ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Effects of physical fitness on sweating in prepubrtal boys = ผลของสมรรถภาพทางกายต่อการหลั่งเหงื่อในเด็กชายก่อนเข้าสู่วัยรุ่น / Sirijit Chorsuwan / Chiang Mai Gradute Shcool 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Sweating
Physical Fitness
142 Effects of reduced glutathione supplementation during vitrificationwarning on the surival and DNA fragmentation of human sperm = ผลของการเสริมรีดิวซ์กลูต้าไธโอนในระหว่างการแช่แบบเนื้อแก้วการอุ่น ต่อการรอดชีวิตและการแตกหักของดีเอ็นเอของอสุจิมนุษย์ Hunsa Rapajitikul / Hunsa Rapajittikul / 2014 /Full Text
Subject
Spermatozoa
Glutathione
Dissertations, academic -- Physiology
143 Effects of roscovitine on oocyte maturation in mice and subsequent embryo development after in vitro fertilization = ผลของรอสโควิทินต่อการสุกของไข่ในหนูถีบจักรและการเจริญของตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธินอกกาย / Wanlapa Kokmas / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Oocytes
Embryonic Development
Fertilization in Vitro
144 Effects of salicylic acid and methyl jasmonate on chilling injury and postharvest quality of Nam Dok Mai mango fruit during low temperature Storage = ผลของกรดซาลิซิลิกและเมทิลจัสโมเนตต่ออาการสะท้านหนาวและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงน้าดอกไม้ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า / Chanikan Junmatong / 2014 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
145 Effects of the combination of obesity and estrogen deficit on neuronal insulin receptor function (Insulin-Induced LTD) and the learning and memory = ผลของภาวะอ้วนร่วมกับการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีต่อหน้าที่ของตัวรับอินซูลินในสมองและการเรียนรู้และความจำ / Piangkwan Sa-nguanmoo / 2014 /Full Text
Subject
Obesity
Estrogens
Receptor, Insulin
Dissertations, academic -- Physiology
146 Effects of the enhancing wisdom through Buddhist doctrine program on hope and coping in terminally III cancer persons = ผลของโปรแกรมส่งเสริมปัญญาตามหลักพุทธธรรมต่อความหวังและการเผชิญปัญหาในผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย / Araya Jeranukul / 2014 /Full Text
Subject
Wisdom
Buddhist doctrines
Hope
Neoplasms
Palliative care
147 Effects of using school-based teaching profession development process on science education teachers = ผลการใช้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อการปรับปรุงทักษะการสอนมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของครูที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ / Wilaiporn Rittikoop / 2014 /Full Text
Subject
Teachers
Education -- Study and teaching
148 Effects of vagal nerve stimulation on the ventricular defibrillation = ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสต่อการทำดีฟีบริเลชันของหัวใจห้องล่าง / Kittiya Thunsiri / The 2014 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Coronary heart disease -- Treatment
149 Effects of vildagliptin on cardiac ischemia and reperfusion injury = ผลของวิลดากลิพดินต่อหัวใจที่เกิดการเสียหายจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงในหัวใจ / Kroekkiat Chinda / 2014 /Full Text
Subject
Vildagliptin
Ischemia -- drug therapy
Dissertations, academic -- Physiology
150 Efficacy of ficus hydroseeding for forest restoration in an bbandoned limestone quarry = ประสิทธิภาพของไฮโดรซีดดิงในพืชสกุล Ficus เพื่อการฟื้นฟูป่าในเหมืองหินปูนที่สิ้นสุดกิจกรรม ;ประสิทธิภาพของไฮโดรซีดดิงในพืชสกุล Ficus เพื่อการฟื้นฟูป่าใน เหมืองหินปูนที่สิ้นสุดกิจกรรม / Watit Khokthong / The 2014 /Full Text
Subject
Limestone
Forest regeneration
151 Efficiency of Entomopathogenic Fungi for controlling common cutworm on Marigold in Chiang Mai Province = ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง เพื่อควบคุม หนอนกระทู้ผักในดอกดาวเรืองในจังหวัดเชียงใหม่ / Phattharadanai Chaisawas / 2014 /Full Text
Subject
Insect pests -- Biological control
Insect pests -- Control
Marigold -- Planting
Entomopathogenic fungi
152 Efficient synthesis of 4-vinyl guaiacol bioconversation of ferulic acid by white Rot Fungi = การสังเคราะห์4-ไวนิลไกวอะคอลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพของกรดเฟอรูลิกโดยไวท์รอท / Keerati Tanruean / 2014 /Full Text
Subject
Fungi -- Biotechnology
153 Electrical properties of Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 and BiFeO3 doped with holmium oxide and antimony oxide = สมบัติทางไฟฟ้าของ Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 และ BiFeO3 ที่เจือด้วยโฮลเมียมออกไซด์และแอนติโมนีออกไซด์ / Kachaporn Sanjoom / The 2014 /Full Text
Subject
Oxides
Electricity
154 Electrocatalysis of metal aanoparticles supported functionalized carbon nanotubes for ethanol oxidation in fuel cells = การเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีของอนุภาคโลหะนาโนที่รองรับด้วยท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันสาหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอลในเซลล์เชื้อเพลิง / Suwaphid Themsirimongkon / The 2014 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Nanoparticles
Nanotubes
155 Electropolymerization and characterization of conducting polymercarbon nanotubes composites for biosensor application = อิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชันและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมระหว่างพอลิเมอร์นาไฟฟ้าและท่อนาโนคาร์บอนเพื่อการประยุกต์ทางไบโอเซนเซอร์ / Paphawadee Netsuwan / 2014; The 2014 /Full Text
Subject
Nanotubes
156 Enhancement of microalgal consortium cultivation efficiency using carbon dioxide for biomass and lipid production = การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกลุ่มสาหร่ายขนาดเล็กโดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตชีวมวลและลิพิด / Sunisa Boonma / The 2014 /Full Text
Subject
Microalgae -- Biotechnology
Microalgae
Cultures (Biology)
Carbon dioxide
Biomass
157 Epidemiology, life history and molecular identification of trematodes, echinostoma spp. in Chiang Mai Province = ระบาดวิทยาชีวประวัติและการระบุเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Echinostoma spp. ในจังหวัดเชียงใหม่ Nareeya Waloh / Kittichai Chantima / 2014 /Full Text
Subject
Trematoda
Mollusks
158 Estimating international tourism demand for Laos PDR using Panel ARDL Approach = การประมาณการอุปสงค์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อประเทศลาวโดยวิธีการวิเคราะห์พาแนล เออาร์ดีแอล ;การประมาณการอุปสงค์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อประเทศลาวโดยวิธีการวิเคราะห์พาแนลเออาร์ดีแอล / Athikone Bouphanouvong / The 2014 /Full Text
Subject
Tourists -- Laos
Tourists -- Supply and demand
Consumption (Economics)
159 Estimation of Longan yield using bayesian bilief network modeling in Phrao District, Chiang Mai Province = การประมาณการผลผลิตลำไยโดยใช้แบบจำลองเครือข่ายความเชื่อเบย์เซี่ยน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / Vorraveerukorn Veerachitt / The 2014 /Full Text
Subject
Farm produce -- Phrao (Chiang Mai)
Longan -- Phrao (Chiang Mai)
Agricultural administration
160 Euglenoids in Northern Thailand and application for water quality assessment = ยูกลีนอยด์ในภาคเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์เพื่อประเมินคุณภาพน้ำ / Kritsana Duangjan / The 2014 /Full Text
Subject
Water quality -- Thailand, Northern
Water quality management


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17