ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 207 รายการ จากคำว่า 2015

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Stability analysis and controller design of neutral systems with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพและการออกแบบตัวควบคุมของระบบเป็นกลางที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Wajaree Weera / 2015 /Full Text
Subject
Differential equations
Mathematics
Neural networks (Computer science) -- Mathematical models
182 Star formation of galaxies in nearby compact group: NGC 4095 group = การก่อตัวของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีในกลุ่มระยะใกล้: กลุ่ม เอ็นจีซี 4095 / Panomporn Poojon / The 2015 /Full Text
Subject
Stars
Galaxies
183 Statin therapy in acute coronary syndrome: Statin potency, LDL-C goal attainment, and cardiovascular cutcomes = การรักษาด้วยสแตตินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความแรงของสแตตินการบรรลุเป้าหมายแอลคอเลสเตอรอลและผลลัพธ์ทางหัวใจและหลอดเลือด / Dujrudee Chinwong / The 2015 /Full Text
Subject
Statins (Cardiovascular agents)
Coronary heart disease
184 Stress analysis of granular materials by Thermoelastic technique = การวิเคราะห์ความเค้นในวัสดุเม็ดด้วยเทคนิคทางเทอร์โมอีลาสติค / Chanwit Chaiamarit / 2015 /Full Text
Subject
Thermoelastic stress analysis
185 Suborbital graphs for congruence subgroups of the extended modular group and continued fractions = กราฟออร์บิทลัย่อยสำหรับกรุปย่อยสมภาคของกรุปมอดุลาร์ขยายและเศษส่วนต่อเนื่อง / Khuanchanok Chaichana / 2015 /Full Text
Subject
Continued fractions
186 Suborbital graphs of linear fractional transformation groups on the hyperbolic plane = กราฟออร์บิทัลย่อยของกรุปการแปลงเศษส่วนเชิงเส้นบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลา / Wanchalerm Promduang / The 2015 /Full Text
Subject
Geometry, Differential
Transformations (Mathematics)
187 Subsurface cavity detection using seismic refraction tomography at Kud Sam Sib Village, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province = การตรวจหาโพรงใต้ดินโดยใช้การกราดภาพตัดขวาง คลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหบริเวณบ้านกึ้ดสามสิบ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Aunchayaphat Konkuen / The 2015 /Full Text
Subject
Geophysics -- Pang Mapha (Mae Hong Son)
Seismology -- Pang Mapha (Mae Hong Son)
188 Sustainability of mechanical ventilation weaning protocol implementation for critically Ill patients in Tertiary Hospitals = ความยั่งยืนของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลตติยภูมิ / Yupha Wongrostrai / Chiangmai The 2015 /Full Text
Subject
Critical care medicine
Intensive care nursing
Respirators (Medical equipment)
189 Synthesis and characterization of bismuth tungstate and molybdate nanostructures for photocatalysis = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนบิสมัท ทังสเตทและโมลิบเดตเพื่อการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง / Phattranit Dumrongrojthanath / 2015 /Full Text
Subject
Nanostructures
Materials science
Photocatalysis
190 Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose modified silver indium sulfide quantum dots by hydrothermal method for biomedical application = การสังเคราะห์และการหาลักษณะของซิลเวอร์อินเดียมซัลไฟด์ควอนตัมดอตที่ดัดแปรด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโดยวิธี ไฮโดรเทอร์มอลเพื่อประยุกต์ในทางชีวการแพทย์ / Isara Phiwchai / The 2015 /Full Text
Subject
Quantum chemistry
Chemicals -- Synthesis
Clinical biochemistry
191 Synthesis and characterization of Eu3+doped Y1-xGdxVO4 nanoparticles by Solvothermal method = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาค นาโนอิทเทรียมแกโดลิเนียมวาเนเดตที่เจือด้วยยูโรเปียมไอออนโดยวิธีโซลโวเทอร์มอล / Watcharapong Pudkon / 2015 /Full Text
Subject
Nanoparticles
192 Synthesis of titanium dioxide nanoparticles using sol-gel method for degradation of chorophenols = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธี โซล-เจลเพื่อการย่อยสลายคลอโรฟีนอล / Thidarat Jitjanesuwan / 2015 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles
193 Systems thinking for tourism supplier selection of online travel agency in Chiang Mai Province = ความคิดเชิงระบบเพื่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการท่องเที่ยวของตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริการการท่องเที่ยวออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ / Pakinee Ariya / The 2015 /Full Text
Subject
Tourism -- Chiang Mai
Chiang Mai -- Description and travel
194 Tax smoothing hypothesis and economic growth in Asean countries = สมมติฐานเท็กสมูทติ้งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน Kunthea Din / Kunthea, Din / The 2015 /Full Text
Subject
Economic development -- Southeast Asia
Southeast Asia -- Economic conditions
195 Taxonomy of lichen family graphidaceae from Southern Thailand = อนุกรมวิธานของไลเคนวงศ์กราฟิดาซีจากภาคใต้ของประเทศไทย ;อนุกรมวิธานของไลเคนวงศ์กราฟิดาซีจากภาคใต้ของประเทศไทย / Jutarat Sutjaritturakan / The 2015 /Full Text
Subject
Lichens
Lichens -- Thailand, Southern
Plant ecology
Ecology
196 The Effect of lactic acid bacteria on the antioxidant properties of fermented black glutionous rice powder = ผลของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผงข้าวเหนียวดำหมัก / Kanyanee Sripo / The 2015 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Sticky rice
197 The Fluid emerging from etched and unetched dentin surface under carious lesions in primary teeth = ของเหลวที่อุบัติจากผิวเนื้อฟันที่ถูกกรดกัดและไม่ถูกกรดกัดใต้รอยผุในฟันน้ำนม / Monsiri Nardkosa / The 2015 /Full Text
Subject
Deciduous teeth
Dentistry
198 The Impact of external debt on economic growth: the empirical evidence in Asean Countries = ผลกระทบของหนี้ภายนอกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผลเชิงประจักษ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน / Mouykoun Lim / 2015 /Full Text
Subject
Debts, Public
ASEAN countries
Thailand -- Economic conditions
199 The Relationships between Thai government bond yield and economic variables = ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนตราสารหนี้รัฐบาลกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของไทย / Hathaichanoke Moonwong / 2015 /Full Text
Subject
Debt securities
Thailand -- Economic conditions
200 The Role of the yapA gene in stress response in Talaromyces marneffei = บทบาทของยีน yapA ในการตอบสนองต่อความเครียดในเชื้อ Talaromyces marneffei / Wiyada Dankai / The 2015 /Full Text
Subject
Microbiology
Genes


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11