ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Econometric analysis of uncertainty seasonality and spatial contagion of urban air pollution in China = การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติของความไม่แน่นอน ความเป็นฤดูกาล และการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของมลภาวะทางอากาศในเขตเมืองในประเทศจีน Zhanqiong He / He, Zhanqiong / 2013 /Full Text
Subject
Econometrics
Air -- Pollution -- China
102 Econometric modeling of the relationship among macroeconomic variables of Thailand = การจำลองแบบเศรษฐมิติของความสัมพันธ์ในระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย / Nachatchapong Kaewsompong / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Macroeconomics
Thailand -- Economic conditions -- Econometric models
103 Econometric modeling of tourism demand in some Asean countries = การจำลองแบบทางเศรษฐมิติของอุปสงค์การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ / Komkrit Wongkhae / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Travel
ASEAN countries
104 Economic decisions on the livestock production of highlanders to control zoonoses risk bayesian network analysis using = การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนจากการทาปศุสัตว์ในกลุ่มคนบนที่สูงด้วยการวิเคราะห์โครงข่ายของเบย์ส / Chalisa Kallayanamitra / The 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Trichinosis in animals
Bayesian Belief Network (BBN)
105 Economic value evaluation of forest plantation and montane forest ecosystems for restoration of highland head watershed in northern Thailand = การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศป่าปลูกและป่าดิบเขาเพื่อการฟื้นฟูที่ต้นน้ำที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย / Kanitta Satienperakul / The 2013 /Full Text
Subject
Forest conservation -- Thailand, Northern
Watersheds
Ecology
106 Effect of 16-O-Acetyldihydroisosteviol (ADIS) on vasorelaxant activity of endothelium-independent pathway in rat aorta = ผลของ 16-O-Acetyldihydroisosteviol (ADIS) ต่อการคลายตัวของหลอดเลือดเอออร์ตาของหนู ผ่านกลไก endothelium-independent / Rungusa Pantan / 2013 /Full Text
Subject
Blood-vessels
Rats
107 Effect of antiretroviral drugs for prevention of HIV Mother-to-Child transmission on hematological development in infants with and without thalassemia carrier = ผลของยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกต่อพัฒนาการทางโลหิตวิทยาในทารกที่เป็นและไม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย / Rotjanee Wongnoi / The 2013 /Full Text
Subject
HIV-positive women
Antiviral agents
Virus diseases -- Chemotherapy
Hematology
Thalassemia in children
108 Effect of biomass burning on atmospheric acid deposition in Chiang MaiLamphun intermontane basin = ผลของการเผาชีวมวลต่อการตกสะสมของกรดในบรรยากาศในแอ่งระหว่างภูเขาเชียงใหม่ลำพูน / Sopittaporn Sillapapiromsuk / The 2013 /Full Text
Subject
Air -- Pollution
Acid deposition
109 Effect of environmental factors on antimicrobial susceptibility of burkholderia thailandensis = ผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมต่อความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ burkholderia thailandensis / Teerasak Janjek / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
110 Effect of germination on contents of tocopherols and g-Oryzanols in brown rice = ผลของการงอกต่อปริมาณสารโทโคฟีรอลและแกมมา- ออไรซานอลในข้าวกล้อง / Sittidet Yodpitak / 2013 /Full Text
Subject
Brown rice
Germination
111 Effect of inclination angle on performance limit of closed-loop oscillating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ / Numpon Panyoyai / The school 2013 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
112 Effect of passive stretching combined with Vitamin C administration on immobilization-induced muscle atrophy in rat = ผลของการยืดกล้ามเนื้อโดยอาศัยแรงผู้อื่นช่วยร่วมกับการให้วิตามินซีต่อการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อจากภาวะจำกัดการเคลื่อนไหวในหนูทดลอง / Chutchadaporn Jaiyen / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Muscle Stretching Exercises
Vitamin C
Muscular Atrophy
113 Effect of purple rice extract on the inhibition of amyloid beta-induced apoptosis in neuronal cell line = ผลของสารสกัดข้าวก่ำต่อการยับยั้งการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงที่ถูกกระตุ้นด้วยแอมีลอยด์บีตา / Sarinthon Thummayot / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Plant Extracts
Apoptosis
Central nervous system
114 Effect of spirogyra neglecta (Hassall) ktzing on liver cancer prevention in rat = ผลของ Spirogyra neglecta (Hassall) K.tzing ต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งตับในหนู / Tarika Thumvijit / The 2013 /Full Text
Subject
Algae
Plant extracts
Liver -- Cancer
115 Effect of terpinen-4-ol on apoptotic-and autophagic death-induction in human leukemic cells = ผลของสารเทอร์พินีน-4-ออล ต่อการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสและออโตฟากีในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมนุษย์ / Patompong Khaw-on / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Leukemia
Apoptosis
Autophagy
Monoterpenes -- adverse effects
116 Effect of the prM-E203D mutation on prM cleavage and replication of dengue virus serotype 2 = ผลของการกลายพันธ์แบบ E203D ต่อการตัดของโปรตีน prM และการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเก็งกี่ซีโรไทป์ 2 / Tassanee Rattanapak / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Dengue Virus
prM protein, Dengue virus type 2
117 Effect of ubiquinol on renal ischemia and reperfusion injury in rats = ผลของยูบิควินอลต่อความเสียหายของไตที่เกิดภาวะขาดเลือดและมีเลือดกลับคืนในหนูขาว / Wachirasek Peerapanyasut / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Reperfusion Injury
118 Effect of vanillylacetone on cartilage catabolism induced by interleukin-1beta = ผลของวานิลลิลอะซีโดนต่อแคแทบอลิซึมของกระดูกอ่อนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอินเตอร์ลินคินวันบีตา / Piyaporn Budprom / chiang Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Cartilage -- metabolism
zingerone
119 Effect of zirconia addition on leucite crystallization in dental porcelain nanocomposites = ผลของการเติมเซอร์โคเนียต่อการเกิดผลึกลูไซต์ในนาโนคอมโพสิตพอร์ซเลนทางทันตกรรม / Nolapan Vudhivanich / The 2013 /Full Text
Subject
Dental ceramics
Zirconium oxide
Nanocomposites (Materials)
120 Effectiveness of an alcohol relapse prevention program based on the satri model in alcohol-dependent women = ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำโดยใช้แนวคิดซาเทียร์ในผู้หญิงติดสุรา / Soontaree Srikosai / 2013 /Full Text
Subject
Alcohol -- related disorders
Alcohol drinking -- prevention & control


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16