ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Application of Zinc Finger Protein and Ankyrin Repeat Protein for HIV-1 Hematopoietic Stem Cell Gene Therapy = การประยุกต์ใช้ซิงค์ฟิงเกอร์โปรตีนและแองไครินรีพีทโปรตีนเพื่อการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธียีนบำบัดในเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด / Wannisa Khamaikawin / 2015 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
Gene therapy
Cell transplantation
22 Applications of quantile regression under asymmetric laplace distribution and copula based returns and risk measures to financial econometrics = การประยุกต์วิธีการถดถอยแบบควอไทล์ภายใต้การแจกแจงแบบอสมมาตรลาปลาซและบนพื้นฐานของคอปปูลาในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินทางเศรษฐมิติ / Kittawit Autchariyapanitkul / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
23 Assembling and testing of inner part of central drift chamber in belle II detector system = การประกอบและทดสอบส่วนในของเซ็นทรัลดริฟต์แซมเบอร์ในระบบหัววัดเบลล์ทู / Kullapha Chaiwongkhot / The 2015 /Full Text
Subject
Electrons
Aluminum
24 Asset management and intangible asset monitor of obsolescent machineries relocation of multinational enterprises = การบริหารจัดการสินทรัพย์และเฝ้าระวังสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่ล้าสมัยของวิสาหกิจข้ามชาติ / Piang-or Loahavilai / The 2015 /Full Text
Subject
Knowledge management
International business enterprises
25 Bacterial community structure in the midguts of giant asian honey bee (Apis dorsata) and dwarf asian honey bee (apis florea) in Thailand = โครงสร้างชุมชีพของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเอเชียขนาดใหญ่และผึ้งเอเชียขนาดเล็กในประเทศไทย / Prakaimuk Saraithong / 2015 /Full Text
Subject
Bee
Bacteria
Intestines
26 Biodiversity and utilization of plants from protected and utilized forests by Tai Yai communities in Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces = ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชจากป่าอนุรักษ์และป่า ใช้สอยโดยชุมชนชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน / Tanpichcha Phongloy / The 2015 /Full Text
Subject
Biodiversity -- Thailand, Northern
Conservation of natural resources
27 Biological activities and chemical compositions of three Thai medicinal plants and the synthesis of (-)-steviamine and analogues = ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และการสังเคราะห์ (-) สตีเวียมีนและแอนะล็อค / Nadechanok Jiangseubchatveera / 2015 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Analysis
28 Biology and morphology of forensic entomological important sarcophagid flies (diptera: sarcophagidae) = ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของแมลงวันหลังลายที่มีความสำคัญทางนิติเวชกีฎวิทยา / Chutharat Samerjai / 2015 /Full Text
Subject
Entomology
Sarcophagidae
Dissertations, academic -- Parasitology
29 Bivariate extreme value analysis of construction industry stock price and stock exchange index in Asean = การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ / Yuttana Panchusri / 2015 /Full Text
Subject
Stocks -- Prices
Securities -- Rate of return
Stock exchanges
Construction industry
30 CD4+ Lymphocyte counting using pixel-based features in low resolution fluorescence and bright field images = การนับลิมโฟไซต์ชนิด CD4+ โดยใช้ลักษณะเด่นของพิกเซลในภาพ ฟลูออเรสเซนส์และภาพพื้นหลังสว่างความละเอียดต่ำ / Usanee Apijuntarangoon / The 2015 /Full Text
Subject
Lymphocyte
Fluorescence
Leucocytes
31 Cellular immune Responses to 2009 H1N1 influenza a and hepatitis B vaccines in HIV-infected individual = การตอบสนองของภูมิคุ้มกันระบบเซลล์ต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ 2009 เอช1เอ็น1 และไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / Kriangkrai Chawansuntati / 2015 /Full Text
Subject
Immunity
Immune response
Influenza vaccine
HIV-positive persons
32 Characterization and production of bioplastics from coffee pulps = คุณลักษณะและการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเนื้อผลกาแฟ Kanet Pakdeepak / Kuntapas Kungsuwan / 2015 /Full Text
Subject
Plastics -- Production
Biodegradable plastics
Plastics -- Biodegradation
Coffee
33 Characterization of Organic Cation Transporter 1 in Human Hepatocellular Carcinoma Cells Using Fluorescence 4-(4-(dimethylamino)styryl)-N-methylpyri-dinium = คุณลักษณะของตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่ 1 โดยใช้สารฟลูออเรสเซนซ์ไดเมทิลอะมิโนสไตริลเอ็นเมทธิลไพริดิเนียมในเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ / Metee Jinakote / 2015 /Full Text
Subject
Liver -- Cancer
Liver cells
34 Characterization of Thai propolis and applications for novel biopolymer = การหาลักษณะเฉพาะของพรอพอลิสไทยและการประยุกต์สำหรับพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดใหม่ / Sirikarn Sanpa / 2015 /Full Text
Subject
Biopolymers
propolis
35 Characterization of zinc oxide and lanthanide-doped zinc oxide nanostructures synthesized by sonochemical method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนของซิงก์ออกไซด์และซิงก์ออก ไซด์ที่เจือด้วยแลนทาไนด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีโซโนเคมิคอล / Oranuch Yayapao / The 2015 /Full Text
Subject
Nanostructures
Zinc oxide
36 Clinical effectiveness, quality of life and costs of treatment in transfusion-dependent thalassemia patients undergoing iron-chelating therapy deferasirox = ประสิทธิผลทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุนการรักษาในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่พึ่งพาการรับเลือดและได้รับยาขับเหล็ก ดีเฟอราซิรอกซ์ / Natchaniya Wongsrisai / The 2015 /Full Text
Subject
Thalassemia -- Patients
Thalassemia
37 Clinical effectiveness, quality of life and costs of treatment in transfusion-dependent thalassemia patients undergoing iron-chelating therapy deferoxamine = ประสิทธิผลทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุนการรักษาใน ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่พึ่งพาการรับเลือดและได้รับยาขับเหล็ก ดีเฟอรอกเซมีน / Jutarut Saikam / 2015 /Full Text
Subject
Thalassemia
Quality of life -- Patients
38 Coincidence point theorems for generalized G-Contraction on complete metric spaces endowed with graphs = ทฤษฎีบทจุดร่วมสำหรับการหดตัวแบบ G ที่วางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์พร้อมด้วยกราฟ / Adisak Hanjing / The 2015 /Full Text
Subject
Generalized spaces.
Topology
Mathematics
39 Comparative genomic analyses of clinical and animal isolates of streptococcus suis serotype 2 and serotype 14 = การศึกษาเปรียบเทียบพันธุกรรมของเชื้อ Streptococcus suis ซีโรไทป์ 2 และซีโรไทป์ 14 สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วย และสุกรปกติ / Orathai Yinsai / The 2015 /Full Text
Subject
Bacterial diseases
Pathogenic bacteria
Swine -- Diseases
40 Concepts of ecofeminism and Womens Empowerment in Hayao Miyazakis Animation film nausicaa of the valley of the wind = แนวคิดด้านสตรีนิยมเชิงนิเวศน์และการเพิ่มอานาจของสตรีในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ เรื่อง มหาสงครามหุบเขาแห่งสายลม / Suttira Kaewthep / The 2015 /Full Text
Subject
Feminism
Women
Characters and characteristics in motion pictures


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11