ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Development of black bolete (Phlebopus portentosus) to be a sustainable economic mushroom = การพัฒนาเห็ดตับเต่าดำสำหรับเป็นเห็ดเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน / Jaturong Kumla / 2014 /Full Text
Subject
Mushrooms
102 Development of coating formulas for shelf life and storage life extensions of 'Cat Hoa Loc' mango fruit = การพัฒนาสูตรของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการวางจำหน่ายและการ เก็บรักษาผลมะม่วงพันธุ์ กั๊ก ฮัว ล๊อก Do Chi Thinh / Do, Chi Thinh / The 2014 /Full Text
Subject
Mango -- Postharvest technology
Protective coatings
103 Development of community-based oral health care model for Thai dependent elderly = การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะพึ่งพิงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน / Tipruthai Prayoonwong / 2014 /Full Text
Subject
Dental hygiene
Teeth -- Care and hygiene
Older people
104 Development of Cost Effective Assay for Phosphate Contents in Seafood and Frozen Food Samples = การพัฒนาการประเมินค่าแบบคุ้มทุนเพื่อหาปริมาณฟอสเฟตในตัวอย่างอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง / Atittaya Charumram / The 2014 /Full Text
Subject
Phosphates -- Analysis
Food additives
Frozen foods
Seafood
105 Development of curriculum evaluation model for educational programs in graduate school = การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา / Sudawadee Limpaibul / 2014 /Full Text
Subject
Curriculum evaluation
Educational evaluation
106 Development of Efficient Privacy-Preservation Algorithms = การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการรักษาความเป็นส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพ / Bowosak Srisungsittisunti / The 2014 /Full Text
Subject
Computer security
Database security
107 Development of efficient privacy-presevation algorithms = การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการรักษาความเป็นส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพ / Bowonsak Srisungsittisunti / The 2014 /Full Text
Subject
Computer security
108 Development of English for Social Sciences Curriculum using experiential learning with e-Learning to enhance paragraph writing ability, analytical thinking ability and moral awareness of undergraduate students = การพัฒนาหลักสูตรกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ร่วมกับอีเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนอนุเฉท ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Wannaubon Singyoocharoen / 2014 /Full Text
Subject
Maejo University-Phrae Campus
English language -- Study and teaching (Higher education)
Education, Higher
Ethics
109 Development of methods for detection and typing of human papillomaviruses using real-time PCR technique and nucleotide sequencing = การพัฒนาวิธีตรวจหาและจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพิลโลมาด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ / Wanlee Kongnim / The 2014 /Full Text
Subject
Papillomaviruses
110 Development of new absorbable nerve guides for Use as temporary scaffolds in reconstructive nerve surgery = การพัฒนาท่อนำเส้นประสาทชนิดใหม่สำหรับใช้เป็นโครงยึดชั่วคราวในศัลยกรรมการสร้างใหม่ของเส้นประสาท / Donraporn Daranarong / 2014 /Full Text
Subject
Polymers in medicine
Biomedical materials
Nervous system
Neurosciences
Neuroanatomy
111 Development of performance measurement model in thai frozen shrimp supply chain = การพัฒนาตัวแบบในการวัดสมรรถนะในโซ่อุปทานกุ่งแช่แข็งไทย / Sirirat Pungchompoo / 2014 /Full Text
Subject
Business logistics
Frozen shrimp -- Thailand
112 Development of potassium sodium niobate based glass and glass-ceramic substrates for solar cell applications = การพัฒนาซับสเตรตแก้วและแก้วเซรามิกฐานโพแทสเซียมโซเดียม ไนโอเบตสำหรับการประยุกต์ทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์ / Ploypailin Yongsiri / 2014 /Full Text
Subject
Glazing (Ceramics)
Glass
113 Development of science curriculum emphasizing on science-technology-society and environment learning approach to promote students problem solving thinking skill and sense of responsibility toward environment and society = การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ไขปัญหาและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของนักเรียน / Rungtiwa Kongson / 2014 /Full Text
Subject
Science -- Study and teaching (Secondary)
Science -- Lesson planning
114 Digestion of corncob and corn husk using microbial enzymes for bioethanol production = การย่อยซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดโดยใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตไบโอเอทานอล / Nattawut Audtama / The 2014 /Full Text
Subject
Ethanol
Ethanol as fuel
Corn
Microorganisms
115 Discrete Multi-target Linear-quadratic control problem on a Semi-in nite interval = ปัญหาควบคุมเชิงเส้นกำลังสองวิยุตที่มีหลายเป้ าหมายบนช่วงกึ่งอนันต์ / Kanokporn Khunsmuth / 2014 /Full Text
Subject
Algebra, Linear
116 Disease and insect pest controls in rice bran and mango by radio frequency heat treatment = การควบคุมโรคและแมลงในราข้าวและมะม่วงโดยอาศัยวิธีการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ / Nattasak Krittigams / The 2014 /Full Text
Subject
Fungi in agriculture
Insect pests -- Control
117 Distinction of hepatocellular carcinoma cell and Its corresponding hepatitis virus transfection by SPIOs-Modified Dextran-Rhodamine B staining = การจำแนกเซลล์มะเร็งตับชนิดเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาและเซลล์มะเร็งชนิดเดียวกันที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบด้วยอนุภาคนาโน SPIOs-Medified Dextran-Rhodamine B / Apijit Chichana / The 2014 /Full Text
Subject
Liver -- Cancer
Hepatitis B virus
Cancer cells
118 Diversity and antimicrobial properties of actinomycetes associated with some edible freshwater macroalgae = ความหลากหลายและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยซีทที่มีความสัมพันธ์กับสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่กินได้บางชนิด / Thanitsara Inthasotti / The 2014 /Full Text
Subject
Antibacterial agents
Bacterial diversity
Microorganisms
Algae
119 Downregulation effect of CD147 expression via ScFv-M6-1B9 intrabody on apoptotic induction of colorectal cancer CaCo2 cells = ผลการลดการแสดงออกของซีดี 147 ด้วยซิงเกิลเชนเอฟวีเอ็ม 6-1 บี 9 อินทราบอดีต่อการเหนี่ยวนำการเกิดอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด CaCo2 / Patcharin Thammasit / 2014 /Full Text
Subject
Cancer cells
Appoptosis
120 Dynamic characteristic analysis of Thai natural rubber price using fractal theory = การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะพลวัตของราคายางไทยด้วยทฤษฎี สาทิสรูป Xiao Teng / Xiao, Teng / The 2014 /Full Text
Subject
Rubber -- Prices
Rubber -- Thailand


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17