ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 Petrochemistry of mafic igneous rocks in Mae Sai and Mae Chan Districts, Chiang Rai Province = ศิลาเคมีของหินอัคนีชนิดเมฟิกในอำเภอแม่สายและแม่จัน จังหวัดเชียงราย / Kanjana Kanhayuwa / The 2013 /Full Text
Subject
Igneous rocks -- Chiang Rai
242 Physicochemical properties, probiotic survivability, and sensory acceptability of a synbiotic purple rice- based yoghurt-liked product = สมบัติทางเคมีกายภาพ การเหลือรอดของจุลินทรีย์ โพรไบโอติกและการยอมรับด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก จากข้าวก่ำที่มีลักษณะคล้ายโยเกิร์ต / Warinporn Klunklin / 2013 /Full Text
Subject
Probiotics
Microorganisms
243 Polymorphism of metallothionein-2A gene in Thai population living in a cadmium contaminated area = ความหลากหลายของยีนเมทัลโลไธโอนน-2A ในประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม / Watchrintorn Fagnark / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Metallothionein
Cadmium
Polymorphism, Genetic
244 Polyphasic taxonomy and prebiotic potential of cyanobacteria Nostochopsis spp. from Northern Thailand = อนุกรมวิธานแบบพอลิฟาสิกและศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกของไซยาโนแบคทีเรีย Nostochopsis spp. จากภาคเหนือของประเทศไทย / Manita Motham / 2013 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
245 Porosity, permeability, and hydrocarbon saturation estimation of sandstone reservoir using seismic attribute analysis and well log data in an area of gulf of Thailand = การประมาณค่าความพรุน สัมประสิทธิ์ความซึมได้และการอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนของหินทรายกักเก็บโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำคลื่นไหวสะเทือนและข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะในพื้นที่หนึ่งของอ่าวไทย / Theerachai Norkhamboot / 2013 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Porosity
Hydrocarbons
246 Postcolonial reading of colonialism and NEO-Colonialish in The film avatar : discourse analyysis = การตีความแนวทฤษฎีหลังอาณานิคมของลัทธิล่าอาณานิคม และอาณานิคมรูปแบบใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง อวตาร: การวิเคราะห์วาทกรรม / Abhibhu Kitikamdhorn / The 2013 /Full Text
Subject
Colonies
Colonialism
Discourse analysis
Motion pictures
247 Predicting factors of advanced practice nurse-physician collaboration in patient care =ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและแพทย์ / Parinya Promdecha / 2013 /Full Text
Subject
Patient care
Nurses
248 Predictive models for protein classification = ตัวแบบการทำนายเพื่อการจำแนกกลุ่มโปรตีน / Watshsara Shoombuatong / The 2013 /Full Text
Subject
Proteins -- Classification
Proteins -- Analysis
249 Preferences in the Aesthetics of the Environment in Front of the Hue Citadel, Vietnam = ความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมบริเวณหน้า พระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม Pham Manh Hung / Pham, Manh Hung / Chiangmai d 2013 /Full Text
Subject
Hue Citadel -- Vietnam
aesthetics
environment
250 Preparation of tin, sulfur, and tin sulfide alloy on carbon base via solution method for use as anode materials in lithium Ion battery = การเตรียมดีบุก ซัลเฟอร์ และอัลลอยดีบุกซัลไฟด์บนคาร์บอนโดยวิธีสารละลายเพื่อใช้เป็นวัสดุขั้วแอโนดในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน / Thitima Waket / The 2013 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electric batteries
Electrodes
251 Prevalence and antimicrobial resistance of campylobacter spp. in fresh poultry meat in Nueva Ecija. Philippines = ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ในเนื้อสัตว์ปีก เมืองนัววาเอซิจา ประเทศฟิลิปปินส์ Fredelon Bunnao Sison / Sison, Fredelon Bunnao / The 2013 /Full Text
Subject
Drug resistance in microorganisms
Campylobacter
Poultry
252 Prevalence and antimicrobial resistance of Vibrio spp. in retail shrimp in Hanoi, Vietnam = ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อวิบริโอในกุ้งที่จำหน่ายในตลาดกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม / Vu Thi Yhu Tra / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Vibrio
Shrimps
253 Prevalence and antimicrobial susceptibility of listeria monocytogenes in fresh poultry products in Bandung, Indonesia = ความชุกและความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก เมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซีย Yoni Darmawan Sugiri / Sugiri, Yoni Darmawan / The 2013 /Full Text
Subject
listeria monocytogenes
Microorganisms
Poultry
254 Prevalence and genetic diversity of streptococcus suis in healthy finishing pigs in Chiang Mai Lamphun, Thailand = ความชุกและความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของ Streptococcus sui ในสุกรขุนสุขภาพดี จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประเทศไทย วิชาณี จันทร์โท / Wichanee Chanto / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Streptococcus
Swine
255 Prevalence of antimicribial resistance of Escherichia coli isolated from broiler at rajshahi region, Bangladesh = ความชุกของการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเขื้อ Escherichia coli ที่เพาะแยกจากไก่กระทง ในเขตราชชาฮี ประเทศบังกลาเทศ มูฮา อาจิเจอร์ รามัน แอล อซัค / Muha Ajijur Rahman Al Azad / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Escherichia coli
Chickens
256 Prevalence of antimicrobial residues in pork and antimicrobial rseistance of slamonella spp. and Escherichia coli in slaughtered pigs in pork production in Chiang Mai and Lamphun, Thailand= ความชุกของสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกรและการดื้อต่อสารด้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาและเชื้อ Escherichia coli ในการผลิตเนื้อสุกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประเทศไทย มิน ติ๊ท ลวิท / Min Thit Lwin / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Salmonella
Pork
Escherichia coli
257 Prevalence, stages of change for lifestyle-related cardiocascular risk factors and influencing factors of physical activity among Thai young adults = ความชุก ระยะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านแบบแผนชีวิตของโรคหัวใจและหลอดเลือดและปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมทางกายในผู้ใหญ่ไทยตอนต้น / Sunthara Liangchawengwong / 2013 /Full Text
Subject
Life style
Cardiovascular diseases
Heart diseases
Young adult
258 Production and characterization of recombinant methionine synthase of plasmodium falciparum = การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของรีคอมบิแนนท์เมไธโอนีน ซีนเธสของพลาสโมเดียม ฟาซิพาลัม / Kitsanapong Reaksudsan / 2013 /Full Text
Subject
Biochemistry
Plasmodium falciparum
Biochemistry
Plasmodium falciparum
259 Production and characterization of Thermoascus aurantiacus SL16W XYLANASE = การผลิคและคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา Thermoascus aurantiacus SL16W / Niwat Chawachart / 2013 /Full Text
Subject
Enzymes
Fungi
260 Production of monoclonal antibodies against glycoconjugates and their applications = การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไกลโคคอนจูเกตและการประยุกต์ใช้ / Theerawut Chanmee / 2013 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Dissertations, academic -- Biochemistry
Antibodies, Monoclonal


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16