ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 319 รายการ จากคำว่า 2013

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Immunological properties of monoclonal antibodies to antigen 85 protein of mycobacterium tuberculosis and their application for rapid tuberculosis detection = คุณสมบัติทางภูมิคุ้มกันของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีน แอนติเจน 85 ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis และการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวัณโรคอย่างรวดเร็ว Ponrut Phumpae / Ponrut Phunpae / 2013 /Full Text
Subject
Tuberculosis
Immunology
182 Impact of macroeconomic policies on real estate market in peoples republic of China = ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน Zhicheng Zhou / Zhicheng, Zhou / 2013 /Full Text
Subject
Real estate business -- China
Real property -- China
183 Impact of reform of collective forest use rights on farmers production activities and incomes in Heishui Village, West Yunnan, Peoples Republic of China = ผลกระทบของการปฎิรูปสิทธิการใช้ป่าร่วมกันต่อกิจกรรมการผลิตและรายได้ของเกษตรกรในหมู่บ้านเฮสวย ยูนนานตะวันตก สาธารณรัฐประชาชนจีน Lan Li / Lan, Li / The 2013 /Full Text
Subject
Forests and forestry -- China
Forest management -- China
184 Impacts of economic variables and the corruption perception index on human development = ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจและดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นต่อการพัฒนามนุษย์ / Phimwalun Srithongkul / 2013 /Full Text
Subject
Corruption
Human resources development
185 Impacts of land use change on carbon sequestration of rubber plantations in the Nabanhe national nature reserve in Xishuangbanna, people's Republic of China = ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีต่อการดูดซับและสะสมคาร์บอนของสวนยางพาราพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติในนาบานฮี เขตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน Claudia Amelia Huber / Huber, Claudia Amelia / Chiang mai 2013 /Full Text
Subject
Land use
Soils -- Adsorption
186 Impacts of projected climate change on tropospheric ozone and PM10 in Thailand = ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คาดคะเนต่อ โทรโพสเฟียริกโอโซนและพีเอ็ม 10 ในประเทศไทย / Teerachai Amnuaylojaroen / 2013 /Full Text
Subject
Climatic changes
Ozone
187 Impacts of the East-Wast highway expansion on poverty reduction in Mukdaharn Province, Thailand = ผลกระทบของการขยายเส้นทางสายตะวันออก-ตะวันตก ที่มีต่อการลดความยากจนในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย / Jintanee Jintranun / 2013 /Full Text
Subject
Income distribution -- Mukdaharn
Poverty -- Mukdaharn
188 Impacts of the golden dried longan community enterprises on community in Lamphun province = ผลกระทบของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัดลำพูน ;ผลกระทบของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัดลำพูน / Sombat Singkharat / 2013 /Full Text
Subject
Dried longan -- Lamphun
Community enterprises -- Lamphun
189 Improving meat quality of culled dairy cows with feed regime and post-mortem handling = การปรับปรุงคุณภาพเนื้อของโคนมเพศเมียคัดทิ้งด้วยการจัดการอาหารและหลังการฆ่า / Thanaporn Bunmee / The 2013 /Full Text
Subject
Dairy cattle -- Feeding and feeds
Dairy cattle
190 In vitro propagation of plookao (Houttuynia cordata Thunb.) = การขยายพันธุ์พลูคาวในสภาพปลอดเชื้อ / Nutthanicha Nairong / Chiangmai school Chiangmai university 2013 /Full Text
Subject
Houttuynia cordata Thunb
Indigenous crops
Medicinal plants -- Thailand
191 Induction of neurite outgrowth and neuronal survival by estrogen in cultured rat dorsal root ganglion neurons under high glucose conditions = การกระตุ้นการเจริญของแขนงประสาทและการอยู่รอดของเซลล์ประสาทโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนในเซลล์ปมประสาทไขสันหลังเพาะเลี้ยงของหนูภายใต้สภาวะน้ำตาลกลูโคสสูง / Kantarat Lekkaew / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Estrogen
Nerve Growth Factors
192 Influences of supramolecular interactions on structures and properties of newly synthesized transition metal complexes containing polycarboxylateAmino acid ligands = อิทธิพลของอันตรกิริยาซุปราโมเลกุลที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชันที่สังเคราะห์ใหม่ที่มีลิแกนด์พอลิคาร์บอกซิเลตกรดอะมิโน / Weerinradah Tapala / The 2013 /Full Text
Subject
Supramolecular chemistry
Molecules
193 Information Extraction Using Machine Learning Techniques for Establishing Specific Functional Genomics Knowledge Base = การสกัดสารสนเทศด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับยีนที่มีหน้าที่จำเพาะ / Supattanawaree Thipcharoen / The 2013 /Full Text
Subject
Computer software -- Development
Biology -- Data processing
Knowledge management
194 Inheritance of resistance to tospovirus tomato necrotic ringspot virus in sweet pepper = การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานทอสโพไวรัส โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายในพริกหวาน / Pailin Puangmalai / The school 2013 /Full Text
Subject
sweet pepper -- Diseases and pests
195 Inhibition of cell growth, invasion and angiogenesis of colon cancer cells by dried longan seed extract = การยับยั้งการเจริญการรุกรานและการสร้างหลอดเลือดของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่โดยสารสกัดจากเมล็ดลำไยอบแห้ง / Atita Panyathep / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
196 Inhibition of herpes simplex virus activity in vitro by some medicinal plant extracts = การยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัสก่อโรคเริมในหลอดทดลองโดยสารสกัดสมุนไพรบางชนิด / Pratya Chaliewchalad / The 2013 /Full Text
Subject
Viruses
Herpes simplex
Plant extracts
197 Inhibitory activity of Bacillus subtilis against growth of aflatoxigenic fungi isolated from bird chili powder = กิจกรรมการยับยั้งของ Bacillus subtilis ต่อการเจริญของฟังไจที่ก่ออะฟลาทอกซินซึ่งแยกจากพริกขี้หนูป่น / Rattanaporn Thakaew / The 2013 /Full Text
Subject
Bacillus subtilis
Aflatoxins
Antifungal agents
198 Integration of monitoring and controlling of avian influenza: A comparison between single outbreak and re-outbreak areas in Northern Thailand = การบูรณาการการเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดโรคไข้หวัดนก: การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ระบาดครั้งเดียวกับพื้นที่ระบาด ซ้ำหลายครั้งในภาคเหนือของประเทศไทย / Somphorn Phornwisetsirikun / The 2013 /Full Text
Subject
Avian influenza -- Prevention and control
Avian influenza -- Thailand, Northern
Poultry -- Virus diseases
199 Iron and Zinc partitioning in rice grain = การปันส่วนธาตุเหล็ก และ ธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว / Chorpet Saenchai / 2013 /Full Text
Subject
Rice
Iron
Zinc
200 Kinetics studies of the Ring-opening polymerisation of D-Lactide using a novel soluble tin(II) n-Butoxide as Initiator = การศึกษาจลนพลศาสตร์ของพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของดี-แลกไทด์โดยใช้ทิน(II) เอ็น-บิวทอกไซด์ที่ละลายได้ตัวใหม่เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยา / Jeerawan Kaewkanta / 2013 /Full Text
Subject
Polymerization
Polymers


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16