ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Complex conditions and factors determining the success of community land titles deed: a case study of Mae Aow Village, Pa Sang District, Lamphun Province = เงื่อนไขและปัจจัยเชิงซ้อนที่กำหนดความสำเร็จของโฉนดชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแม่อาว ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / Pongsatorn Khamjainuk / The 2014 /Full Text
Subject
Deeds -- Pa Sang (Lamphun)
Land tenure
Communities
82 Concept of Home in housing advertisements on television = แนวคิดเรื่อง บ้าน ในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางโทรทัศน์ / Tarana Suwancharoen / The 2014 /Full Text
Subject
Home
Advertising -- Home
Television advertising
83 Conceptual metaphor of love in the Thai novel: No Moon Tonight = อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก ในนวนิยายไทยเรื่อง คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ / Ngamjit Teepatimakorn / The 2014 /Full Text
Subject
Thai drama
Concept Metaphor
Metaphor
Theater -- ThailandMetaphor
84 Conflicts between communities and industry and conflict management from evidence-based solutions : a case study of Zinc Mine Project, Mae Sod District, Tak Province = ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโครงการอุตสาหกรรมและการจัดการความขัดแย้งโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ : กรณีศึกษาโครงการเหมืองแร่สังกะสี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / Chaiwat Phadermrod / The 2014 /Full Text
Subject
Tao watershed
Zinc Mine Project
Water -- Pollution -- Mae Sod (Tak)
Industries -- Mae Sod (Tak)
85 Construction and the implications of the term metrosexual in Thai media = การสร้างและความหมายโดยนัยของคำว่าหนุ่มเจ้าสำอาง เมโทรเซ็กชวล ในสื่อไทย / Udomsak Sirita / The 2014 /Full Text
Subject
Gays
Male homosexuality
Mass media -- Thailand
86 Continuing education for new generation of higher military education = การจัดการศึกษาต่อเนื่องชั้นสูงสำหรับทหารยุคใหม่ / Montatip Vonkdarunee / 2014 /Full Text
Subject
Military education
Military art and science
Continuing education
87 Control of Fusarium sp. decay in pineapple cv. Phu Lae using Electrolyzed Oxidizing water and U Ultrasonic wave = การควบคุมการเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium sp. ของสับปะรดพันธุ์ภูแลโดยใช้น้ำที่ผ่านการแยกด้วยกระแสไฟฟ้า และคลื่นความถี่สูง / Sirakan Khayankarn / The 2014 /Full Text
Subject
Biological control systems
Plant diseases
Fungi
88 Controller design for synchronization of neural networks with time-varying delays and hybrid couplings = การออกแบบตัวควบคุมสำหรับความพร้อมกันของโครงข่ายประสาท ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาและการเชื่อมต่อแบบผสม / Narongsak Yotha / The 2014 /Full Text
Subject
Dynamics
Mathematics
Neural networks (Computer science)
89 Copula based-garch model analysis of volatility and dependence of China international tourism demand = การวิเคราะห์ความผันผวนและการขึ้นอยู่แก่กันของอุปสงค์ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศจีนโดยแบบจำลองที่มีสัณฐานจากการ์ซด้วยการใช้คอปปูล่า / Jiechen Tang / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Travel
Tourists -- China
Demand (Economic theory)
Multivariate analysis
Copulas (Mathematical statistics)
90 Copula modeling of international trade for Thailand = การจำลองแบบคอปปูลาของการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทย / Chakorn Praprom / 2014 /Full Text
Subject
International trade
91 Crystal chemistry of green jadeite jade from Myanmar = เคมีผลึกของหยกเจไดต์สีเขียวจากพม่า / Pimwaree Tichiwattanakarn / The 2014 /Full Text
Subject
Jade
Chemistry, Analytic
92 Data and technology information system development for monitoring, supervision, and evaluation in basic educational level = การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / Nirun Tungteerabunditkul / 2014 /Full Text
Subject
Information storage and retrieval systems -- Education
Education
93 Dengue infection severity: Prognostic indicators, clinical prediction rule, and validation = ความรุนแรงของการติดเชื้อเด็งกี่: ตัวชี้วัดพยากรณ์ เกณฑ์การทำนายทางคลินิกและการตรวจสอบ / Surangrat Pongpan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Dengue
Dengue Virus
94 Dependence structure analysis between stock index futures and spot markets in the case of the golden week effect = การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพึ่งพาระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฟิวเจอร์และตลาดหลักทระพย์ซื้อขายทันทีในกรณีที่ผลกระทบของสัปดาห์ทองคำ Lanwenjing Yin / Yin, Lanwenjing / The 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Stock index futures
Futures markets
95 Determination of PBSCs potency in terms of cell kinetics, growth and differentiation in culture system: effects of age and sex of donors = การตรวจประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกำเนิด ด้านจลศาสตร์ของเซลล์, การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์: ผลจากอายุและเพศของผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด / Nutthapong Moonkum / The 2014 /Full Text
Subject
Stem cells
Cells
96 Development of a competency assessment scale for head nurses in community hospitals = การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน / Kanjananat Tongmuangtunyatep / Unoversity 2014 /Full Text
Subject
Hospitals, community
Competency
Nurses
97 Development of a diabetes care model in a Community Hospital = การพัฒนารูปแบบการดูแลโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน / Praneetsin Chaowalaksakun / 2014 /Full Text
Subject

98 Development of an instructional model based on social constructivism for enhancing essential social skills in modern teaching profession = การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่จำป็นสำหรับวิชาชีพครูยุคใหม่ / Sudapon Panyaprouks / 2014 /Full Text
Subject
Teachers
Social skills
99 Development of an instrument to measure nursing performance in patient safety for nurses in Thailand = การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับพยาบาลในประเทศไทย / Sopaporn Panthulawan / 2014 /Full Text
Subject
Instrumentation
Nursing, practical
Nurses
100 Development of anti-islanding hybrid detection technique in grid-connected distributed generation = การพัฒนาวิธีการตรวจจับแบบไฮบริดสำหรับการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว / Manop Yingram / The 2014 /Full Text
Subject
Distributed generation of electric power
Electric power production
Electricity


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17