ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Bioethanol production from rice husk = การผลิตเอทานอลชีวภาพจากแกลบ / Woottichai Nachaiwieng / The 2014 /Full Text
Subject
Ethanol
42 Biological activities of purple rice extract on inhibition of lipid accumulation and anti-insulin resistance in fat cells = ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าวก่ำต่อการยับยั้งการสะสมไขมัน และต้านการดื้ออินซูลินในเซลล์ไขมัน / Nareeya Waloh / 2014 /Full Text
Subject
Oryza
Dissertations, academic -- Biochemistry
43 Biological effects of curcumin-loaded PLGA nanoparticle conjugated with anti-p-glycoprotein antibody on multidrug resistant cancer cells in vitro and in animal models = ฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุภาคนาโนพีแอลจีเอบรรจุเคอร์คิวมินเชื่อมต่อด้วยแอนติบอดีต่อพีกลัยโคโปรตีนต่อเซลล์มะเร็งชนิดดื้อยาหลายขนานในโมเดลหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง / Wanisa Punfa / 2014 /Full Text
Subject
Nanoparticle
Dissertations, academic -- Biochemistry
44 Bluff-body assisted precipitation of fine particles under plasma field = การใช้ตัวขวางการไหลช่วยในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กมากภายใต้สนามพลาสมา / Attakorn Asanakham / 2014 /Full Text
Subject
Gas flow
Particles
45 Body politics and affective performance of female flight attendants = การเมืองเรื่องร่างกายและปฏิบัติการทางด้านอารมณ์ของพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน / Arratee Ayuttacorn / 2014 /Full Text
Subject
Flight attendants
46 Bounds for the domination numbers of cayley digraphs of finite clifford semigroups = ขอบเขตสำหรับจำนวนโดมิเนชันของไดกราฟเคย์เลย์ของกึ่งกรุปคลิฟฟอร์ดจำกัด / Krittawit Limkul / 2014 /Full Text
Subject
Graphic methods
47 Burmese-Muslim social neworks in the borderland : A Case study of Islam Bamroong Muslim Community in Mae Sot, Tak Province, Thailand = เครือข่ายทางสังคมของชาวมุสลิมพม่าชายแดน: กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมอิสลามบำรุงที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย / Wahyu Kuncoro / 2014 /Full Text
Subject
Muslims -- Mae Sot (Tak)
Muslims -- Social networks -- Mae Sot (Tak)
48 Business orientations for sustainability of small and medium enterprises in Thailand = ความมุ่งเน้นทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย / Tunchalong Rungwitoo / 2014 /Full Text
Subject
Business enterprises
Entrepreneurship
49 Capacity prediction and identification of antioxidative compounds in Thai Indigenous Vegetables = การทำนายความสามารถและการบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในผักพื้นบ้านของไทย / Trakul Prommajak / The 2014 /Full Text
Subject
Indigenous crops
Plant extracts
Antioxidants
50 Cardiac arrest in patients receiving anesthesia for emergency surgery: associated factors, post-cardiopulmonary resuscitation outcomes and prognostic factors of death and survival with or without complications = ภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกสำหรับผ่าตัดฉุกเฉินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์หลังช้วยฟื้นคืนชีพ และปัจจัยทำนายการตายและฟื้นโดยมีหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อน / Visith Siriphuwanun / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Heart Arrest
Anesthesia
51 Cardiovascular complications following thoracic anesthesia : Incidence, risk factors, and prevention = ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทรวงอก: อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกัน / Tanyong Pipanmekaporn / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Anesthesia, Local
Thoracic Surgery
52 Cell suspension culture of physic nut for oil production = การเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของสบู่ดำเพื่อการผลิตน้ามัน / Kritsaphong Pasitvilaitham / 2014 /Full Text
Subject
Vegetable oils as fuel
Vegetable oils
53 Chanes in hippocampal synaptic plasticity, Learning and memory behavior and brain mitochondrial function following iron overload condition in wistar rats = การเปลี่ยนแปลงของการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาทของสมองส่วนฮิปโปแคมพัส, พฤติกรรมการเรียนรู้และความจำและการทำงานของไมโตคอนเดรียในสมองหลังจากภาวะเหล็กเกินในหนูวิสตาร์ / Jirapas Sripetchwandee / 2014 /Full Text
Subject
Neuronal Plasticity
Iron Overload
Dissertations, academic -- Physiology
54 Change in bone functions in rats with insulin resistance induced by high-fat diet consumption and testosterone deprivation for 12 weeks = การเปลี่ยนแปลงการทำงานของกระดูกในหนูที่ดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำโดยการกินอาหารไขมันสูงและภาวะการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนนาน 12 สัปดาห์ / Pinyada Rattanachote / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
55 Characteristic of traditional Hue temples in Thua Thien Hue province, Vietnam: case study of square plan (Khau ) = คุณลักษณะของวัดประเพณีนิยมในจังหวัดเถื่อเทียนเหว้ ประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษา วัดผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส / Pham Dang Nhat Thai / 2014 /Full Text
Subject
Buddhist architecture -- Vietnam
Temples, Buddhist -- Vietnam
56 Characteristics of peripheral blood Stem cells: Protein profiling, potency and cellular processes = คุณลักษณะจำเพาะของเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากหลอดเลือด: การสร้างแบบแผนโปรตีน ประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของเซลล์ / Jiraporn Kantapan / 2014 /Full Text
Subject
Stem cells
Cells
57 Characterization and isomorphism conditions of cayley digraphs of some completely regular semigroups = การหาลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการสมสัณฐานของไดกราฟเคย์เลย์ ของบางกึ่งกรุปปรกติบริบูรณ์ / John Meksawang / The 2014 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Isomorphisma (Mathematics)
Group theory
Graph theory
58 Characterization of longitudinal fecal steroid hormone profiles in captive chinese goral (Naemorhedus griseus) = การหาลักษณะเฉพาะของรูปแบบระยะยาวของสเตียรอยด์ฮอร์โมนในตัวอย่างอุจจาระของกวางผาจีนในกรงเลี้ยง / Jaruwan Khonmee / The 2014 /Full Text
Subject
Deer
Steroid hormones
59 Characterization of low pressure micro-turbine using low temperature heat source = การหาลักษณะเฉพาะของกังหันแรงดันต่ำขนาดเล็กโดยใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ / Pattanachok Saiai / The 2014 /Full Text
Subject
Steam-turbines
60 Characterization of multivariate copulas associated with discrete random variables = การหาลักษณะเฉพาะของคอปูลาหลายแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุต / Anusart Kinon / The 2014 /Full Text
Subject
Copulas (Mathematical statistics)
Random variables


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17