Subject
Cancer -- Research
Intestine, Large -- Cancer
Purple Rice
67 Effect of purple rice bran extract of micronucleus formation in rat liver induced by aflatoxin B1 at a molecular level = ผลของสารสกัดรำข้าวก่ำต่อการเกิดไมโครนิวเคลียสในตับหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอะฟลาทอกซินบี 1 ที่ระดับโมเลกุล / Nattawan Suwannakul / The 2015 /Full Text
Subject
Oryza
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts
68 Effect of TiO2 photocatalysis washing on the reduction of ethion residue of tangerine after = ผลของการล้างด้วยปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของไททาเนียมไดออกไซด์ต่อการลดสารตกค้างอีไทออนในผลส้มเขียวหวานหลังการเก็บเกี่ยว Harvesting / Siriporn Hassarangsee / 2015 /Full Text
Subject
Citrus fruits -- Harvesting
69 Effectiveness of mnemonic strategies in teaching frequency vocabulary: a Case study of english for further study in University Course for Mathayom 5 Students at Bunyawat Witthayalai School, Lampang = ประสิทธิผลของกลยุทธ์ช่วยจำในการสอนคำศัพท์ที่พบบ่อย: กรณีศึกษำของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปำง / Talubpet Hathaipon / 2015 /Full Text
Subject
Bunyawat Witthayalai School
English language -- Study and teaching (Secondary)
English language -- Vocabulary
70 Effectiveness of the 4MAT model in encancing students's critical thinking skills in English reading classes = ประสิทธิผลของโฟร์แมทโมเดลในการส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ในการเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ / Numfon Khaoanurak / The 2015 /Full Text
Subject
English language -- Reading
English language -- Study and teaching
71 Effectiveness of the CIPPA instruction model in reducing students' anxiety in English writing classes = ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอน CIPPA เพื่อลดความวิตกกังวลของนักเรียนในการเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ / Wongsapat Thepwan / The 2015 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
English language -- Writing
72 Effects of B-site dopants on properties of bismuth lanthanum titanate ceramics = ผลของการเจือที่ตำแหน่งบีต่อสมบัติของเซรามิกบิสมัทแลนทานัมไทเทเนต / Pasinee Siriprapa / 2015 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Materials science
73 Effects of dietary coffee silverskin supplementation on productive performance and immune response of Broiler = ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ / Kanlayanee Srijan / 2015 /Full Text
Subject
Broilers (Poultry) -- Diseases
Feeds
74 Effects of dietary Cordyceps (Cordyceps militaris) supplementation on productive performance and immune response of Broilers = ผลของการเสริมเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ / Kuttiga Kantadoung / 2015 /Full Text
Subject
Broilers (Poultry)
Immunity
Feeds
75 Effects of estrogen, metformin and vildagliptin on cardiac functions in Obese-Insulin resistant and Estrogen-Deprived Rats = ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน เมทฟอร์มิน และวิลดากลิพทิน ต่อการทำงานของหัวใจในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินและขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน / Sivaporn Sivasinprasasn / 2015 /Full Text
Subject
Cardiovascular system -- Diseases
Estrogen
76 Effects of fermented Hericium erinaceus juice containing Gamma-Aminobutyric acid using lactic acid bacteria and probiotic on streptozotocin Induced-Diabetic rats = ผลของน้ำหมักเห็ดหัวลิง (Hericium erinaceus) ที่มีกรดแกมมาอะมิโน บิวทีริกโดยใช้แบคทีเรียกรดแลกติกและโพรไบโอติกต่อหนู เบาหวานที่เหนี่ยวนำด้วยสเตรปโตโซโตซิน / Sasimar Woraharn / 2015 /Full Text
Subject
Diabetes
Beverage processing plants
77 Effects of gold nanoparticle addition on microstructure and electrical properties of PZN-Based ferroelectric ceramics = ผลของการเติมอนุภาคทองคำระดับนาโนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีพีแซดเอ็นเป็นหลัก / Phakkhananan Pakawanit / 2015 /Full Text
Subject
Ceramic materials
78 Effects of limited rationality on decision making of Cambodians to build friendship with the Thais = ผลกระทบของการมีเหตุผลอันจำกัดต่อการตัดสินใจของชาวกัมพูชาในการสร้างมิตรภาพกับชาวไทย Chhuyhoung Lak / Chhuyhoung, Lak / The 2015 /Full Text
Subject
Cambodia -- Foreign relations -- Thailand
Culture conflict
79 Effects of liraglutide on neuronal insulin resistance in in vitro = ผลของยาลีรากลูไทด์ต่อภาวะดื้ออินซูลินของเซลล์ประสาทในหลอดทดลอง / Salinee Jantrapirom / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Liraglutide
Insulin Resistance
80 Effects of oxalic acid, sodium hypochlorite and wax coating on qualities of Vietnamese longan fruit cv. long during low temperature storage = ผลของกรดออกซาลิก โซเดียมไฮโพคลอไรต์ และการเคลือบผิวด้วยไขต่อคุณภาพของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่องระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ Le Ha Hai / Le, Ha Hai / The 2015 /Full Text
Subject
Longan -- Postharvest technology
Longan -- Vietnam
Sodium hypochlorite


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11