ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 Synthesis and electronic analysis of single-walled carbon nanotube and metal nanoparticle contacts = การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ของจุดสัมผัสระหว่างท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวและอนุภาคโลหะนาโน / Chalao Wongsaeng / The 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Nanotubes
Nanostructures
302 Synthesis and surface modification of slow release fertilizers from fly ash = การสังเคราะห์และการดัดแปรพื้นผิวของปุ๋ยละลายช้าจากเถ้าลอย / Pattaranun Thuadaij / 2013 /Full Text
Subject
Fertillizers
Fly ash
303 Synthesis of Chitosan-Folic Acid for Encapsulation of Iron Oxide Nanoparticles and in Vivo Tracking using Magnetic Resonance Imaging = การสังเคราะห์ไคโตซาน-กรดโฟลิกเพื่อห่อหุ้มอนุภาคนาโน ของเหล็กออกไซด์และติดตามการกระจายในร่างกายด้วยการ สร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / Chutimon Sanjai / 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Chitosan
Folic acid
Radiology, Medical
304 Synthesis of molybdenum oxide by refluxing process = การสังเคราะห์โมลิบดีนัมออกไซด์โดยกระบวนการรีฟลักซ์ / Pannipa Wongkrua / The 2013 /Full Text
Subject
Molybdenum
Refluxing
305 Synthesis of Nano-Perovskite catalysts for catalytic converter = การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน-เพอรอฟสไกต์สำหรับเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา / Supachai Sompech / 2013 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanocomposites (Materials)
306 Synthesis of platinum-loaded tungsten oxide nanoparticles and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยแพลทินัมและการประยุกต์ / Thanittha Samerjai / The school 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Tungsten oxides
Platinum
307 Taxonomy and phylogeny of powder mildew fungi in tribe phyllactinieae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทร์บ Phyllactinieae / Sararat Monkhung / The 2013 /Full Text
Subject
Fungal diseases of plants -- Thailand, Northern
Powdery Mildew Fungi
308 The development of a collaborative diabetes management in a community = การพัฒนาการจัดการเบาหวานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน / Thanakmon Leesri / 2013 /Full Text
Subject
Development
Diabetes
Social asjusment
309 The Effectiveness of negotiation of meaning strategies in two-way communication tasks for oral proficiency and grammatical development of higher education level students = ประสิทธิผลของการใช้กลวิธีต่อรองความหมายในกิจกรรมสื่อสารแบบสองทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการพูดและการใช้ไวยากรณ์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / Wilawan Champakaew / 2013 /Full Text
Subject
Mae Fah Luang University
English language -- Study and teaching
Activity programs in education
310 The Effects of p38 MAPK inhibitor, SB203580, on cardiac and mitochondrial function in rats with myocardial ischemiareperfusion injury = ผลของสารยับยั้ง p38 MAPK หรือ SB203580 ต่อการทำงานของหัวใจและหน้าที่ของไมโตคอนเดรียในหนูขาวที่ถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการมีเลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจอีกครั้ง / Sirirat Surinkaew / 2013 /Full Text
Subject
Heart -- Physiology
Mitochondrial Diseases
p38 Mitogen-Activated Protein Kinases
Mice
Dissertations, academic -- Physiology
311 The Role of penicillium marneffei laccases against stress conditions = บทบาทของแลคเคสใน Penicillium marneffei ต่อการต้านสภาวะเครียด Tanawat Tangmala / Ariya Sapmak / The 2013 /Full Text
Subject
Fungi
Fungi -- Cytology
Antifungal agents
312 The Study of optimal cartilage preserving condition for cartilage tissue engineering = การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเก็บรักษากระดูกอ่อนเพื่อใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ / Wichaya Sriutta / The 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Cartilage
Cartilage -- anatomy & histology
Tissues
313 The Use of potential Thai woods in wine aging = การใช้ไม้ไทยที่มีศักยภาพในการบ่มไวน์ / Pasu Pramokchon / The 2013 /Full Text
Subject
Wine and wine making
Woods
314 Undirectedness, connectedness and chromatic numbers of Endo-Cayley digraphs of some semigroups = ความไม่มีทิศทาง ความเชื่อมโยง และรงคเลขของไดกราฟเอนโดเคย์เลย์ของบางกึ่งกรุป / Chanon Promsakon / 2013 /Full Text
Subject
Digraphs
315 Use of thermophotography camera to measure drought stress and affects on physiological changes in longan trees = การใช้กล้องเทอร์โมโฟโตกราฟีวัดความเครียดน้ำและผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของต้นลำไย / Winai Wiriya-Alongkorn / 2013 /Full Text
Subject
Water in agriculture
Longan
316 Using of dried cassava pulp from ethanol process for beef cattle production = การใช้กากมันสำปะหลังแห้งเหลือทิ้งจากการผลิตเอทานอลเพื่อการผลิตโคเนื้อ Norakamol Laorodhan / Norakamol Laorodphan / The school 2013 /Full Text
Subject
Beef cattle -- Production
Beef cattle -- Feeding and feeds
Cassava
317 Value added ready-to-eat intermediate moisture fruit products by impregnation of lactobacillus spp. = การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลไม้กึ่งแห้งพร้อมบริโภคโดยการเติม จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส / Hathaitip Rongkom / The 2013 /Full Text
Subject
Dried fruit
Dried foods
318 Verbal and nonverbal representation of the seven holy virtues and the seven deadly sins in christian concepts in Japanese comic book berserk = ภาพแทนวัจนภาษาและอวัจนภาษาของบุญเจ็ด ประการและบาปเจ็ดประการในคำสอนศาสนาคริสต์ ที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเบอร์เซิค / Kanradha Rattanaparinya / 2013 /Full Text
Subject
Caricatures and cartoons -- History and criticism
Characters and characteristics in literature
Christianity and literature
319 Work empowerment and decisional involvement Among Nurses in University Hospitals, Kathmandu, Nepal = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล / Bina Poudel / The school 2013 /Full Text
Subject
University Hospitals -- Nepal
Nurses
Decision making


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16