ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Figurative language in the edutainment comics Ai-Paen = ภาษาภาพพจน์ในหนังสือสาระบันเทิงการ์ตูนไอ้แป้น / Kamonkan Khumproh / 2013 /Full Text
Subject
Linguistics
Caricatures and cartoons -- History and criticism
Translating and interpreting
162 Finite difference method for solving the generalized Rosenau-Burgers Equation = วิธีผลต่างอันตะสำหรับการแก้สมการโรซินัว-เบอร์เกอร์ที่วางนัยทั่วไป / Jiraporn Janwised / 2013 /Full Text
Subject
Equations
Equations, Theory of
163 Fixed point theorems and convergence theorems for a finite family of asymptotic pointwise nonexpansive mappings = ทฤษฎีบทจุดตรึงและทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับวงศ์จำกัดของการส่งแบบไม่ขยายทีละจุดเชิงเส้นกำกับ / Piyanan Pasom / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
164 Fixed point theorems for generalized nonexpansive mappings in convex metric spaces and rate of convergence of some iteration methods = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิเมตริกคอนเวกซ์และอัตราการลู่เข้าของวิธีทำซ้ำบางวิธี / Withun Phuengrattana / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Nonexpansive mappings
165 Fixed point theorems via techniques of ultra- asymptotic centers and nonexpansive retracts = ทฤษฎีบทจุดตรึงผ่านเทคนิคของศูนย์กลางเชิงเส้นกำกับแบบอัลตราและเซตหดตัวแบบไม่ขยาย / Narawadee Na Nan / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
166 Flouting maxims in Television advertisements for Non-Alcohlic beverages = ความหมายนัยแฝงในโฆษณาเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ทางโทรทัศน์ / Saikwan Panomkwan / 2013 /Full Text
Subject
Advertising -- Television programs
Advertising
167 Focusing and fluxfluence optimization of 2 MeV proton microbeam for ion beam lithography applications = การโฟกัสและการหาเงื่อนไขฟลักซ์และฟลูเอนซ์ที่ดีที่สุดของลาโปรตอนขนาดไมโครเมตรที่มีพลังงานสองเมกะอิเล็กตรอนโวลต์สำหรับการประยุกต์ด้านไอออนบีมลิโธกราฟี / Somrit Unai / 2013 /Full Text
Subject
Fluxes
Ion beam lithography
168 Gaseous fuel production from plasmochemical conversion of solid waste = การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากการแปรสภาพขยะเชิงพลาสมาเคมี / Parin Khongkrapan / The 2013 /Full Text
Subject
Gas as fuel
Mechanical engineering
169 Gender and sexuality discourse of the healty sexuality The story of Love museum = วาทกรรมเพศสภาพและเพศวิถี : พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ / Viwantorn Chantawong / 2013 /Full Text
Subject
Discourse analysis
English language -- Discourse analysis
Sex
170 Genetic diversity and germplasm collection of Elaeagnus latifolia L. = ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ของมะหลอด / Pratoomporn Yingthongchai / The 2013 /Full Text
Subject
Elaeagnus latifolia L. -- Breeding
Fruit trees -- Biotechnology
Heredity
171 Genetic structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea) populations in Thailand = โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรข้าววัชพืช (Oryza sativa f. spontanea) ในประเทศไทย / Anupong Wongtamee / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Weed control
172 Geographic distribution of trematodes, haplorchis taichui and H. pumilio in intermediate host snail from Northern Thailand and Development of specific primers for cytochrome C oxidase gene = การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ H. pumilio ในหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางจากภาคเหนือของประเทศไทย และการพัฒนาไพรเมอร์จำ เพาะสา หรับยีนไซโตโครม ซี ออกซิเดส / Thapana Chontananarth / The 2013 /Full Text
Subject
Trematoda
Snails -- Thailand, Northern
173 Global exponential stability analysis of a neutral differen- tial equation with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพเลขชี้กำลังวงกว้างของสมการเชิงอนุพันธ์แบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Panuwat Keadnarmol / The 2013 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
Differential equations
174 GPR and seismic noise suppression using singular value decomposition technique and correlate seismic result with borehole logging in Mae Sot basin = การกำจัดสัญญาณรบกวนของเรดาร์หยั่งลึกชั้นดินและคลื่นไหวสะเทือนด้วยวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้ค่าเอกฐาน และเทียบสัมพันธ์ผลคลื่นไหวสะเทือนกับข้อมูลหลุมเจาะของแอ่งแม่สอด / Ukot Charanyananda / 2013 /Full Text
Subject
Geophysical surveys -- Tak
Geophysical surveys
Geophysics
175 Green Manures for highland paddy improvment = การเพิ่มผลผลิตนาข้าวที่สูงด้วยพืชบำรุงดิน / Utumporn Chaiwong / 2013 /Full Text
Subject
Rice
Agricultural productivity
Intercropping
176 Groundwater potential assessment of the Bang Pa Kong River Basin using monte carlo technique = การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลลุ่มน้ำบางปะกงโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล / Pornusa Udomsilpa / The 2013 /Full Text
Subject
Groundwater
Monte Carlo method
177 Growth, biological production and carbon stock potentials of Para rubber plantations on Phon Phisai and Chakkarat soil series, Nong Khai and Bueng Kan Provinces = การเติบโต ผลผลิตชีวภาพและศักยภาพการสะสมคาร์บอนของสวนยางพาราที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัยและจักราช จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ / Chakarn Saengruksawong / The 2013 /Full Text
Subject
Carbon sequestration
Soils -- Carbon content
Rubber -- Growth
178 Heat treatment of aquamarine from madagascar = การปรับปรุงคุณภาพอะความารีน จากประเทศมาดากัสการ์ด้วยความร้อน / Chawalit Chankhantha / 2013 /Full Text
Subject
Jewelry, Precious stones
Heat
179 High-efficiency inverter for small-grid-connected photovoltaic systems = อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก / Damrong Amorndechaphon / The school 2013 /Full Text
Subject
Electric inverters
Electric power distribution
Electric power
180 Hydrothermal crystal growth and crystallographic determination of compounds derived from 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine Derivatives = การปลูกผลึกเดี่ยวแบบไฮโดรเทอร์มอลและการวิเคราะห์เชิงผลึกศาสตร์ของสารประกอบที่เกิดจากอนุพันธ์ของ 1,3,5- ไตรอะซีน-2,4,6-ไตรเอมีน / Sireenart Surinwong / 2013 /Full Text
Subject
Crystallization
Hydrothermal


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16