ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 In vitro culture, chemical composition profile and biological activities of Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) Hara = การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ รูปแบบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ ตีนฮุ้งดอย (Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) Hara / Yuenyad Teerawatsakul / The 2014 /Full Text
Subject
Plant tissue culture
Chemistry, Analytic
202 In vitro cytotoxicity and inhibitory mechanism on carcinogenesis in rats of cleistocalyx nervosum var. paniala seed extract = ความเป็นพิษต่อเซลล์ในหลอดทดลองและหลไกยับยั้งการเกิดมะเร็งในหนูทดลองของสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยง / Arpamas Chariyakornkul / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Paniala seed extracts
Carcinogenesis
203 Individual happiness: a comparative study of its structure, causes, and enhancement in Canada and Thailand = ความสุขระดับบุคคล: องค์ประกอบ สาเหตุ และการยกระดับ กรณีเปรียบเทียบแคนาดาและไทย / Pimpimon Kaewmanee / 2014 /Full Text
Subject
Happiness
204 Induction of fungal filament synthesis in vitro of Malassezia species isolated from pityriasis versicolor patients and healthy subjects = การเหนี่ยวนำการสร้างสายราในหลอดทดลองของเชื้อ Malassezia species ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคเกลื้อนและผู้มีสุขภาพดี / Proawpilart Intayot / The 2014 /Full Text
Subject
Dermatophytes -- Patients
Patients
205 Influence of cultural globalization and cultural transmission as Reflected in Korean Cuisine Preferences of Chiang Mai Residents Resulting from viewing Korean series Jewel in the Palace = อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความนิยมการบริโภคอาหารเกาหลีของชาวเชียงใหม่จากการชมละครเกาหลีชุด แด จัง กึม / Tharich Puttarak / The 2014 /Full Text
Subject
Korean food
Television plays, Korean
206 Influence of synbiotics lactobacillus paracacei and inulin on pharmacokinetics of isoflavones in healthy postmenopausal Thai Women = อิทธิพลของซินไบโอติกส์ แลคโตยาซิลสัส พาราคาเซอิและอินูลินต่อเภสัชจลนศาสตร์ของไอโซฟลาโวนในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทยสุขภาพดี / Porntip Timan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Postmenopause
Synbiotics
Lactobacillus
Inulin
207 Inhibition of pathogenic bacteria causing skin Disease and free radicals by some medicinal plant extracts = การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังและอนุมูลอิสระโดยสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิด / Wipawan Pukumpuang / The 2014 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Pathogenic bacteria
Skin -- Diseases
Antioxidants
208 Instructional management competency development of novice instructors in College of Nursing Under the Praboromarajchanok Institute = การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก / Rungkarn Wutti / The 2014 /Full Text
Subject
Nursing -- Study and teaching
209 Intakhin kiln site investigations using magnetic and resistivity methods at Baan San Pa Tong, Intakhin Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจแหล่งเตาเผาอินทขิลโดยใช้วิธีสนามแม่เหล็กและความต้านทานไฟฟ้า บ้านสันป่าตอง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Boonyarit Sommanus / 2014 /Full Text
Subject
Kilns
Intakhin Kiln
Magnetic fields
Electric resistance
Kilns -- Chiang Mai
210 Investigation of cucurbit viruses, symptoms and crop loss assessment in the northen Thailand = การตรวจสอบชนิดของไวรัสในพืชกลุ่มแตง ลักษณะอาการและการประเมินความเสียหายของพืชในภาคเหนือของประเทศไทย ;การตรวจสอบชนิดของไวรัสในพืชกลุ่มแตง ลักษณะอาการและการประเมินความเสียหายของพืชในภาคเหนือของประเทศไทย / Sutasinee Nontajak / 2014 /Full Text
Subject
Plant viruses
Virus diseases of plants
211 Iron metabolism and chelation by 1-(N-Acetyl-6aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in lron loaded cells and beta-knockout thalassemic mice = เมแทบอลิซึมของธาตุเหล็กและการคีเลชั่นโดยสาร 1-(เอ็น-อะซีติล-6-อะมิโนเฮกซิล)-3-ไฮดรอกซี-2-เมธิลไพริดิน-4-โอน (ซีเอ็มวัน) ในเซลล์และหนูธาลัสซีเมียชนิดบีต้าที่มีภาวะเหล็กเกิน / Kanokwan Kulprachakarn / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Iron -- metabolism
Chelation Therapy
212 Job Demands, job resources and work engagement among nurses in tertiary care hospitals, Thanh Hoa Province, The Socialist Republic of Vietnam = ความต้องการของงาน สิ่งสนับสนุนการทำงานและความผูกพันในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดทานเฮา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Duong Van Minh / Minh, Duong Van / The 2014 /Full Text
Subject
Nursing -- Thanh Hoa (Vietnam)
Dissertations, Academic -- Nursing -- Thanh Hoa (Vietnam)
213 Knowledge game for improvement engineering visual inspection = เกมส์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการตรวจประเมินทางด้านวิศวกรรม / Mana Patamakajonpong / 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Engineering
214 Leader empowering behaviors and work engagement among nurses in divisional hospitals, the reblublic of the Fiji Islands = พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ของผู้นำและความผูกพันในงานของพยาบาลโรงพยาบาลเขต สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ / Elina Veitamana / Thesis (Master of Nursing Science) -- 2014 /Full Text
Subject
Leadership
Nursing, team
215 Learning organization on reverse logistics problems in ageing society = องค์กรแห่งการเรียนรู้บนปัญหาโลจิสติกส์ย้อนกลับในสังคมผู้สูงอายุ / Supawadee Putthinoi / The 2014 /Full Text
Subject
Organizational learning
Knowledge management
Older people
216 Life history and molecular detection of giant liver Fluke, Fasciola gigantica in Chiang Mai Province = ชีวประวัติและการตรวจสอบเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ตับขนาดใหญ่ Fasciola gigantica ในจังหวัดเชียงใหม่ / Anawat Phalee / The 2014 /Full Text
Subject
Trematoda
217 Living in Two Countries: Migration Life for Japanese Retirees = อาศัยในสองนครา: ชีวิตอพยพของชาวญี่ปุ่นวัยเกษียณ / Miwa Shibuya / 2014 /Full Text
Subject
Sustainable development
Migration
Japanese
218 Living with opium : libelihood strategies among rural uplanders in Southern Shan State, Myanmar = การมีชีวิตอยู่กับฝิ่น : กลยุทธ์การดำรงชีวิตของคนชนบทบนพื้นที่สูงทางตอนใต้ของรัฐฉาน ประเทศพม่า / Khun Moe Htun / 2014 /Full Text
Subject
Opium -- Planting
Opium
Farmers -- Social aspects
Ethnic groups -- Myanmar
219 Lower and upper bounds for dichromatic number of generalized lexicographic product of digraphs = ขอบเขตล่างและขอบเขตบนสำหรับจำนวนไดโครมาติกของผลคูณ อักษรทั่วไปของไดกราฟ / Nopparat Jittisornsakul / The 2014 /Full Text
Subject
Digraphs
220 Marine mesozoic rocks in Mae Hong Son Province, Thailand: paleoenvironmental and tectonic setting implications = หินมหาสมุทรมหายุคมีโซโซอิกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทย: ความเกี่ยวข้องทางสภาพแวดล้อมโบราณและลักษณะทางธรณีวิทยาแปรสัณฐาน / Paweena Seedee / 2014 /Full Text
Subject
Rocks, stone -- Northern Thailand
Historical geology
Environmental geology


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17