ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Control of banana anthracnose using antagonistic bacteria = การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ / Sakunyarak Khleekorn / The 2015 /Full Text
Subject
Antibiosis
Anthracnose
42 Cross-border higher education, social capital accumulation and everyday life practice : a case of Cambodian students in Hanoi, Vietnam = การข้ามพรมแดนเพื่อการศึกษาขั้นสูง การสะสมทุนทางสังคม และปฏิบัติการใช้ชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษานักศึกษาชาวกัมพูชาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม / Pichmolika Dara / 2015 /Full Text
Subject
Education -- Vietnam
Education -- Cambodia
Students -- Vietnam -- Conduct of life
43 Data reduction in supervised training process using Input-Output Clustering = การลดข้อมูลในกระบวนการฝึกแบบมีผู้สอนโดยใช้การจัดกลุ่ม อินพุต-เอาต์พุต / Anusorn Yodjaiphet / 2015 /Full Text
Subject
Data reduction
44 Depositional environment and potential of oil shale in Na Hong Basin, Mae Chaem District, Chiang Mai Province = สภาพแวดล้อมการสะสมตัวและศักยภาพของหินน้ำมันในแอ่งนาฮ่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Phanpaphorn Manoonphol / The 2015 /Full Text
Subject
Oil shale -- Mae Chaem (Chiang Mai)
Geology -- Mae Chaem (Chiang Mai)
45 Determination of sex from the metacarpals in a thai population: osteometry and DNA extraction and purification technique using gelatin-coated magnetic particles = การประเมินเพศจากกระดูกฝ่ามือในคนไทยโดยเทดนิคการวัดกระดูกและวิธีการสกัดดีเอ็นเอให้บริสุทธิ์โดยใช้อนุภาคแม่เหล็กเคลือบเจลาติน / Pongsak Khanpetch / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
46 Development of active sampling device for determination of ozone in ambient air = การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแอคทีฟสำหรับการหาปริมาณโอโซนในอากาศโดยรอบ / Jirapa Na Lamphun / The 2015 /Full Text
Subject
Air -- Environmental aspects
Ozone
47 Development of controlled-release microcapsules of white champaca flavor and its application in Thai dessert model = การพัฒนาไมโครแคปซูลควบคุมการปลดปล่อยกลิ่นรสของดอกจำปีและ การประยุกต์ใช้ในแบบหุ่นจำลองขนมไทย / Rajnibhas Sukeaw Samakradhamrongthai / The 2015 /Full Text
Subject
Models (Clay, plaster, etc.
Natural products
Plant extracts
48 Development of curcumin beverage as food supplement product by micellar formation technique = การพัฒนาเครื่องดื่มเคอร์คูมินเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเทคนิคการเกิดไมเซลล์ / Nitapha Inchai / The 2015 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Dietary supplements
49 Development of green oxidation reactions using amine N-Oxide as Oxidizing Agents = การพัฒนาปฏิกิริยาออกซิเดชันสะอาดโดยใช้เอมีนเอ็น-ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ / Bannarak Khumraksa / The 2015 /Full Text
Subject
Oxidation
Microwaves
Chemistry, Physical and theoretical
50 Development of laser-induced fluorescence spectroscopy system for dye analysis = การพัฒนาระบบสเปกโทรสโกปีการวาวแสงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเลเซอร์สาหรับการวิเคราะห์สีย้อม / Saksit Sukprasong / school 2015 /Full Text
Subject
Fluorescence spectroscopy
51 Development of methodology for the Synthesis of N-Acylbenzotriazoles and Application in Organic Synthesis = การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์เอน-เอซิลเบนโซไตรเอโซลและการประยุกต์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ / Sirawit Wet-osot / 2015 /Full Text
Subject
Chemistry, Organic
Organic compounds -- Synthesis
52 Development of michelson interferometer for induced-strain measurement in ferroic materials = การพัฒนาไมเคิลสันอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์สาหรับการวัดค่าความเครียดที่ถูกเหนี่ยวนำในวัสดุเฟร์โรอิก / Siripong Somwan / The 2015 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Ferromagnetic materials
53 Development of multi-parameter analysis system for water quality measurement of Ping River in Chiang Mai Province = การพัฒนาระบบวิเคราะห์หลายพารามิเตอร์สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของแม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่ / Natcha Kaewwonglom / The 2015 /Full Text
Subject
Ping River -- Quality control
Water quality biological assessment -- Chiang Mai
Water quality bioassay -- Chiang Mai
Water quality management -- Chiang Mai
54 Development of pharmaceutical dosage form of Liu Wei Di Huang = การพัฒนารูปแบบยาเตรียมลิ่วเว่ย์ตี้หวง / Vorawut Jearasakulpol / 2015 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Herbs -- Therapeutic use
55 Development of the evaluation model on the readiness of technical colleges for joining the ASEAN community = การพัฒนารูปแบบการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค / Yuthasin Chumanee / The 2015 /Full Text
Subject
ASEAN
ASEAN countries
56 Development of voltammetric technique for determination of inorganic arsenic ions = การพัฒนาเทคนิคโวลแทมเมตรีสำหรับการหาปริมาณไอออนสารหนูอนินทรีย์ / Suthisa Ngoenrueangrot / 2015 /Full Text
Subject
Arsenic
Metal ions
voltammetric
57 Dietary behavior, perceived benefits and barriers among persons undergone urinary tract stone removal = พฤติกรรมการบริโภคอาหารการรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในผู้ที่ผ่านการเอานิ่วออกจากทางเดินปัสสาวะ / Suhana Muhamad / The 2015 /Full Text
Subject
Calculi
Bladder -- Calculi
58 Differentiation of pituitary macroadenoma and craniopharyngioma in adult base on MRI findings = การแยกความแตกต่างระหว่างเนื้องอกต่อมใต้สมองกับเนื้องอกเครนิโอฟาริงจิโอม่าในผู้ใหญ่โดยใช้ลักษณะที่พบจากภาพเอ็มอาร์ไอ / Panupong Radchauppanone / The 2015 /Full Text
Subject
Tumors
Brain -- Tumors
Magnetic resonance imaging
59 Direct power control techniques for doubly-fed induction generator driven by small hydro turbine = เทคนิคการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางโดยใช้เครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กเป็นตัวขับต้นกำลัง / Watcharin Srirattanawichaikul / The 2015 /Full Text
Subject
Electrical Engineering
Hydraulic turbines
Electric generators
Hydroelectricity
60 Discourse against consumerism and the quest for qreedom in the film fight club = วาทกรรมต้านลัทธิบริโภคนิยมและการแสวงหาเสรีภาพในภาพยนต์เรื่องไฟท์ คลับ / Phisit Rojkanarach / The 2015 /Full Text
Subject
English language -- Analysis
Language and languages
Motion pictures


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11