ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Dynamic characteristics analysis of Malaysian crude palm oil price using fractal theory = การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะพลวัตของราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียด้วยทฤษฎีสาทิสรูป / Molida Yi / 2014 /Full Text
Subject
Palm oil -- Prices
122 Econometric analysis of agricultural and energy commodity price returns behavior = การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของพฤติกรรมของผลตอบแทนจากราคาสินค้าเกษตรและพลังงาน / Xue Gong / 2014 /Full Text
Subject
Econometrics
123 Econometric modeling of accident-related outcomes usine copula = การจำลองแบบเศรษฐมิติของผลลัพธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุโดยใช้คอปปูลา / Jirakom Sirisrisakulchai / 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
124 Efective warfarin therapy: Benefit and cost-effectiveness of pharmacist-managed warfarin clinic = การรักษาด้วยวาร์ฟารินอย่างมีประสิทธิภาพ: ประโยชน์ และต้นทุน-ประสิทธิผลของคลินิกวาร์ฟารินที่บริหารโดยเภสัชกร / Surasak Saokaew / . 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Warfarin
125 Effect of a novel iron chelator, 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one, and green tea extract on plasmodium spp. growth inhibition = ผลของยาขับเหล็กตัวใหม่ 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one และสารสกัดชาเขียวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียม / Phitsinee Thipubon / The 2014 /Full Text
Subject
Plasmodium falciparum
Clinical biochemistry
126 Effect of air distributor types and distribution techniques on fluidized bed drying of sunflower seeds = ผลของตัวกระจายลมและเทคนิคการจ่ายลมต่อการอบแห้งเมล็ดทานตะวันแบบฟลูอิดไดซ์เบด / Phairoach Chunkaew / The 2014 /Full Text
Subject
Fluidized-bed combustion
Fluidization
Sunflowers -- Seeds
127 Effect of purple rice (Oryza sativa L. indica) extract on the initiation stage of colon carcinogensis in rats = ผลของสารสกัดข้าวก่ำต่อระยะเริ่มต้นของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูขาว / Ratasark Summart / 2014 /Full Text
Subject
Colonic neoplasms -- Genetics
Plants, Medicinal (Oryza sativa L. indica)
Dissertations, academic -- Biochemistry
128 Effect of the breastfeeding promotion program on exclusive breastfeeding practice among the first time Chinese mothers = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่อการปฏิบัติการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในหญิงชาวจีนที่เป็นมารดาครั้งแรก Hongwei Wan / Wan, Hongwei / 2014 /Full Text
Subject
Breastfeeding -- China
Mother and infant -- China
129 Effectiveness of direct seeding for forest restoration in severely degraded land in Lampang Province, Thailand = ประสิทธิผลของวิธีหยอดเมล็ดเพื่อฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรงในจังหวัดลำปาง ประเทศไทย Farzana Hossain / Hossain, Farzana / The 2014 /Full Text
Subject
Reforestation -- Lampang
Forest degradation -- Lampang
Trees -- Planting -- Lampang
Forests and forestry -- Lampang
130 Effectiveness of the medication adherence enhancement program for newly diagnosed pulmonary tuberculosis patients = ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มความร่วมมือในการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ / Wongduan Suwannakeeree / Chiang mai Chiangmai 2014 /Full Text
Subject
Drug -- therapy
Tuberculosis, pulmonary
131 Effects of Buddhist doctrine based practice on fear of cancer recurrence and hopelessness among breast cancer survivors = ผลของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาต่อความกลัวการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งและความสิ้นหวังในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม / Benyaporn Bannaasan / 2014 /Full Text
Subject
Buddhism
Cancer
Breast -- cancer
132 Effects of Dentin Depths on Adhesive Bond Strength in primary incisors in vitro = ผลของระดับความหนาของเนื้อฟันต่อความแข็งแรงของ สารยึดติดในฟันตัดน้ำนมในสภาวะนอกกาย / Sirikan Chanprasert / 2014 /Full Text
Subject
Dental adhesives
Dental bonding
Teeth
133 Effects of ethanolic extracts from azadirachta indica and gymnema inodorum leaves on anti-inflammation in macrophage and anti-insulin resistance in adipocyte = ผลของสารสกัดเอทานอลจากใบสะเดาและใบเชียงดาต่อการต้านการอักเสบในแมคโครฟาจและการดื้อต่ออินซูลินในเซลล์ไขมัน / Nureeya Waloh / The 2014 /Full Text
Subject
Plant Extracts
Ethanol
Insulin Resistance
134 Effects of external electromagnetic fields on the RF electron gun emittance = ผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอกต่ออีมิตแตนซ์ของปืนอิเล็กตรอนแบบอาร์เอฟ / Keerati Manasatitpong / The 2014 /Full Text
Subject
Electromagnetic fields
Electrons
Firearms
135 Effects of gaseous chlorine dioxide fumigation on oxidative damage and antioxidant defense system involved in pericarp browning during storage of Longan fruit cv. Daw = ผลของการรมด้วยก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ต่อความเสียหายจากออกซิเดชันและระบบป้องกันแอนติออกซิแดนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเปลือกสีน้ำตาลระหว่างการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอ / Warunee Chomkitichai / The 2014 /Full Text
Subject
Oxidation
Antioxidants
Longan
136 Effects of Hemodialysis on Resting Energy Expenditure and Hemodynamics in Patients with Chronic Kidney Disease = ผลของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อการใช้พลังงานขณะพักและการไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง / Patchareeya Amput / 2014 /Full Text
Subject
Hemodialysis
Convalescence
137 Effects of metformin and vildagliptin on the rat's heart with chronic myocardial infarction = ผลของเมทฟอร์มินและวิลดากลิปตินต่อหัวใจหนูที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเรื้อรัง / Tharnwimol Inthachai / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Myocardial Infarction -- drug therapy
Metformin
Vildagliptin
138 Effects of oamily caregiver capacity building program on care ability and quality of care of dependent elders = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลและคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง / Supichaya Wangpitipanit / The 2014 /Full Text
Subject
Older people -- Care
Family
Caregivers -- in old age
Elderly
Quality of health care
139 Effects of Oxide additions on Mechanical and Electrical properties of Lead Magnesium Niobate-Lead Titanate Ceramics = ผลของการเติมออกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลและไฟฟ้าของ เซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดไทเทเนต / Chayada Sanitnapapong / 2014 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Materials science
140 Effects of Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. extract on collagenase induced osteoarthritic rats = ผลของสารสกัดลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.) ต่อหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคข้อเสื่อมด้วยเอนไซม์คอลลาจีเนส / Waranee Pradit / 2014 /Full Text
Subject
Phyllanthus amarus
Herbs
Osteoarthritis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17