ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Characterization of ternary metal sulfides synthesized using microwave radiation = การหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบโลหะซัลไฟด์สามองค์ประกอบที่สังเคราะห์โดยการแผ่รังสีไมโครเวฟ / Kamonwan Aup-Ngoen / 2013 /Full Text
Subject
Metal sulfides
Complex compounds
42 Characterization of tungsten carbide-Metal composite coatings Fabricated by Cored Wire arc spraying = การหาลักษณะเฉพาะของผิวเคลือบวัสดุผสมทังสเตนคาร์ไบด์-โลหะที่เตรียมจากการอาร์คสเปรย์ด้วยลวดแบบแกน / Man Tuiprae / 2013 /Full Text
Subject
Coating processes
Metal coating
Plating
43 Characterization of volatile organic compounds contaminated area in the Maptaphut Industrial Estate, Rayong Province = การหาลักษณะเฉพาะของพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ไอระเหยในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง / Suttiphong Taweelap / The 2013 /Full Text
Subject
Hydrogeology
Volatile organic compounds -- Rayong
Groundwater -- Pollution
44 Chemical composition analysis and antioxidant activities of essential oils from genus Elsholtzia = การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสกุล Elsholtzia / Jukreera Panyakaew / The 2013 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
45 Co-management in land demarcation for reducing conflicts from utilization of forest area : a case study of Mae Tia-Mae Tae Watershed, Chom Thong District, Chiang Mai Province = การจัดการร่วมในการกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ : กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / Wittaya Nawapramote / 2013 /Full Text
Subject
Forest management
Ecosystem management
Natural resources -- Management
46 Communication satisfaction and organizational effectiveness as perceived by Nurses in University Hospitals, Kunming, The Peoples Republic of China = ความพึงพอใจในการสื่อสารและประสิทธิผลองค์กรตามการรับรู้ ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Wang Xingli / The 2013 /Full Text
Subject
Satisfaction
Communication
Nurses
47 Communication strategies western men use to communicate with their Thai spouses = กลวิธีการสื่อสารที่ผู้ชายชาวตะวันตกใช้ในการสื่อสารกับคู่สมรสชาวไทย / Chuthamas Kirkhill / 2013 /Full Text
Subject
Communication
Foreign spouses
48 Comparison of 1-Nitropyrene Levels from Exhaust Emission of Diesel Fuel and Community-scale Biodiesel Fuel = การเปรียบเทียบระดับ 1-ไนโตรไพรีน จากการปล่อยไอเสียของเชื้อเพลิงดีเซลและเชื้อเพลิงไบโอดีเซลระดับชุมชน / Nattapoom Nunto / The 2013 /Full Text
Subject
Diesel Fuel
Biodiesel fuels
49 Comparison of bovine and avian purified protein derivatives on bovine tuberculosis in Chiang Mai province (Thailand), and risk factors = การเปรียบเทียบ Purified protein derivatives จากโค และสัตว์ปีกเพื่อทดสอบโรควัณโรคในโคในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยและปัจจัยเสี่ยง Tin Tin Lay / Tin, Tin Lay / 2013 /Full Text
Subject
Cows -- Diseases
Tuberculosis
Cows -- Chiang Mai
50 Comparison of carboxylic acids and ions bound on PM10 during haze episode in Chiang Mai area = การเปรียบเทียบปริมาณกรดคาร์บอกซิลิกและไอออนที่สะสมบน PM10 ช่วงเวลาหมอกควันในพื้นที่เชียงใหม่ / Supapan Athirot / The 2013 /Full Text
Subject
Carboxylic acids -- Analysis
Ions
Smog -- Chiang Mai
51 Comparison of Clinical Effects and Satisfactions Between Two Different Administrative Techniques of Nitrous Oxide Oxygen Inhalation Sedation = การเปรียบเทียบผลทางคลินิกและความพึงพอใจระหว่างวิธีการให้ยาที่แตกต่างกันสองวิธีของการใช้ไนตรัสออกไซด์ออกซิเจน เป็นยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดม / Sivaporn Kulpavaropas / The 2013 /Full Text
Subject
Nitrous oxide
Anesthetics
Oxygen
52 Comparison of Le Fort I Osteotomy with and without Down-fracture distraction osteogenesis = การเปรียบเทียบการผ่าตัดออสตีโอโตมีแบบเลอฟอร์ตที่หนึ่งร่วมกับการแยกและไม่แยกกระดูกระหว่างการยืดถ่างสร้างกระดูกขากรรไกรบน Lili Yang / Lili, Yang / 2013 /Full Text
Subject
Teeth -- Surgery
53 Comparison of maximum insertion torque applied to miniscrew implants placed in the midpalatal region of adult cadavers with and without torus palatinus = การเปรียบเทียบแรงบิดสูงสุดระหว่างการฝังวัสดุฝังเกลียว ขนาดเล็กในบริเวณกึ่งกลางเพดานปากของศพผู้ใหญ่ที่มีและไม่มีปุ่มกระดูกเพดานปาก / Chittakone Thipthammavong / The 2013 /Full Text
Subject
Dental materials
Dental bonding
54 Comparison of molecular characteristics and antimicrobial resistance patterns of Methicillin-Resistant Staphylococci isolated from humans and swine = การเปรียบเทียบลักษณะทางอณูวิทยาและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococci ที่แยกได้จากคนและสุกร / Monlica Rattanamuang / 2013 /Full Text
Subject
Methicillin resistance
Drug resistance
Methicillin-Resistanl Staphylococcus aureus
55 Conditions for ideals in banach algebras to be module amenable banach algebras = เงื่อนไขสำหรับไอดีลในพีชคณิตบานาคเพื่อการเป็นพีชคณิตบานาคมอดูลอมีนะเบิล / Wanchai Tapanyo / The 2013 /Full Text
Subject
Algebra
56 Construction and development of gas detection devices based on physical change of modified metal oxide for determination of some selected alcohols = การสร้างและการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สบางชนิด โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลหะออกไซด์ดัดแปรเพื่อการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่คัดเลือกบางชนิด / Amnat Ruangchaiwat / The 2013 /Full Text
Subject
Gas detectors
Gases
57 Construction, expression and characterization of novel Protegrin-1 Dimer and LL-37Histatin-5 Hybrid antimicrobial peptides in escherichia coli = การสร้าง การแสดงออกและการศึกษาคุณลักษณะของเปปไทด์ต้านจุลชีพรูปแบบใหม่โปรเทกริน-1 ไดเมอร์ และแอลแอล-37ฮิสเทติน-5 ลูกผสมใน Escherichia coli / Santhasiri Orrapin / The 2013 /Full Text
Subject
Peptide antibiotics
Peptides
58 Control of root knot nematode in vegetable crop by nematophagous fungi = การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพืชผักด้วยเชื้อราทำลายไส้เดือนฝอย / Sumalee Mensin / The 2013 /Full Text
Subject
Root-knot nematodes -- Control
Nematode-destroying fungi
59 Convergence theorems for variational inequalities and common fixed points of a family of nonexpansive and multivalued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับอสมการการแปรผันและจุดตรึงร่วมของวงศ์ของการส่งแบบไม่ขยายและการส่งหลายค่า / Aunyarat Bunyawat / 2013 /Full Text
Subject
Inequalities (Mathematics)
Fixed point theory
60 Coupled fixed point theorems for multivalued mappings in partially ordered complete metric spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงคู่สำหรับการส่งหลายค่าในปริภู มิเมตริกบริบูรณ์อันดับบางส่วน / Chalongchai Klanarong / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16