ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 Meaningful work and job performance among nurses in Medical University hospitals, the people's republic of China = งานที่มีความหมายและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยการแพทย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน / Tong, Ling / 2014 /Full Text
Subject
Working
Jobs
222 Measurement of thickness of the lower trapezius muscle using ultrasound imaging in individuals with chronic neck pain = การวัดความหนาของกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนล่างโดยใช้ภาพถ่ายอัลตราซาวด์ในผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง / Chalomjai Pensri / 2014 /Full Text
Subject
Muscles -- Measurement
Ultrasonic testing
Neck pain
223 Mechanical and durability properties of mortars and concretes made from high volume binary- and multi-blended cements = 1สมบัติเชิงกลและสมบัติความทนทาปริมาตรสูงนของมอร์ต้าร์และคอนกรีตที่ผลิตจากซีเมนต์ระบบทวิภาคและพหุภาคปริมาตรสูง / Watcharapong Wongkeo / The 2014 /Full Text
Subject
Cement
Concrete
224 Membrane fouling control in submerged membrane bioreactor using inclined plate settler = การควบคุมการอุดตันของเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนโดยใช้แผ่นระนาบเอียงเพื่อช่วยตกตะกอน / Wasu Rattananurak / The 2014 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Purification -- Precipitation
Sewage disposal
225 Microbial community structure in anaerobic Co-Digestion system of mixed waste in Lab-scale bioreactor = โครงสร้างชุมชีพจุลินทรีย์ในระบบหมักย่อยร่วมแบบไร้อากาศของของเสียผสมในถังหมักขนาดทดลอง / Dounghatai Singka / The 2014 /Full Text
Subject
Microorganisms
226 Modeling complex adaptive system using algebraic method = การสร้างตัวแบบระบบปรับตัวแบบซับซ้อนโดยใช้วิธีเชิงพีชคณิต / Prompong Sugunnasil / 2014 /Full Text
Subject
Algebra
227 Modeling dependency and volatility of agricultural commodity prices and energy prices: a copula approach = การจำลองแบบการขึ้นต่อกันและความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรและราคาพลังงาน: วิธีคอปปูลา / Phattanan Boonyanuphong / The 2014 /Full Text
Subject
Produce trade -- Economic aspects
Economics
228 Modelling dependency in tourist arrivals to Thailand using copula approach = การจำลองแบบการขึ้นต่อกันในการมาของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้วิธีคอปปูลา / Ornanong Puarattanaarunkorn / 2014 /Full Text
Subject
Travel -- Economic aspects
Economics
229 Modification of salt using spray drying and Odor-Induced saltiness enhancement = การดัดแปรเกลือโดยใช้การทำแห้งแบบพ่นฝอยและใช้กลิ่นเสริมรสเค็ม / Napapan Chokumnoyporn / 2014 /Full Text
Subject
Salts -- Drying
Salts
Salinity
230 Molecular characterization of Extended Spectrum b-lactamases and AmpC b-lactamases of Escherichia coli isolates from patients treated at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = การจำแนกคุณลักษณะระดับโมเลกุลของเอนไซม์ Extended Spectrum b-lactamases และ เอนไซม์ AmpC b-lactamases ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Pitchaya Tuntrakul / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Escherichia
beta-Lactamases
231 Molecular identification and histopathological alteration of echinostomes infected in Filopaludina spp. = การระบุชนิดเชิงโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของพยาธิกลุ่ม Echinostomes ที่ติดเชื้อในหอยขม Filopaludina spp. / Waraporn Noikong / The 2014 /Full Text
Subject
Histology, Pathological
Infection
232 Molecular mechanisms of interferon resistance mediated by NS3, NS4A and NS4B genes of hepatitis C viruses in chronic hepatitis C patients treated with peginterferon-a and ribavirin = กลไกระดับโมเลกุลในการดื้อต่ออินเตอร์เพียรอนที่เกิดจากยืน NS3, NS4A และ NS4B ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ป่วยตับอักเสบซี แบบเรื้อรังที่รักษาด้วยเพคอินเตอร์เฟียรอนแอลฟา และยาไรบาไวริน / Pattranuch Chusri / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Hepacivirus
Hepacivirus -- drug therapy
Interferons
233 Nationalism and racism in the Thai animated movies khan kluay I and II = ชาตินิยมและการเหยียดเชื้อชาติในภาพยนตร์การ์ตูนไทย เรื่อง ก้านกล้วย ภาค 1 และ 2 / Jantanee Kanto / The 2014 /Full Text
Subject
Animated films -- Analysis
Characters and characteristics in motion pictures
Nationalism
234 Negative effects of nationalism as depicted in the film hotel Rwanda = ผลกระทบด้านลบจากลัทธิชาตินิยมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สิ้นสูญ / Nuttagon Sattayapanich / 2014 /Full Text
Subject
Nationalism and art
Nationalism
235 New exponential stability conditions for nonlinear impulsive discrete systems and nonlinear switch discrete systems with time delay = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพเลขชี้กำลังแบบใหม่ สำหรับระบบวิยุตที่ถูกกระตุ้นแบบไม่เชิงเส้นและระบบวิยุตสลับแบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา / Jirapong Puangmalai / The 2014 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
236 Non-radioactive telospot technique for screening of telomerase inhibitors = เทคนิคเทโลสปอตที่ปราศจากสารรังสีสำหรับการคัดกรองหาสารยับยั้งเทโลเมอเรส / Pak Thaichana / Gradute 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Telomerase
237 Nurse caring behaviors and patient satisfaction in a tertiary care hospital, the United republic of Tanzania = พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลและความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย / Debora Dyson Bukuku / 2014 /Full Text
Subject
Self care
Satisfaction
238 Observation and Analysis of the R Canis Majoris Binary System by Photometric and Spectroscopic Techniques = การสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ระบบดาวคู่อาร์ คานิส เมเจอร์ริส โดยเทคนิคโฟโตเมตรีและสเปกโทรสโกปี / Napaporn A-thano / The 2014 /Full Text
Subject
Double stars
Light
239 Optimal resource management with the multiple goals of citrus-based farming systems at farm and watershed levels, Chinag Mai Province = การจัดการทรัพยากรแบบหลายเป้าหมายอย่างเหมาะสมในระบบฟาร์มที่มีส้มเป็นหลักในระดับฟาร์มและลุ่มน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ / Panitpim Sittisak / 2014 /Full Text
Subject
Farm management
Agricultural systems
240 Optimal size of government spending: empirical evidence from 8 countries in Southeast Asia = ขนาดที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาจาก 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Leanghak Hok / Hok, Leanghak / The 2014 /Full Text
Subject
Expenditures, Public -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17