ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 Optimization of Ferulic acid release from biomass by chemical method and microbial degradation = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการปลดปล่อยกรดเฟอรูลิกจากชีวมวลโดยวิธีทางเคมีและการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ / Pimpilai Fusawat / The 2014 /Full Text
Subject
Enzymes
Biomass
242 Optimization of Microalgal Cultivation for Alternative Energy Production = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ขนาดเล็กเพื่อการผลิตพลังงานทางเลือก / Krongkan Janta / 2014 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Microalgae
Biomass energy
243 Orientalism as portrayed in Alex Garland's Novel the Beach = แนวคิดลัทธิบูรพนิยมที่นำเสนอในนวนิยาย เดอะ บีช โดยอเล็กซ์ การ์แลนด์ / Ratsawan Kamtita / 2014 /Full Text
Subject
Orientalism in art
Alex Garland's Novel
244 Overexpression and Post-translational modification of Akt2 in Oral Cancer Cells = การแสดงออกที่มากเกินและการเปลี่ยนแปลงหลังกระบวนการแปลรหัสของเอเคทีสองในเซลล์มะเร็งช่องปาก / Prakasit Archewa / 2014 /Full Text
Subject
Mouth -- Cancer
Oral cancer
Cancer cells
245 Parasitic mite resistance mechanisms of honey bees and Mite-Virus interactions = กลไกการต้านทานของผึ้งต่อไรปรสิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและไร / Kitiphong Khongphinitbunjong / 2014 /Full Text
Subject
Bees
Mites
Viruses
246 Participation in decision making and organizational citizenship behavior among nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ ธากา สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ / Meherun Nesa / The 2014 /Full Text
Subject
Decision making
Organization
Behavior
247 Photocatalytic activity enhancement of iron-loaded cerium dioxide nanoparticle and its core-shell composites = การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของอนุภาคนาโนซีเรียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเหล็กและที่มีโครงสร้างแบบเปลือกหุ้มแกน / Duangdao Channei / 2014 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Photocatalysis
248 Photocatalytic Degradation Activity of Organic Compounds over Titanium Dioxide-based Catalysts = ประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยแสงของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์ / Natkritta Boonprakob / The 2014 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Photocatalysis
Organic compounds
249 Plant species diversity and storages of carbon, nutrients and water in fragmented montane forest ecosystems nearby Doi Inthanon, Chiang Mai Province = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำในระบบนิเวศป่าดิบเขาที่เหลือเป็นหย่อมป่าบริเวณดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / Taparat Seeloy-ounkeaw / The 2014 /Full Text
Subject
Plant diversity -- Chiang Mai
Carbon sequestration
Biotic communities
Doi Inthanon
250 Potential anti-fungal enzymes from drumstick tree callus (moringa oleifera Lam.) = เอนไซม์ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อราจากแคลลัสของมะรุม / Wanutchaya Duanginta / The 2014 /Full Text
Subject
Enzymes
Fungi
Moringa oleifera
251 Pre-hospital emergency medical service performance in Klang Valley, Malaysia = การปฏิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล ในกลาง แวลลี ประเทศมาเลเซีย / Mohd Said Bin Nurumal / Chiang mai 2014 /Full Text
Subject
Emergency medicine
Medical services
252 Predicting Factors of uncertainty in illness among Leukemic children receiving chemotherapy = ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / Chayabhorn Tiwaree / 2014 /Full Text
Subject
Leukemia in children
Leukemia -- Chemotheraphy
Cancer -- Treatment
253 Premedicative efficacy of zylazine or detomidine on quality of thiopental anesthesia for castration with open technig in young male mules = ประสิทธิภาพของยานำ ไซลาซีน หรือ ดีโทมิดีน ต่อคุณภาพ ของการวางยาสลบด้วยไธโอเพนทาล เพื่อการทำหมันแบบ เปิดในล่อรุ่นเพศผู้ / Phuthita Rueangareerat / 2014 /Full Text
Subject
Mule
Sterilization (Birth control)
254 Preparation and characterization of biopolymer fibers by electrospinning technique for medical and pharmaceutical applications = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเส้นใยพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงสาหรับประยุกต์ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม / Krit Sutjarittangtham / 2014 /Full Text
Subject
Biopolymers
Polymers in medicine
electrospinning
255 Preparation and characterization of Bismuth Sodium Potassium Titanate-based Ferroelectric ceramics = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟร์โรอิเล็ก ทริกที่มีบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไทเทเนตเป็นหลัก / Pharatree Jaita / 2014 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Materials science
256 Preparation and characterization of fibroinchitosanhydroxyapatite porous scaffold for bone filler = การเตรียมและลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบรูพรุนจากไฟโบรอินไคโตซานไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับเติมกระดูก / Tarin Sukhachiradet / The 2014 /Full Text
Subject
hydroxyapatite
Materials science
257 Preparation and characterization of HydroxyapatiteSilk Fibroin-Rice starch composite for use as bone filler = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของไฮดรอกซีอะพาไทต์ซิลก์ไฟโบรอิน-แป้งข้าวเจ้า คอมโพสิตเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมกระดูก / Suchaya Sriudom / 2014 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Bone substitutes
258 Preparation and characterization of novel biodegradable blend from silk fibroin and rice starch = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารผสมรวมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดใหม่จากไฟโบรอินของไหมและแป้งข้าวเจ้า / Anucha Racksanti / The 2014 /Full Text
Subject
Fibroin
Silk
Rice flour
259 Preparation and electrical properties of strontium iron niobate-based ceramics = การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่มีสตรอนเทียมไอรอนไนโอเบตเป็นหลัก / Thanatep Phatungthane / The 2014 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Ceramic
260 Preparation methods, physicochemical properties and stability of carotenoids encapsulated in crosslinked Chitosan- Tripolyphosphate = วิธีการเตรียม สมบัติทางเคมีกายภาพ และความคงตัวของแคโรทีนอยด์ที่กักเก็บในไคโตซานที่เชื่อมโยงข้ามกับสารไตรพอลีฟอสเฟต / Phatthanee Thammaket / 2014 /Full Text
Subject
Carotenoids
Biological chemistry


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17