ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 337 รายการ จากคำว่า 2014

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Formation and deposition of slag from combustion of high calcium lignite on pulverized coal-fried boiler = การเกิดและการสะสมตัวของเถ้าหลอมจากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ปริมาณแคลเซียมสูงในหม้อไอน้ำชนิดเชื้อเพลิงถ่านหินบดละเอียด / Pakamon Pintana / The 2014 /Full Text
Subject
Lignite
Coal
Steam-boilers
182 Functional analysis of Penicillium marneffei sakA and atfA genes involved in oxidative stress response = การวิเคราะห์การทำงานของยีน sakA และ atfA ในเชื้อ Penicillium marneffei ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดแบบออกซิเดทีฟ / Panjaphorn Nimmanee / 2014 /Full Text
Subject
Penicillium
Oxidative Stress
Dissertations, academic -- Microbiology
183 Functional study of Na, K-ATPase b3 subunit involving in T Lymphocyte regulation = การศึกษาหน้าที่ของ Na, K-ATPase b3 Subunit ในการควบคุม ที ลิมโฟซัยต์ / Nuttapol Chruewkamlow / 2014 /Full Text
Subject
Enzymes
Lymphocytes
184 Genetic relationship analysis of Habenaria and Pecteilis by RAPD technique = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล ฮาเบนาเรีย และเพคเทลิส โดยเทคนิคอาร์เอพีดี / Punpaka Sinumporn / 2014 /Full Text
Subject
Orchids
Heredity
185 Genetics of Anopheles paraliae = พันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles paraliae / Kritsana Taai / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles paraliae
Anopheles -- genetics
186 Genotypic and environmental control of grain quality in Thai rice = การควบคุมคุณภาพเมล็ดข้าวไทยด้วยพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม / Suwannee Laenoi / 2014 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Rice -- Seeds -- Testing
Rice -- Quality
187 Genotypic and environmental control of zinc content in rice grain = การควบคุมปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวด้วยพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม / Pennapa Jaksomsak / 2014 /Full Text
Subject
Zinc
Rice
188 Geological model of Pre-Khorat Group in Eastern Part of Sakhon Nakhon basin using gravity and magnetic data = แบบจำลองธรณีวิทยาของชั้นหินก่อนกลุ่มหินโคราชด้านตะวันออกของแอ่งสกลนครโดยใช้ข้อมูลความโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก / Wachirachai Sakapa / The 2014 /Full Text
Subject
Rocks, Stone
189 Geophysical surveys to detect subsurface potential active faults in San Sai district, Chiang Mai province = การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อตรวจสอบรอยเลื่อนศักยภาพมีพลัง ใต้ผิวดินใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / Tanapon Suklim / The 2014 /Full Text
Subject
Faults (Geology) -- San Sai (Chiang Mai)
Geophysical surveys -- San Sai (Chiang Mai)
Geology, Structural
190 Glycemic control behaviors among adults with typr 2 diabetes mellitus : sociocultural context in Sri Lanka = พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : บริบททางสังคมและวัมนธรรมในประเทศศรีลังกา / Amarasekara Appuhamillage Thamara Dilhani Amarasekara / graduate 2014 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Behavior
Diabetes mellitus, type 2
191 Greens Relations, partial orders and ranks of semigroups of transformations with restricted range = ความสัมพันธ์กรีน อันดับบางส่วน และแรงก์ ของกึ่งกรุปของการแปลงที่มีเรนจ์กำกัด / Kritsada Sangkhanan / 2014 /Full Text
Subject
Mathematics
Equations
192 Groundwater temperature map for potential heat pump in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai province = แผนที่อุณหภูมิของน้ำบาดาลสำหรับศักยภาพปั๊มความร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / Chanakan Wisessan / The 2014 /Full Text
Subject
Groundwater -- Chiang Mai
Heat pumps
193 Grower maturity model for perishable supply chain improvement under competitive environment = แบบจำลองระดับการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานภายใต้การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ / Chatchawal Telavanich / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Farmers
194 H control problem for certain dynamical systems with time-varying delay = ปัญหาการควบคุม H สำหรับระบบพลวัตที่มีตัวหน่วงแปรตามเวลาบางระบบ / Chanikan Emharuethai / The 2014 /Full Text
Subject
Linear control systems
Differential equations
195 High strain sensors of multi-walled carbon nanotubes and graphite films prepared on Pre-stretched natural rubber by Dry Surface Coating = ตัวรับรู้ความเครียดสูงของท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและฟิล์มแกรไฟต์ที่เตรียมลงบนยางธรรมชาติที่ถูกดึงก่อนโดยการเคลือบผิวแห้ง / Sreenivasulu Tadakaluru / The 2014 /Full Text
Subject
Nanotubes
196 HIV Risk Behaviors Among Incarcerated Male Youth in the Juvenile Vocational Training Centre = พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของเยาวชนชายที่ถูกควบคุมตัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / Phurichaya Burinkul / 2014 /Full Text
Subject
HIV infections -- Prevention
HIV (Viruses)
Youth
197 Identification of gag determinants specific with ankyrin designed for HIV-1 assembly interruption = การวิเคราะห์หาตำแหน่งที่จำเพาะบนโปรตีนแก็กด้วยแองไครินที่ออกแบบสาหรับการขัดขวางขั้นตอนการประกอบตัวของเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 / Warachai Praditwongwan / The 2014 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
198 Identification of local structures in Some ferroelectric Oxide compounds by X-ray absorption spectrum analysis = การระบุโครงสร้างเฉพาะส่วนของสารประกอบออกไซด์เฟร์โรอิเล็กทริกบางสารโดยการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ / Kanokwan Kanchiang / 2014 /Full Text
Subject
Spectrum
Light absorption
199 Impact of teachers' perception of rating criteria on assessment process and teaching in critical reading and effective writing course at Chiang Mai University = ผลกระทบจากมุมมองของผู้สอนเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนต่อกระบวนการการประเมินผลและการสอนของกระบวนวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Piyapat Chaichompoo / The 2014 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Education, Higher
Educational evaluation
200 Improvement of superhydrophobicity of cotton cloth by chemical modification methods = การปรับปรุงสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดของผ้าฝ้ายด้วยวิธีการดัดแปรทางเคมี / Benyapa Mahapram / The 2014 /Full Text
Subject
Textile chemistry
Chemistry, Technical
Cotton fabrics


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17