ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Evaluation of ecological and Socio-economic values of reforestation sub-project Under Doi Tung Development Project, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province = การประเมินคุณค่าทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมของโครงการย่อยเกี่ยวกับการปลูกป่าตามโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / Samart Sumanochitraporn / school 2014 /Full Text
Subject
Reforestation
162 Evalution of antioxidant and antiglycation activities in culinary plants = การประเมิณฤทธิ์ของสารต้านออกซิเดชันและต่านไกลเคชันในพืชสวนครัว / Khwanta Kaewnarin / 2014 /Full Text
Subject
Vegetables
Vegetable gardening
Antioxidant
163 Existentialist analysis of Chart Korbjittis Mad Dogs & Co = การวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง พันธุ์หมาบ้า ของชาติ กอบจิตติ ตามแนวปรัชญาอัตถิภาวนิยม / Jenjira Pukan / The 2014 /Full Text
Subject
Existentialism in literature
Existentialism
164 Expression of GM2 activator protein as a potential biomarker for Lung cancar = การแสดงออกของจีเอ็มทูแอกติเวเตอร์โปรตีนเพื่อเป็นตัวอย่างบ่งชี้สำหรับโรคมะเร็งปอด / Laddawan Potprommanee / 2014 /Full Text
Subject
Proteins
Lungs -- Cancer
165 Fabrication and characterization of lead-free ceramics for piezoelectric sensor applications = การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกไร้สารตะกั่วเพื่อประยุกต์ในตัวตรวจจับไพอิโซอิเล็กทริก / Piewpan Parjansri / The 2014 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Materials Science
166 Fabrication and mechanical and electrical properties of Bismuth sodium zirconate-based compounds = การประดิษฐ์และสมบัติเชิงกลและเชิงไฟฟ้าของสารประกอบที่มีบิสมัทโซเดียมเซอร์โคเนตเป็นหลัก / Panupong Jaiban / 2014 /Full Text
Subject
Bismuth compounds
Materials science
Bismuth sodium zirconate-based
167 Fabrication of amperometric biosensor based on porous silk fibroin membrane for determination of Ascorbic acid = การสร้างแอมเพอโรเมตริกไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ซิลก์ไฟโบรอินเมมเบรนที่มีรูพรุนเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับการวิเคราะห์กรดแอสคอร์บิก / Pacharawan Ratanasongtham / The 2014 /Full Text
Subject
Ascorbic acid -- Analysis
Ascorbic acid
168 Fabrication of transparent conducting films for solar cell applications = การประดิษฐ์ฟิล์มนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสสำหรับการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Sutatip Thonglem / The 2014 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Electric conductivity
Thin films
Solar cells
Materials Science
169 Factors affecting canabinoid contents for classification of Hemp (Cannabis sativa L.) in northern Thailand = ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแคนนาบินอยด์เพื่อการจำแนกพืชกัญชงในภาคเหนือของประเทศไทย / Prapatsorn Tipparat / 2014 /Full Text
Subject
Hemp -- Analysis
Cannabinoid
170 Factors affecting food and energy prices in the ASEAN region = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารและพลังงานในภูมิภาคอาเซียน / Teera Kiatmanaroch / 2014 /Full Text
Subject
Economics -- ASEAN
Asean Free Trade Area
Food -- Prices
171 Factors predicting occurrence of intimate partner violence during pregnancy among Thai pregnancy women = ปัจจัยทำนายการเกิดความรุนแรงจากคู่สมรสขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ไทย / Nareerat Boonnate / 2014 /Full Text
Subject
Risk
Violence
pregnancy women
172 Factors related to clinical performance of nursing students in nursing colleges, Kathmanda, Nepal = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล Prasansa Parajuri / Prasansa Parajuli / 2014 /Full Text
Subject
Work
Nursing students -- Nepal
173 Factors related to intent to stay among faculty menbers in nursing colleges, The Republi of Malawi = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สาธารณรัฐมาลาวี / Jane Chirwa-Mazengera / 2014 /Full Text
Subject
Volition
Intention
174 Farmers' Perception and adaptation in organic vegetable production for sustainable livelihood in Chiang Mai Province = การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตผักอินทรีย์เพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ / Nathitakarn Pinthukas / 2014 /Full Text
Subject
Farmers -- Chiang Mai
Vegetables
Organic farming
175 Farmers' perception and adaptation to drought in maize production, Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam = การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแห้งแล้งในการผลิตข้าวโพด อำเภอดาครอง จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม Tran Cao Uy / Tran, Cao Uy / The 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Planting -- Quang Tri (Vietnam)
Rice -- Quang Tri (Vietnam)
176 Fault locating in 115kV electricitte du Laos transmission line system between Vang Viengand Luang Prabang 2 station using artificial neural network = การหาตำแหน่งฟอลต์ในระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวระหว่างสถานีวังเวียงถึงสถานีหลวงพระบาง 2 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Chanphengh Souvannalith / 2014 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electricity -- Laos
177 Fed-batch medium modification for secreted single chain variable fragment against HIV-1 p17 protein production using combined two factorial experiments in escherichia coli bioreactor = การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อแบบกึ่งกะเพื่อผลิตซิงเกิลเชน แวริเอเบิลแฟรกเมนต์ แบบคัดหลั่งต่อโปรตีน p17 ของเชื้อ เอชไอวี-1 จากเชื้อเอชเชอริเชีย โคไล ในถังชีวปฏิกรณ์โดย ใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียลสองวิธีร่วมกัน / Porntip Paopang / The 2014 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
178 Finite element analysis of maxillary molar distalization with distalizing force = การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ของการเคลื่อนฟันกรามบนไปด้านไกลกลางด้วยแรงที่ทำให้เคลื่อนไปด้านไกลกลาง ;การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ของการเคลื่อนฟันกรามบนไปด้านไกลกลางด้วยแรงที่ทำให้เคลื่อนไปด้านไกลกลาง / Hadsamanan Chalermwong / The 2014 /Full Text
Subject
Orthodontics
Finite element method
Molars
179 Flow cytometric method for detecting the expression of FLT3 protein levels on leukemic cell surface = วิธีการโฟลไซโตเมทริกเพื่อตรวจวัดระดับการแสดงออกของโปรตีน FLT3 บนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Wasimon Jutapakdee / 2014 /Full Text
Subject
Flow cytometry
Proteins -- Analysis
Leukemia
180 Forecasting Chinese yuan currency risk with extreme value theory = การพยากรณ์ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนด้วยทฤษฎีมูลค่าสูงที่สุด Yichen Lan / Lan, Yichen / 2014 /Full Text
Subject
Foreign exchange rates
Forecasting


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17