ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Characterization of some metal Tungstate and Molybdate nanostructure synthesized by electrospinning and microwave radiation methods = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนโลหะทังสเตต และโมลิบเดตบางชนิดที่สังเคราะห์โดยวิธีอิเล็กโทรสปินนิงและวิธีการแผ่รังสีไมโครเวฟ / Yanee Keereeta / The 2014 /Full Text
Subject
Metals -- Analysis
Nanostructured materials
Tungstate -- Analysis
Molybdate -- Analysis
62 Characterization of thai silk fibroin based electrospun nanofibrous scaffolds for articular cartilage cell culture = ลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิดเส้นใยนาโนจากไฟโบรอินในเส้นใยไหมไทยด้วยวิธีอิเล็คโตรสปินสำหรับใช้ในการเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ / Sathit Banthuek / 2014 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanofibers
Silk
Electrons
63 Characterization of zinc oxidegold nanocomposites synthesized by photodeposition technique for nanodevice applications = การหาลักษณะเฉพาะของซิงก์ออกไซด์โกลด์ นาโนคอมโพสิต สังเคราะห์โดยเทคนิคโฟโตเดโพซิชัน สำหรับการประยุกต์เป็นอุปกรณ์นาโน / Pichitchai Pimpang / The 2014 /Full Text
Subject
Nanostructures
Nanostructured materials
Nanotechnology
64 Characterizations of Titanium Dioxide and Diamond-Like Carbon Nanocoating film formed by filtered cathodic vacuum arc deposition technique = การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และคาร์บอนคล้ายเพชรที่สร้างด้วยเทคนิคอาร์คแคโทดแบบกรองในสุญญากาศ / Chanwit Aramwit / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide films
Thin films
65 Chemical composition and repellent efficacy of plant products against aedes aegypti and anopheles minimus (diptera: culicidae) = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพไล่ยุงของผลิตภัณฑ์จากพืชต่อยุงลาย aedes aegypti และยุงก้นปล่อง anopheles minimus (diptera: culicidae) / Rukpong Sanghong / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Anopheles
66 Chemical compositions and molecular analysis of Hedychium J. Koenig = องค์ประกอบทางเคมี และการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลของพืชสกุลมหาหงส์ / Ratchuporn Suksathan / 2014 /Full Text
Subject
Hedychium J. Koenig
Aromatic plants -- Analysis
67 Chemical compositions of essential oils from Zanthoxylum piperitum and Anethum graveolens L. seeds and their antifungal activities on Aspergillus flavus = องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดพริกหอมและ ผักชีลาวและฤทธิ์การต้านเชื้อราต่อ Aspergillus flavus / Chorpaka Phuangsri / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antifungal agents
68 Chemical constituents and anti-acne inducing bacterial activity of essential oils from genus elsholtzia and clausena = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของนํ้ามันหอมระเหย จากพืชสกุล Elsholtzia และ Clausena / Sopit Phetsang / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antibacterial agents
Acne
69 Chemical constituents and biological activities of Anethum graveolens L., Foeniculum vulgare Mill., Trachyspermum ammi (L.) Sprague and T. roxburghianum (DC.) Craib = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักชีลาว ผักชีล้อมเทียนเยาวพาณี และผักชีไร่ / Nichakan Peerakam / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils -- Analysis
Phenols
70 Chemical constituents and biological activities of some combretum species in Northern Thailand = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในสกุล Combretum บางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย / Wimaluk Nopsiri / The 2014 /Full Text
Subject
Plant extracts
Bioactive compounds
Herbs -- Analysis
Pharmaceutical chemistry
71 Chemical constituents, antibacterial and antioxidant activities of Lanna medicinal plants used in Mahoog formula = องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรล้านนาที่ใช้ในตารับยามะโหก / Sarinya Kadchumsang / The 2014 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Chiang Mai
Herbs -- Therapeutic use
72 Chromatographic method development for detecting organophosphate insecticides in human plasma and milk for health risk assessment among pregnant farmers and their infants = การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีสำหรับตรวจวัดสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในพลาสมาและน้ำนมของมนุษย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในเกษตรกรตั้งครรภ์และทารก / Warangkana Naksen / 2014 /Full Text
Subject
Chromatographic analysis
Insecticides
Blood plasma
Breast milk
73 Clinical learning environment and satisfaction among nursing students, The Republic of the Union of Myanmar = สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในคลินิกและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / May Sein Ba / 2014 /Full Text
Subject
Learning
Satisfaction
Students -- nursing
74 Cohesive devices in Lanna Humorous folk Tales (Jia Kom) = กลวิธีการเชื่อมโยงความในนิทานตลกพื้นบ้านล้านนา (เจี้ยก้อม) / Nitchakun Khamrin / The 2014 /Full Text
Subject
Folk literature -- Thailand, Northern
75 Common information model for energy management system = การสร้างแบบจำลองข้อมูลกลางสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน / Rattapol Rodprasert / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Management -- Simulation methods
Power resources
76 Comparative study of Thai and western cultural values conveyed in problem solving approaches in the fairy tales Nang Sib-Song and Hansel and Gretel = การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทาง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกที่สะท้อนจากวิธีการแก้ไขปัญหาในนิทานพื้นบ้าน เรื่อง นางสิบสอง และ ฮันเซลกับเกรเทล / Manassavinee Boon-in / 2014 /Full Text
Subject
Social values
Culture
77 Comparison of chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic tooth movement using self-ligating bracket system and conventional bracket system = การเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6เอพิโทป) ระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันระหว่างการใช้ระบบ แบรกเก็ตชนิดมัดในตัวและแบรกเก็ตแบบดั้งเดิม / Pirun Luengrojjanakul / The 2014 /Full Text
Subject
Orthodontic Brackets
Orthodontic appliances
78 Comparison of modified infrazygomatic crest site between Thai Patients with Class I and Class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบตำแหน่งสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ดัดแปรระหว่างผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Chanapa Lohalertkit / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Radiography, Medical
Radiography, Medical
Tomography
79 Comparison of three dimensions of interradicular areas and cortical bone thickness in Thai patients with class I and that with class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบแบบสามมิติบริเวณระหว่างรากฟัน และความหนาของกระดูกทึบในผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Nattida Khumsarn / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Orthodontics
80 Comparison of tree leaf-washing and four-stage filter pack sampling methods for analysis of atmospheric particulates deposition = การเปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างแบบการล้างใบไม้และการใช้ตัวกรองสี่ชั้นเพื่อการวิเคราะห์การตกสะสมของอนุภาคในอากาศ / Jakrapan Moryadee / The 2014 /Full Text
Subject
Air quality management
Air quality


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17