ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 Molecular Mechanisms of RCL of maspin on anti-invasion of human breast carcinoma cell = กลไกระดับโมเลกุลของอาร์ซีแอลของแมสปินต่อการต้านการรุกรานของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ / Chakkrit Khanaree / 2013 /Full Text
Subject
Molecular Mechanisms of Pharmacological Action
Carcinoma
SERPIN-B5
Breast neoplasms -- therapy
Antineoplastic agents
Breast -- Cancer
222 Monitoring of soil-gas radon in potentially active faults, San Sai district, Chiang Mai province = การติดตามตรวจสอบก๊าซเรดอนในดินบริเวณรอยเลื่อน ที่อาจมีพลัง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / Potpreecha Pondthai / 2013 /Full Text
Subject
Faults (Geology)
Faults (Geology) -- Chiang Mai
Geology, Structural
Natural gas -- Geology
223 Motor and cognitive skills in individuals with mild cognitive impairment = ทักษะด้านการเคลื่อนไหวและความรู้ความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะความรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย / Sirinun Boripuntakul / 2013 /Full Text
Subject
Memory disorders in old age
Aging
224 Multi-criteria knowledge management for a lean school safety system = การจัดการความรู้แบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับระบบความปลอดภัยในโรงเรียนแบบลีน / Pachernwaat Srichai / The 2013 /Full Text
Subject
Schools -- Security measures
Lean manufacturing
225 Negotiating knowledge in co-management : a case study of community forestry in Wuyang Village, Waimaw Township, Kachin State, Myanmar = การต่อรองความรู้ในการจัดการร่วม : กรณีศึกษาป่าชุมชนในหมู่บ้านวูยาง เมืองวายมอ รัฐกะฉิ่น เมียนมาร์ / A Moe Naing / The 2013 /Full Text
Subject
Community forests -- Myanmar
Forest management -- Myanmar
226 Neo-traditionalist movements and the practice of Aqkaqzanr in a multi-religious community in Northern Thailand = การเคลื่อนไหวของจารีตนิยมแบบใหม่และการปฏิบัติ อาข่าซ้อง ในชุมชนหลากหลายศาสนาในภาคเหนือของประเทศไทย Haiying Li / Hai, Ying Li / 2013 /Full Text
Subject
Akha (Asian people) -- Thailand, Northern
Akha (Asian people) -- Social life and customs
227 Nesting behavior of the eastern grass owl (Tyto longimembris) in Chiang Saen wetland = พฤติกรรมการทำรังของนกแสกทุ่งหญ้า (Tyto longimembris) ในพื้นที่ชุ่มน้ำเชียงแสน / Akalak Kunsorn / The 2013 /Full Text
Subject
Tyto longimembris -- Chiang Saen (Chiang Rai)
Tyto longimembris -- Nests
228 Novel Synthesis Pathway for (R)-Phenylephrine = วิถีการสังเคราะห์ใหม่สำหรับ (อาร์)-ฟีนิลอีฟริน / Wipanoot Baison / 2013 /Full Text
Subject
Chemicals -- Synthesis
Phenylephrine
Mechanical Engineering
229 Optimal condition for growth of Rhodotorula rubra and antioxidation characteristics of its carotenolds = สภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของ Rhodotorula rubra และสมบัติเฉพาะของการเป็นสารต้านออกซิเดชันของ แคโรทีนอยด์ / Nuttaporn Chanchay / The 2013 /Full Text
Subject
Carotenoids
Antioxidant
Yeast
230 Optimal operation scheduling of Nam Ngum-1 and Nam Leuk hydropower plants = การกำหนดแผนการดำเนินงานที่เหทาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม-1 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก / Phengsouk Deevanhxay / The 2013 /Full Text
Subject
Nam Ngum-1 Hydropower Plants
Nam Leuk Hydropower Plants
Hydroelectric power plants
Electricity
Electric power production
231 Optimization of sequential simplex in bioreactor for highly efficient production of secreted single chain variable fragment against HIV-1 matrix protein in Escherichia coli = การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับซีเควนเชียล ซิมเพล็กซ์ในชีวปฏิกรณ์เพื่อผลิตซิงเกิลเชน แวริเอเบิล แฟรกเมนต์แบบคัดหลั่งต่อเมทริกซ์โปรตีนของ HIV-1 ใน Escherichia coli / Kannaporn Intachai / The 2013 /Full Text
Subject
Proteins -- Production
Proteins -- Analysis
232 Organic farming system in the context of sufficiency economy: case study of organic farmers in Mae Rim watershed, Chiang Mai Province = ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศีกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / Tawan Hangsoongnern / The school 2013 /Full Text
Subject
Organic farming -- Chiang Mai
Farmers -- Chiang Mai
233 Organizational culture and quality of work life among nurses in Tertiary Hospitals, Yunnan Province, The Peoples Republic of China = วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yao Lan / Yao, Lan / The 2013 /Full Text
Subject
Organizational culture
Quality of work life
Nurses
234 Organizational culture, professional autonomy and job satisfaction among Nurses in Central General Hospitals, the Southern Region, The Socialist Republic of Vietnam = วัฒนธรรมองค์กร เอกสิทธิ์วิชาชีพ และความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป เขตภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Huynh Thanh Phong / The 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Organizational culture
235 Organizational justice and work alienation among nurses in University hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = ความยุติธรรมในองค์การและความแปลกแยกจากงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Geng Jun / The 2013 /Full Text
Subject
Organization
Nurses
236 Orientalist representations of Thailand in the narrative of the film the elephant king = ภาพแทนความจริงของประเทศไทยตามแนวคิด บูรพาคดีนิยมในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง เสน่ห์ แค้น ราคะ ฤดูแห่งรัก / Supawadee Sriputorn / The 2013 /Full Text
Subject
Motion pictures -- Thailand
237 Performance analysis of an organic rankine cycle with solar collectors and biomass for electricity generation = การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของวัฏจักรแรงคินที่ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า / Chakkraphan Thawonngamyingsakul / The 2013 /Full Text
Subject
Biomass
Electric power production
238 Performance of biocarrier-aerobic MBR syste on nitrogen removal = สมรรถนะของระบบตัวนำชีวภาพร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการกำจัดไนโตรเจน / Suphrueksa Yaprom / The school university 2013 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Nitrogen removal
239 Performance of biocarrier-aerobic MBR system on phosphorous removal = สมรรถนะของระบบตัวนำชีวภาพร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการกำจัดฟอสฟอรัส / Atcharapun Nunyabut / school 2013 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Phosphorus
240 Personal mastery to manage workplace diversity : Improving the work performance of knowledge workers in an International Software Developer = การบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กรด้วยหลักการครองตน : การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใช้ความรู้ในการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติ / Nipawan Mantalay / 2013 /Full Text
Subject
Diversity in the workplace
Knowledge management


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16