ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Cross-cultural adaptation of Chinese students studying at Maejo University, Chiang Mai Province = การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ Mengyu Gu / Mengy, Gu / 2013 /Full Text
Subject
Maejo University -- Students, Foreign
Students, Foreign -- Adaptation
Adjustment (Psychology)
62 Cultivation and cryopreservation of rabbit limbal stem cell and oral mucosal epithelial cell = การเลี้ยงและการแช่แข็งเซลล์ต้นกำเนิดลิมปัสและเนื้อเยื่อบุผิวช่องปากของกระต่าย / Daranee Promprasit / Chaing Mai Shool Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Stem Cells
Epithelial Cells
Cryopreservation
Stem Cells
63 Cytotoxic effect and antibacterial efficacy of three antibiotics combination (3Mix) = ความเป็นพิษต่อเซลล์และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะผสมสามชนิด (ทรีมิกซ์) / Soraphong Chuensombat / 2013 /Full Text
Subject
Antibiotics
Dental pulp cavity
Endodontics
64 Dependency between obesity and hypertension and Their socio-economic as well as other relevant determinants of people in Peoples Republic of China = การขึ้นต่อกันระหว่างภาวะอ้วนกับภาวะความดันโลหิตสูงและปัจจัยกำหนดทางเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องของประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Jing Dai / The 2013 /Full Text
Subject
Medical policy -- China
Health -- Social aspects
Health -- Economic aspects
Obesity
Hypertension
65 Design and construction of an ion beam deceleration Lens for ultra-low-energy Ion bombardment of naked DNA = การออกแบบ และสร้างเลนส์หน่วงลำอนุภาคสำหรับการระดมยิงดีเอ็นเอเปลือยด้วยไอออนที่มีพลังงานต่ามาก / Prutchayawoot Thopan / The 2013 /Full Text
Subject
Ions
DNA, Deoxyribonucleic acid
66 Determination of chromium nickel and lead in human hair by ultrasonic acid digestion and atomic absorption spectrophotometry = การวิเคราะห์โครเมียม นิกเกิล และตะกั่วในเส้นผมมนุษย์โดยการย่อยด้วยกรดร่วมกับอัลตร้าโซนิคและอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / Supaporn Pengping / 2013 /Full Text
Subject
Solution (Chemistry)
Chromium
Nickel
Lead
Hair
67 Determination of levoglucosan and 2-Methoxyphenol on PM10 in the air from the houses using wood for cooking = การหาปริมาณลีโวกลูโคแซนและ 2-เมทอกซีฟีนอลบนอนุภาคฝุ่นพีเอ็ม10 ในอากาศจากบ้านที่มีการใช้ฟืนในการหุงต้ม / Sawaeng Kawichai / 2013 /Full Text
Subject
Air--Pollution
Dust
68 Development of a high efficiency oral insulin delivery system by conjugating mixing with tat and entrapped in nanovesicles = การพัฒนาระบบนำส่งอินซูลินทางปากที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเชื่อมต่อผสมกับแททและเก็บกักในถุงนาโน / Theeraphong Tangjai / 2013 /Full Text
Subject
Insulin -- Pharmacokinetics
Insulin -- Immunology
69 Development of a model for prevention and control of catherter associated urinary tract infection in a tertiary care hospital = การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลตติยภูมิ / Jittanom Sangkhanan / 2013 /Full Text
Subject
Infection -- prevention & control
Urinary tract infections
Cross infection
atheterization
70 Development of a program for enhancing HIV treatment adherence and reducing HIV risk behaviors among youth living with HIVAIDS =การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / Warawan Udomkhamsuk / 2013 /Full Text
Subject
HIV infections
Risk -- taking
HIV -- infections -- in adolescence
71 Development of a program to strengthen parenting skills for HIV prevention among early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนปลาย / Chutima Meechamnan / 2013 /Full Text
Subject
HIV infections -- prevention & control
Adolescent
72 Development of an allele-specific PCR (AS-PCR) technique for the detection of a valine to glycine substitution at position 1016(V1016G) in Domain II of the voltage gated sodium channel gene of aedes aegypti (Diptera :Culicide) = การพัฒนาเทคนิค allele-specific PCR (AS-PCR) สำหรับการตรวจหาการแทนที่วาลีนด้วยไกลซีนที่ตำแหน่ง 1016(V1016G) ใน Domain II ของ voltage gated sodium channel ยีนของยุงลาย aedes aegypti (Diptera :Culicide) Steven Andy Stenhouse / Stenhouse, Steven Andy / 2013 /Full Text
Subject
Aedes
Pyrethroids
Parasitology
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Culicidae
Pyrethrins
73 Development of an internet-based smoking prevention program for Thai male early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับวัยรุ่นชายไทยตอนต้น / Natchaya Palacheewa / 2013 /Full Text
Subject
Smoking -- prevention & control
Adolescent
74 Development of bioglasses and Bioglass-ceramics for medical applications = การพัฒนาแก้วชีวภาพและแก้วเซรามิกชีวภาพเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์ / Wilaiwan Leenakul / The school 2013 /Full Text
Subject
Bone substitutes
Glass-ceramics
75 Development of Carboxylic Acid-modified Titanium Dioxide particles for use as photocatalysts = การพัฒนาอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ที่ดัดแปรด้วยกรดคาร์บอกซิลิกสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง / Songpon Ngamta / 2013 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Catalysts
76 Development of compact system of microchip capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection for the detection of Caffeine in beverages = การพัฒนาระบบไมโครชิปแคปิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสขนาดกะทัดรัดที่ใช้การวัดสภาพนำไฟฟ้าชนิดไร้สัมผัสแบบคู่ควบด้วยตัวเก็บประจุสำหรับการตรวจวัดคาเฟอีนในเครื่องดื่ม / Monchai Jitvisate / The 2013 /Full Text
Subject
Microelectronics
Electric conductivity
Caffeine
77 Development of critical thinking teaching competency using teachers' collaborative learning and action research approaches in The Prince Royal's College = การพัฒนาสมรรถนะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ร่วมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / Dusit Phromchana / 2013 /Full Text
Subject
Critical thinking
Teachers
78 Development of flow-based systems for the determinations of Selenium, Aluminium, Zinc, Albumin, and Creatinine = การพัฒนาระบบที่อาศัยการไหลเพื่อการหาปริมาณซีลีเนียม อะลูมิเนียม สังกะสี อัลบูมิน และครีเอทินีน / Yaowalak Khanhuathon / The 2013 /Full Text
Subject
Biochemistry
Chemistry, Analytic
79 Development of indicators and quality criteria for administration in basic education entity school = การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคล Wipda Wirukul / Wipada Wirukul / 2013 /Full Text
Subject
Basic education
Total quality management in education
Education
80 Development of inhibition enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of Penicillium marneffei infection by using 4D1 monoclonal antibody = การพัฒนาวิธี inhibition enzyme-linked immunosorbent assay เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ Penicillium marneffei โดยการใช้โมโนโคลนอลแินติบอดีชนิด 4D1 / Kanittha Prakit / 2013 /Full Text
Subject
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
Penicillium marneffei
Dissertations, academic -- Microbiology


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16