ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 Seasonal variation of benthic diatom diversity in 2011-2012 and establishment of water quality index of Yom river = การแปรผันตามฤดูกาลของความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำในปี ค.ศ. 2011-2012 และการจัดทำดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำของแม่น้ำยม / Ekkachai Yana / The 2013 /Full Text
Subject
Water quality -- Environmental aspects
Water quality
Diatoms
Yom river
282 Sensory stimulation process and cognitive function among the persons with traumatic brain injury = กระบวนการกระตุ้นประสาทสัมผัสและความสามารถในการรับรู้ในผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บสมอง / Siriluck Kaewsriwong / 2013 /Full Text
Subject
Brain injuries
Cognition
283 Servant leadership of head nurses and job satisfaction among staff nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ / Ahmed, Sammir / The school 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Leadership
Nurses
284 Sexuality struggle of male homosexuals in Alan Hollinghurst's The Line of Beauty = การดิ้นรนต่อสู้ทางเพศวิถีของชายรักชายในนวนิยาย เรื่อง เดอะไลน์ออฟบิวตี้ โดยอลัน โฮลิ่งเฮิรสท์ / Dechathorn Pojchanaphong / 2013 /Full Text
Subject
Male homosexuality in literature
English fiction
Literature -- History and criticism
285 Shifting identities : perceptions and experiences of the Burmese, Nepali diaspora in urban Chiang Mai Thailand = อัตลักษณ์ที่ผันแปร : การรับรู้และประสบการณ์ของคนพม่า-เนปาลที่พลัดถิ่นในเชียงใหม่ ประเทศไทย Mrinalini Rai / Rai, Mrinalini / 2013 /Full Text
Subject
Migration -- Burma
286 Simulation and optimization of electron beam for infrared free-electron lasers = การจำลองและการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมของลำอิเล็กตรอนสำหรับเลเซอร์แบบอิเล็กตรอนอิสระ ย่านอินฟราเรด / Sikharin Suphakul / The 2013 /Full Text
Subject
Electrons
Free electron lasers
287 Singing for survival in the highlands of Cambodia: Tampuan revitalization of music as mediation and cultural reflexivity = การขับขานเพลงเพื่อชีวิตในพื้นที่สูงของกัมพูชา : การฟื้นฟูดนตรีของชาวตัมปวนในฐานะการต่อรองและพินิจสานึกทางวัฒนธรรม / Todd Wayne Saurman / 2013 /Full Text
Subject
Ethnology -- Cambodia
Folk music -- Cambodia
Cambodia -- Manners and customs
288 Single cell protein production from whey by opened sequencing batch reactor = การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากเวย์ด้วยซีเควนซิ่งแบทรีแอกเตอร์แบบเปิด / Sarawut Mongkondee / The 2013 /Full Text
Subject
Whey
Single cell proteins
Microbial proteins
Biotechnology
289 Situated knowledge of the management of aquatic food biodiversity within a rice field ecosystem : a case study of Houay Yae Village, Vang Vieng District in Central Laos = ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยแย้ เมืองวังเวียง ภาคกลางของประเทศลาว / Kolakoth Phommalinh / The 2013 /Full Text
Subject
Farms -- Laos
Biotic communities -- Laos
Local wisdom -- Laos
290 Sodium Dodecylbenzene Sulfonate and Poly (vinyl alcohol) adsorption and dispersion stability in ceramic glazes in the presence of Ferric Oxide = การดูดซับของโซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนตและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และเสถียรภาพการกระจายตัวในเคลือบเซรามิกที่มีเฟอร์ริกออกไซด์ / Suphapan Satchawan / 2013 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Ceramic materials
291 Soil carbon sequestration and dynamics of natural forest ecosystems and forest restoration plots in Mae Rim District Chiang Mai Province = การสะสมและพลวัตคาร์บอนในดินของระบบนิเวศป่าธรรมชาติและแปลงฟื้นฟูป่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / Nuttira Kavinchan / The 2013 /Full Text
Subject
Forest surveys
Forests and forestry
Crop residues
Carbon
Biodegradation
292 Spatial economic analysis on the relationship between Malaria prevalence and rubber plantation : a case study of Northern Thailand = การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางเศรษฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างความชุกของโรคมาลาเรียและการปลูกยางพารา กรณีศึกษา กรณีศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย / Anatcharee Duangkhamsawad / 2013 /Full Text
Subject
Hevea -- Planting -- Thailand, Northern
Malaria -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Economic conditions
293 Speciation of chromium ions by amberlite IRA 400 resin and atomic absorption spectrometry = สเปซิเอชันของไอออนโครเมียมด้วยแอมเบอร์ ไลต์ไออาร์เอ 400 เรซินและอะตอมมิก แอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี / Sirinat Boonpo / The 2013 /Full Text
Subject
Chromium -- Analysis
Atomic absorption spectroscopy
294 Strategies for generating success in transferring schools in the upper northern region = กลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จของการถ่ายโอนสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน / Supalucsana Lomlai / 2013 /Full Text
Subject
Basic education -- Thailand, Northern
295 Strong convergence of modified halpern iterations in CAT(0) Spaces = การลู่เข้าอย่างเข้มของการทำซ้ำฮาล์เพิร์นดัดแปลงในปริภูมิ CAT(0) / Asawathep Cuntavepanit / 2013 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
296 Struggle of organic rice production in Chiang Mai from the influences of commercial rice production regime = การต่อสู้ดิ้นรนของการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่จากอิทธิพลของระบอบข้าวพาณิชย์ / Tanyaporn Kerdnoi / The 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Planting -- Chiangmai
Rice -- Organic farming -- Chiangmai
297 Study of efficacy of 3-hydroxypyridia-4-one derivative in treatment of iron loaded hepatocyte and cardiomyocyte cultures and b-Thalassemic mice = การศึกษาประสิทธิผลของสารอนุพันธ์ 3-ไฮดรอกซีไพริดิน-4-โอน ในการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินในเซลล์ตับและกล้ามเนื้อหัวใจเพาะเลี้ยง และหนูธาลัสซีเมียชนิดบีต้า / Kanjana Pangjit / 2013 /Full Text
Subject
Thalassemia
Iron overload
Dissertations, academic -- Biochermistry
3-hydroxypyridin-4-one
Hepatocytes
Myocytes, Cardiac
beta-Thalassemia
Rats
298 Study of Two-Body collisions of cold rubidium atoms induced by Light = การศึกษาการชนกันแบบสองวัตถุของอะตอมรูบิเดียมเย็นซึ่งถูกเหนี่ยวนำโดยแสง / Pimonpan Sompet / The 2013 /Full Text
Subject
Atoms
299 Suppler selection and workload control for job scheduling by lean system in stochastic environments = การคัดเลือกซัพพลายเออร์และการควบคุมภาระงานเพื่อจัดตารางการผลิตโดยระบบลีนที่มีสภาพแวดล้อมไม่แน่นอน / Jirapat Wanitwattanakosol / 2013 /Full Text
Subject
Lean manufacturing
Process control
Quality control
300 Synaptic organization of dopamine inputs in the dorsal striatum of tree shrew (tupaia glis) = รูปแบบรอยประสานประสาทของปลายประสาทโดพามีนไนสไตรเอตัมส่วนหลังของกระแต (tupaia glis) / Kewalee Seeharach / The 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Corpus Striatum
Dopamine
Tupaia


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16