ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 Response of Quinoa to emergence test and row spacing in Chiang Mai Lamphun valley lowland area = การตอบสนองเมล็ดพันธุ์ควินัวต่อความงอกและระยะปลูกในเขตพื้นที่ราบต่ำระหว่างหุบเขาเชียงใหม่ - ลำพูน / Suracheth Prommarak / The 2014 /Full Text
Subject
Quinoa -- Planting -- Thailand, Northern
Grain -- Planting
282 Role of yakA and rttA genes in growth, morphgenesis and stress response of Penicillium marneffei = บทบาทของยีน yakA และ rttA ต่อการเติบโต การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการตอบสนองต่อความเครียดของเชื้อ Penicillium marneffei / Sumanun Suwunnakorn / 2014 /Full Text
Subject
Protein Kinases
Gene
Fungal Proteins
Penicillium marneffei
Disseretations, academic -- Microbiology
283 Roles and importance of sacred Forest in biodiversity conservation in Mae Chaem District, Chiang Mai Province = บทบาทและความสำคัญของป่าศักดิ์สิทธิ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Auemporn Junsongduang / The 2014 /Full Text
Subject
Biodiversity conservation -- Mae Chaem (Chiangmai)
Biodiversity conservation -- Citizen participation
284 Rural crossroads : class and migration in peri-urban Chiang Mai = ชนบทที่ทางแยก : ชนชั้นและการอพยพ ในเขตรอบนอกเมืองเชียงใหม่ / Tubtim Tubtim / 2014 /Full Text
Subject
Migration, Internal -- Chiang Mai
Migration, Internal
285 Schoolgirls' sexualities, media and popular culture in Chiang Mai City, Thailand = เพศวิถึของวัยร่นหญิง สื่อ และวัฒนธรรมสมัยนิยมในเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kangwan Fongkaew / The 2014 /Full Text
Subject
Women -- Social conditions -- Chiang Mai
Popular culture
286 Semantic factors using attention theory for stimulating the maternal instinct of housewives in health care learning: Health volunteer network on alcohol drinking behavior modification = ปัจจัยความหมายโดยทฤษฎีความใส่ใจเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณความเป็นแม่ของแม่บ้านในการเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข / Thunyaporn Jaimung / The 2014 /Full Text
Subject
Health behavior
Knowledge management
287 Severe scrub typhus : Prognostic indicators, clinical prediction rule and validation = สครับไทฟัสชนิดรุนแรง : ตัวชี้วัดพยากรณ์ เกณฑ์ทำนายทางคลินิกและการตรวจสอบ / Pamornsri Sriwongpan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Scrub Typhus -- epidemiology
Scrub Typhus -- diagnosis
288 Simulation of drip irrigation and nitrogen effects on Napier grass as energy crop planted in dry season of Chinng Mai Province, Thailand = การจำลองอิทธิพลของการให้น้ำหยดและไนโตรเจนต่อหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นพืชพลังงานที่ปลูกในฤดูแล้งของ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Tupthai Norsuwan / The 2014 /Full Text
Subject
Napier grass -- Growth
Sustainable agriculture -- Chiangmai
Microirrigation -- Chiangmai
289 Simulation of hysteresis behavior in ferroelectric materials with partial non-polarizable structure = การจำลองพฤติกรรมฮิสเทอริซิสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างแบบไม่สามารถมีขั้วได้บางส่วน / Sittidet Srinoi / The 2014 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Hysteresis
Physics
290 Small cell neuroendocrine carcinoma of the uterine cervix: Prognostic value of clinicopathology, survival comparing to adenocarcinoma and squamous cell carcinoma and histological type-specific determinants = มะเร็งปากมดลูกชนิดสมอลเซลล์นิวโรเอ็นโดไครน์: คุณค่าทำนายของปัจจัยด้านพยาธิวิทยาคลินิก การรอดชีพเปรียบเทียบกับมะเร็งเยื่อบุต่อมและเยื่อบุสแควมัส และปัจจัยชี้เฉพาะของมะเร็งทั้งสามชนิด / Suthida Intaraphet / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Uterine Cervical Neoplasms -- diagnosis
