ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 Preparation of molecularly imprinted polyaniline-graphene composite electrodes for detection of dopamine = การเตรียมขั้วไฟฟ้าพอลิแอนิลีนแกรฟีนคอมโพสิตที่มีเครื่องหมายระดับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดโดพามีน / Chamari Pothipor / The 2014 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Dopamine -- Inspection
Electrodes
Molecules
262 Preparation of silk fibroin - based hydrogels and their application on controlling plant nutrients release = การเตรียมไฮโดรเจลที่มีซิลก์ไฟโบรอินเป็นองค์ประกอบหลักและการประยุกต์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารของพืช / Acharaporn Ratanamanee / school university 2014 /Full Text
Subject
Hydrogels
Fibroin
Silk
plant nutrients
263 Problem-based learning for enhancing English communication abilities among educational supporting staff of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University = การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Phusita Janthima / The 2014 /Full Text
Subject
Chiang Mai University. Faculty of Agriculture
English language -- Conversation and phrase books
264 Production and characterization of Purified B-Galactosidase from thermotolerant yeast Kluyveromyces sp. CK8 = การผลิตและศึกษาสมบัติของบีตา-กาแล็กโทซิเดสบริสุทธิ์จากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces sp. CK8 ;การผลิตและศึกษาสมบัติของบีตา-กาแล็กโทซิเดสบริสุทธิ์จากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces sp. CK8 / Sirinda Am-aiam / 2014 /Full Text
Subject
Biotechnology
Yeast
Beta-galactosidase
265 Production and purification of B-Mannanase from Bacillus subtilis M7 = การผลิตและการทำบริสุทธิ์ของบีตา-แมนนาเนสจาก Bacillus subtilis M7 Nuttapong Seatang / Nuttapong Saetang / 2014 /Full Text
Subject
Bacteria
Enzymes
266 Production of chicke feather protein by Keratinase from Bacillus subtilis G8 for corncob silage production = การผลิตโปรตีนจากขนไก่โดยคีราติเนสจาก Bacillus subtilis G8 เพื่อการผลิตซังข้าวโพดหมัก / Chayatip Suttiniyom / The 2014 /Full Text
Subject
Microbial proteins
Corncobs
267 Professional development of science teachers to enhance scientific thinking skills of Mathayom Suksa 3 students using lesson study = การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน / Sudaporn Suebsutin / The 2014 /Full Text
Subject
Teachers
Science -- Study and teaching (Secondary)
Action research in education
268 Professionalism and job performance among nurses in general hospitals, Mandalay region, the replublic of the union of Myanmar = ความเป็นพยาบาลวิชาชีพและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป เขตมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / Wai Wai Aung Po / 2014 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
269 Properties of attractive points in CAT(0) spaces = สมบัติของจุดดึงดูดในปริภูมิ CAT(0) / khwanchai kunwai / 2014 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Nonlinear theories
270 Property improvement of fibroin from silk waste by polymer blending for use as food packaging materials = การปรับปรุงสมบัติของไฟโบรอินจากเศษไหมโดยการผสมรวมกับพอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มอาหาร / Pusita Kuchaiyaphum / 2014 /Full Text
Subject
fibroin
Silk
Biopolymers
271 Protective effects of pinocembrin on organic anion transporter 3 protein function in kidney of gentamicin-treated rats = ฤทธิ์ป้องกันของพิโนแซมบรินต่อการทำงานโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิดที่ 3 ในไตของหนูขาวที่ได้รับเจนตาไมซิน / Sasivimon Promsan / Gradute 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Flavanones
Gentamicins
Anti-Bacterial Agents
Bacterial Infections
272 Proteomic analyses of streptococcus suis serotype 2 and serotype 14 during exposure to macrophages = การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของเชื้อ streptococcus suis ซีโรไทป์ 2 และ ซีโรไทป์ 14 ในสภาวะที่สัมผัสกับเซลล์มาโครฟาจ / Peerarin Prangsuwan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Proteomics
Streptococcus suis
Macrophages
273 Proteomic Analysis of Proteins Associated with Aroma Compound Biosynthesis in Rice cv. Khao Dawk Mali 105 = การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารหอมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 / Aphinya Wongpia / 2014 /Full Text
Subject
Biochemistry -- Synthesis
Chemical reactions
Rice -- Varieties
274 Proteomic analysis of serum and urine from HIV co-infected tuberculosis patients = การวิเคราะห์เชิงโปรตีโอมิกส์ของซีรัมและปัสสาวะจากผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม / Rodjana Suyayai / 2014 /Full Text
Subject
HIV Infections -- complications
Tuberculosis
Dissertations, academic -- Biochemistry
275 Reflection of sufficiency economy philosophy and PROUT in the television drama Phu Yai Lee Kab Nang Ma = ภาพสะท้อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเพร้าท์ในละครโทรทัศน์เรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา / Woraluck Chompoo / The 2014 /Full Text
Subject
Sufficiency Economy Philosophy
Prout
Television plays
276 Relationship between lower limb muscle strength and single-leg sit-to-stand performance in young adults = ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการลุกจากนั่งขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียวในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / Weerasak Tapanya / The 2014 /Full Text
Subject
Muscle strength training
Young adults
277 Relationships between geometrical parameters and resonant characteristics of Ring-shaped piezoelectric transformer by Finite Element Modeling = ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เรขาคณิตและลักษณะเฉพาะของการสั่นพ้องของหม้อแปลงไฟฟ้าเพียโซอิเล็คทริกรูปทรงวงแหวนโดยวิธีการจำลองแบบไฟไนต์อิลิเมนต์ / Chumpol Supatutkul / 2014 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Piezoelectric materials
Electric transformers
278 Removal of arsenic from natural water by adsorption on leonardite char from coal mining waste = การกำจัดสารหนูจากน้ำธรรมชาติโดยการดูดซับบนลีโอนาไดต์ชาร์จากกากเหมืองถ่านหิน / Yuttasak Chammui / The 2014 /Full Text
Subject
Chemisorption
Arsenic
279 Representation of thainess in product and service advertisements in Preaw Magazine = ภาพแทนความเป็นไทยในโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการในนิตยสารแพรว Panomwan Boonchuay / Jaroenta Amphornpruet / The school 2014 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Identity (Philosophical concept)
280 Representations of Thai and American families presented in fast food television advertisements = ภาพแทนครอบครัวไทยและอเมริกันที่ปรากฏในโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ / Wipaporn Surintham / The 2014 /Full Text
Subject
Families -- Thailand
Families -- United States
Advertising
Convenience foods


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17