ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 Synthesis and characterization of Nanostructured Transition Metal Oxide on metal plates = การสังเคราะห์และการหาลักษณะของโลหะทรานซิชันออกไซด์ในสภาพโครงสร้างนาโนบนแผ่นโลหะ / Nuengruethai Ekthammathat / 2014 /Full Text
Subject
Transition metal oxides
Nanoscience
302 Synthesis and characterization of tungsten trioxide by electrospinning and microwave-hydrothermal methods = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของทังสเตนไตรออกไซด์โดยวิธีอิเล็กโทรสปินนิงและวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล / Jarupat Sungpanich / 2014 /Full Text
Subject
Nanofibers
Nanostructured materials
303 Synthesis and characterization of vertically allgned zno nanowires by chemical vapor deposition for gas sensor applications = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของเส้นลวดนาโนของซิงก์ออกไซด์ที่วางตัวในแนวตั้งโดยการตกสะสมไอเคมีเพื่อประยุกต์เป็นตัวตรวจจับก๊าซ / Chatchai Rodwihok / The 2014 /Full Text
Subject
Zinc oxide
304 Synthesis and Electrochromic properties of conductive Polyaniline = การสังเคราะห์และสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของพอลิอะนิลีนนาไฟฟ้า / Natlita Thummarungsan / The 2014 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Polyaniline -- Analysis
Electrochromic -- Analysis
305 Synthesis of bismuth VanadateMetal oxide composites and their photocatalytic properties = การสังเคราะห์วัสดุผสมบิสมัทวานาเดตโลหะออกไซด์และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง Keerati Tanruean / Kanlaya Pingmuang / 2014 /Full Text
Subject
Photocatalysis
306 Synthesis of gadolinium vanadate nanoparticles by carboxylic acids-assisted sol-gel method = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแกโดลิเนียมวาเนเดตโดยวิธีโซลเจลที่มีกรดคาร์บอกซิลิกเป็นตัวช่วย ;การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแกโดลิเนียมวาเนเดตโดยวิธีโซลเจลที่มีกรดคาร์บอกซิลิกเป็นตัวช่วย / Nawapong Chumha / The 2014 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanostructured materials
307 Synthesis of inorganic hybrid PolymerTitanium Dioxide via Sol-Gel Chemical Method = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ผสมสารอนินทรีย์ไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการโซล-เจลทางเคมี / Assawin Daducale / The 2014 /Full Text
Subject
Polymers
308 Synthesis of metal oxide nanostructures by Microwave plasma and direct current heating methods = การสังเคราะห์ของโลหะออกไซด์โครงสร้างนาโนเมตรโดยวิธีไมโครเวฟพลาสมาและการให้ความร้อนจากไฟฟ้ากระแสตรง / Arrak Klinbumrung / 2014 /Full Text
Subject
Metal oxide semiconductors
Microwaves 3
Heating
Nanostructures
309 Synthesis of metal-loaded yitanium dioxide nanoparticles by flame spray pyrolysis method and application as gas sensors = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมด้วยโลหะโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสและการประยุกต์เป็นแก๊สเซนเซอร์ / Weerasak Chomkitichai / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Nanoparticles -- Synthesis
Nanoparticles
Nanoscience
310 Synthesis of nanostructured metal ternary chalcogenide by microwave refluxing method = การสังเคราะห์โลหะเทอร์นารีชาล์โคจีไนด์โครงสร้างนาโนที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ-รีฟลักซ์ / Narongrit Tipcompor / The 2014 /Full Text
Subject
Metals
Nanostructures
311 Synthesis of pyrimethamine-Fe(III)-ascorbic complex and measurement of its transport kinetic parameters in liver tissue model = การสังเคราะห์และการวัดปัจจัยเชิงจลนศาสตร์การขนส่งของสารประกอบเชิงซ้อนไพริเมทามีน-ไออน(III)-แอสคอบิกในแบบจำลองเนื้อเยื่อมะเร็งตับ / Poladate Kantakam / The 2014 /Full Text
Subject
Liver -- Cancer
Complex compounds
Tissues
Kinematics
312 Synthetic gas production from biogas reforming by non-thermal plasma = การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากการรีฟอร์มก๊าซชีวภาพโดยนอนเทอร์มอลพลาสมา / Patipat Thanompongchart / 2014 /Full Text
Subject
Biogas
313 Taxonomy of Lutzia sp. (Diptera, Culicidae) found on Doi Inthanon, Chiang Mai province = อนุกรมวิธานของยุง Lutzia sp. (Diptera, Culicidae) ที่พบบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / Korrawat Attasopa / 2014 /Full Text
Subject
Diptera -- classification
Culicidae -- classification
314 The Cross-culture customer knowledge management process model for local hospitality in western China = แบบจำลองกระบวนการจัดการความรู้ลูกค้าวัฒนธรรมต่างสังคมสำหรับโรงแรมท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน Liu Xuelian / Xuelian, Liu / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
hotel -- china
Intercultural communication
315 The Dependence structure analysis among gold price, stock price index of gold mining companies and Shanghai composite index = การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพึ่งพาระหว่างราคาทองคำ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเหมืองแร่ทองคำและดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ Xi Shen / Shen, Xi / The 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Gold -- Prices
Gold -- Analysis
316 The Development model in research conduction competency for Faculty of Physical Education Institute in the North = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของคณาจารย์สถาบันการพลศึกษาภาคเหนือ / Chaturong Hemara / The 2014 /Full Text
Subject
Physical Education Institute in the North (Chiangmai)
Research -- Chiangmai
317 The Effects of clay minerals on Rainfall-Triggered landslide at km 53 on highway 1095 (Mae Ma Lai - Pai) = อิทธิพลของแร่ดินเหนียวต่อดินถล่มที่ถูกกระตุ้นโดยฝน ณ กิโลเมตร ที่ 53 บนทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย ปาย) / Porntipa Kurerkum / 2014 /Full Text
Subject
Clay minerals -- Thailand, Northern
Landslides -- Thailand, Northern
Slopes (Soil mechanics) -- Thailand, Northern
318 The Environmental quality indicators development and implementation for air and water pollutions monitoring in Chiang Mai comprehensive plan boundary = การพัฒนาและใช้ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามมลภาวะทางอากาศและน้ำในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ / Noppadon Kowsuvon / The 2014 /Full Text
Subject
Air quality -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental quality -- Chiang Mai
319 The Internal quality assurance evaluation model of special education schools = รูปแบบการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศึกษาพิเศษ / Anan Kaewtatip / 2014 /Full Text
Subject
Quality Assurance in Education
Special education
320 The Relationship of electricity consumption, export, and economic growth in Asean = ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไฟฟ้าการส่งออกและการเจริญเติบโตของประเทศในอาเซียน / Chanchamroeun Kuoch / 2014 /Full Text
Subject
International economic relations


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17