ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 Knowledge and Utilization of Non-Timber Forest Products and Their Contribution to Mid-Hill Farming Systems of the Shivapuri Massif, Nepal = ความรู้และการใช้ประโยขน์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไม้และการสนับสนุนต่อครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ภูเขาตอนกลางเทือกเขาชีวาปุรา ประเทศเนปาล Forrest Hilmal Brandt / Forrest Himal Brandt / The Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Sustainable forestry
Sustainable agriculture
202 Knowledge management in a newly applied product selection decision making = การจัดการความรู้ในการตัดสินใจเชิงประยุกต์แบบใหม่สำหรับการเลือกสินค้า / Ratapol Wudhikarn / The 2013 /Full Text
Subject
Commercial products
New products
Knowledge management
203 Leaf analysis for evaluation of nutrient requirement of sweet pepper grown in soilless culture = การวิเคราะห์ใบเพื่อประเมินความต้องการธาตุอาหารของพริกหวานที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน / Wanpen Lohacharoen / The 2013 /Full Text
Subject
sweet pepper
Plants -- Nutrition
204 Lesson Learned from the Success of the Royal Project to the Develpment of Royal Project Extended Areas in Thailand = บทเรียนจากความสำเร็จของโครงการหลวงต่อการพัฒนาพื้นที่ขยายโครงการหลวงในประเทศไทย / Napaporn Tangtis / The 2013 /Full Text
Subject
Royal Project
Agricultural extension work
205 Lightwave power control using EDFA for frequency measurement of optoelectronic device = การควบคุมกำลังคลื่นแสงด้วยอีดีเอฟเอสำหรับการวัดความถี่ของอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ / Tanawat Tangmala / The 2013 /Full Text
Subject
Light
Light -- Measurement
206 Livelihood adaptation in resettlement project of urban development : a case study of Pattana Village, Pakse District, Champasak Province, Lao People's Democratic Republic = การปรับตัวในการดำรงชีวิตหลังการโยกย้ายถิ่นฐานในโครงการพัฒนาเขตเมือง : กรณีศึกษาบ้านพัฒนา เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Lakoung Douangkaisone / The 2013 /Full Text
Subject
Migration
Human beings -- Migrations
207 Livelihood strategies of farmers in dry zone of Myanmar in coping with poverty and vulnerability = ยุทธวิธีในการดำรงชีวิตของเกษตรกรในเขตแห้งเล้งของประเทศเมียนมาร์ในการจัดการกับความยากจนและความเปราะบาง / Khin Moe Kyi / The 2013 /Full Text
Subject
Farmers -- Burma
Poverty -- Burma
208 Lottery, media and uncertainty in the daily life of low-income housewives in Urban Pyay, Myanmar = หวย สื่อ และความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวันของแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยในเมืองพเย เมียนมาร์ Mi Mi Cho / Mi, Mi Cho / The 2013 /Full Text
Subject
Lotteries
Gambling
Housewives -- Myanmar
209 Lycopene-loaded nanostructured lipid carriers for cosmeceutical applications = ไขมันตัวพาโครงสร้างนาโนกักเก็บไลโคปีนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง / Pornthida Riangjanapatee / The 2013 /Full Text
Subject
Lycopene -- Analysis
Fat
210 Managing zinc in rice to reduce Iron Toxicity = การจัดการธาตุสังกะสีในข้าวเพื่อลดความเป็นพิษของธาตุเหล็ก / Panomwan Boonchuay / The school 2013 /Full Text
Subject
Rice
Iron -- Toxicology
Zinc
211 Mechanisms of iron transportation into the hearts of thalassemic mice = กลไกการขนส่งธาตุเหล็กผ่านเข้าสู่หัวใจในหนูที่เป็นธาลัสซีเมีย / Sirinart Kumfu / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Iron
Mice
thalassemia
212 Mechanistic studies of glutinous purple rice extracts (Oryza sativa L. var. indica) on Diethylnitrosamine induced mutagenesis in rats = การศึกษากลไกของสารสกัดข้าวก่ำต่อการกลายพันธุ์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนในหนู / Paweena Sankam / Chaing Mai Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Oryza sativa
Diethylnitrosamine
Plants, Medicinal (Oryza sativa L. var. indica)
Plant Extracts (Oryza sativa L. var. indica)
213 Microbiological assessment of commercial poultry feeds distributed in Nepal = การประเมินทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์ปีกสำเร็จรูปที่จำหน่ายในประเทศเนปาล / Anand Kumar Singh / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Feeds -- Analysis -- Nepal
Feeds
Agricultural microbiology
214 Microbiological hygienic status of pig slaughterhouses in the national capital region (NCR), Philippines = สุขภาวะทางจุลชีววิทยาของโรงฆ่าสุกรในเขตเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ / Samuel, Joseph Manglapus Castro / The 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Diseases
Slaughtering and slaughter houses -- Philippines
Slaughtering and slaughter-houses -- Sanitation
215 Mineralogical characteristics and ceramic properties of clays from the hydrothermal alteration zone and sedimentary deposit in Lampang province = ลักษณะเฉพาะทางวิทยาแร่และสมบัติทางเซรามิกของแร่ดินจากแหล่งแร่แบบน้ำร้อน และแหล่งแร่แบบตะกอน จังหวัดลำปาง / Keadsuda Donmuang / The 2013 /Full Text
Subject
Mineralogy -- Lampang
Minerals -- Lampang
216 Model for development of mathematics teachers teaching competency at the lower secondary education level = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Phichsinee Chomphucome / 2013 /Full Text
Subject
Mathematics teachers -- Performance
Mathematics teachers
Mathematics -- Study and teaching
Education, Secondary
217 Modification of polystyrene dish surface by plasma processing for stem cell attachment and proliferation = การดัดแปรผิวจานพอลิสไตรีนโดยกระบวนการพลาสมาเพื่อการเกาะและการเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิด / Somruthai Tunma / The school 2013 /Full Text
Subject
Polystyrene
Blood plasma
Stem cells
218 Molecular characterization of three cDNAs encoding stress-related proteins from patumma (Curcuma alismatifolia Gangnep. cv. Chiang Mai Pink) = การหาลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุลของสามซีดีเอ็นเอที่เข้ารหัสโปรตีนที่เกี่ยวกับความเครียดจากปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gangnep. cv. Chiang Mai Pink) / Ruangwit Porruan / The 2013 /Full Text
Subject
Curcuma -- Molecular genetics
Curcuma -- Genetics
219 Molecular identification, ganetic raletionships and development of DNA markers of Spirogyra spp. = การระบุเชิงโมเลกุล ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอของ Spirogyra spp. / Pheravut Wongsawad / 2013 /Full Text
Subject
Molecular genetics
DNA, Deoxyribonucleic acid
Genetic markers
220 Molecular mechanisms of bata-defensins and LL-37 on cyclooxygenase pathway in human gingival fibroblasts = กลไกระดับโมเลกุลของบีตา-ดีเฟนซินส์และแอลแอล-37ต่อวิถีไซโคลออกซิจีเนสในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์ / Pareena Chotjumlong / 2013 /Full Text
Subject
beta-Defensins
Cyclooxygenase 2
Fibroblasts
Dissertations, academic -- Biochemistry
Molecules


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16