291 Socio-economic analysis of the Songkhla economy = การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคมของเศรษฐกิจสงขลา / Hari Sharma Neupane / 2014 /Full Text
Subject
Songkhla -- Economic conditions
292 Speech act analysis of misunderstanding conversations in the Novel The Judgment by Chart Korbjitti = การวิเคราะห์วจนกรรมของบทสนทนาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในนวนิยายเรื่องคำพิพำกษา โดย ชาติ กอบจิตติ / Panicha Chaengsawang / The 2014 /Full Text
Subject
Fiction -- History and criticism
293 Stagnation of community forest management : a case study of Nam Kian Sub-district, Phupiang District, Nan Province = ภาวะการชะงักงันของการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน / Banjit Sairorkham / The 2014 /Full Text
Subject
Forest management -- Phupiang (Nan)
Forest conservation -- Phupiang (Nan)
Community forests -- Citizen participation
294 Structural geology and mineralization in A and KEast Pits at Chatree Gold Mine, Phichit and Phetchabun Provinces, Thailand = ธรณีวิทยาโครงสร้างและการเกิดแร่ในบ่อเหมืองเอ และบ่อเหมืองเค-ตะวันออก ณ เหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย / Worawong Sirisookprasert / The 2014 /Full Text
Subject
Geology, Structural -- Phichit
Geology, Structural -- Phetchabun
Mines and mineral resources
295 Structure and electrical properties of lead lanthanum zirconate titanate based ceramics = โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่มีเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไทเทเนตที่เป็นฐาน / Ladapak Chumprasert / The 2014 /Full Text
Subject
Ceramic materials
296 Study of High Hemoglobin F Status in Thai b- Thalassemia and Hemoglobin E Carriers = สภาวะฮีโมโกลบินเอฟสูงในคนไทยที่เป็นพาหะบีตาธาลัสซีเมีย และพาหะฮีโมโกลบินอี / Sasiwan Kerdphoo / The 2014 /Full Text
Subject
Thalassemia
Hemoglobinopathy
297 Success rate of pulpal anesthesia with supplemental intraligamentary injection after failure of inferior alveolar nerve block in young permanent teeth = อัตราความสำเร็จของการระงับความรู้สึกของเนื้อเยื่อในฟันด้วยการฉีดยาชาแบบเสริมเข้าเอ็นยึดปริทันต์หลังความล้มเหลวของการระงับความรู้สึกเส้นประสาทเบ้าฟันล่างในฟันแท้อายุน้อย ;อัตราความสำเร็จของการระงับความรู้สึกของเนื้อเยื่อในฟันด้วยการฉีดยาชาแบบเสริมเข้าเอ็นยึดปริทันต์หลังความล้มเหลวของการระงับความรู้สึกเส้นประสาทเบ้าฟันล่างในฟันแท้อายุน้อย / Thitida Sutharaphan / The 2014 /Full Text
Subject
Dental pulp
298 Sufficiency economy based knowledge worker model for unskilled labours reverse migration = แบบจำลองอัตตภูมิบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการย้ายกลับถื่นฐานของแรงงานไร้ฝีมือ / Poj Paniangvait / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Labor mobility
299 Surface modification of poly (lactic acid) by plasma technique for preferential protein adsorption = การดัดแปรผิวของพอลิแลกติกแอซิดด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับพอลิแลกติกแอซิดที่ชอบมากกว่า / Sureeporn Sarapirom / The 2014 /Full Text
Subject
Biopolymers
Plasma (Ionized gases)
Plasma
Biomedical materials
300 Synthesis and characterization of Alkaline Earth Tungstate and Molybdate by Electrospinning and Microwave- Hydrothermal method = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของแอลคาไลน์เอิร์ททังสเตตและโมลิบเดต โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง และวิธีไมโครเวฟไฮโดรเทอร์มอล / Surangkana Wannapop / 2014 /Full Text
Subject
Tungsten -- Metallurgy
Tungsten
Alkaline earth metals
Materials science


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17