ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Evaluating and mapping gas sand reservoirs using AVO attributes and geophysical well log data in an area of Block M9, Offshore Myanmar = การประเมินและจัดทำแผนที่ชั้นทรายกักเก็บแก๊สโดยใช้ลักษณะประจำการแปรผันแอมพลิจูดกับระยะทางและข้อมูลหยั่งธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะในพื้นที่แปลง เอ็ม 9 นอกชายฝั่งพม่า / Maung Maung Tun / The 2012 /Full Text
Subject
Gas
Gas reservoirs
Mappings (Mathematics)
Sand
162 Evaluation of soil fertility in permanent planting stations in a no-till maize farming system practiced by small farm holders in Western Central Zimbabwe = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในหลุมปลูกถาวรในระบบการทาฟาร์มข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนของเกษตรกรรายย่อยในตอนกลางทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว Daniel Philip Blank / Blank, Daniel Philip / The school 2012 /Full Text
Subject
Corn -- Planting -- Zimbabwe
Tillage
Soil management
Soil conservation
163 Evaluation of the appropriate bait for adult blow fly, chrysomya megacephala, using the new model of wind tunnel and field study / Kittikhun Moophayak / 2012 /Full Text
Subject
Blowflies
Dissertations, academic -- Parasitology
164 Expression and regulation of matrix metalloproteinase-2 and -9 in human gingival fibroblasts and gingival epithelial cells = การแสดงออกและการควบคุมเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส-2 และ -9 ในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเซลล์เยื่อบุผิวเหงือกของมนุษย์ / Pattanin Montreekachon / 2012 /Full Text
Subject
Enzymes
Gums
165 Expression of vascular endothelial growth factor during nurse cell formation in trichinella spiralis and trichinella pseudospiralis infections = การแสดงออกของวาสคูลาร์เอ็นโดทีเลียลโกรทแฟกเตอร์ระหว่างการสร้างเนิร์สเซลล์ในการติดเชื้อ trichinella spiralis และ trichinella pseudospiralis / Pathamet Khositharattanakool / Graduat 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Vascular Endothelial Growth Factors
Trichinella spiralis
J5 protein, Trichinella pseudospiralis
166 Fabrication and characterization of conducting polymer-single walled carbon nanotube composites thin film by electrochemical-surface plasmon resonance (EC-SPR) spectroscopy for the detection of some biomolecules = การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางของวัสดุผสมพอลิเมอร์นำไฟฟ้า-ท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยวโดยวิธีเคมีไฟฟ้า-เซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี เพื่อตรวจวัดสารชีวโมเลกุลบางตัว / Sopis Chuekachang / 2012 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Thin films
Molecular biology
167 Fabrication of an ethanol biosensor based on modified fibroin membrane = การสร้างเอทานอลไบโอเซนเซอร์ที่มีไฟโบรอินเมมเบรนดัดแปรเป็นหลัก / Jeerapat Jodnok / 2012 /Full Text
Subject
Ethanol
Biosensors
168 Fabrication of ultrathin films of polypyrrole derivatives for use as immunosensors = การประดิษฐ์ฟิล์มบางมากของอนุพันธ์ของพอลิพิวโรลเพื่อใช้เป็นอิมมูโนเซนเซอร์ / Rapiphun Janmanee / 2012 /Full Text
Subject
Thin films
Immunosensor
169 Factors affecting economic growth in developed and developing courtries using panel data analysis = ปัจจัยที่กำหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแพเนล / Warattaya Chinnakum / 2012 /Full Text
Subject
Economic development
Developed countries
Developing countries
170 Factors affecting resilience in children to overcome life adversities: a case study of a character kamphol changsamran in duanwad pimwanas changsamran = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากใน ชีวิตของเด็ก กรณีศึกษาจากตัวละคร เด็กชายกำพล ช่างสำราญ ในนวนิยายเรื่อง ช่างสำราญ ของเดือนวาด พิมวนา / Medkaw Wichaino / 2012 /Full Text
Subject
Orphans
Abandoned children
Children -- Conduct of life
171 Factors influencing sustainable coconut-based farming systems of smallholder farmers in Gampaha district, Sri Lanka = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการทำฟาร์มที่มีมะพร้าวเป็นพืชหลักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำพาล่า ประเทศศรีลังกา / Siyambalapitiyage Dona Kamani Priyadarshani / The 2012 /Full Text
Subject
Coconut -- Sri Lanka
Farmers -- Sri Lanka
Sustainable agriculture
172 Fatigue and job performance among nurses in tertiary hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = อาการเหนื่อยล้าและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Lin Ke / Lin, Ke / 2012 /Full Text
Subject
Fatigue
Job satisfaction
173 Feasibility analysis for community-scale electricity generation from biomass under constraints of logistics, technology and environmental impact = การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนจากชีวมวลภายใต้เงื่อนไขของโลจิสติกส์เทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / Jenjira Piamdee / The school 2012 /Full Text
Subject
Biomass
Biomass energy
Electric power production
174 Fermantation of sugar depleted dried longan by reducing sugar producing fungi for bioethanol production = การหมักลำไยอบแห้งปราศจากน้ำตาลโดยเชื้อราที่ผลิตน้ำตาลรีดิวซ์สำหรับการผลิตไบโอเอทานอล / Chanawut Kaewcompa / 2012 /Full Text
Subject
Agricultural wastes
Fermentation
longan -- Drying
Bioethanol
175 Fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings and nonspreading type mappings in banach spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งและการส่งแบบไม่กระจายในปริภูมิบานาค / Nutchari Niyamosot / The 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
176 Flavor and enzyme profiles of green chili and green chili paste (nam phrik noom) processed by ultra-high pressure and pasteurization = กลิ่นรส และเอนไซม์โปรไฟล์ ของพริกหนุ่ม และน้ำพริกหนุ่มแปรรูป โดยกระบวนการความดันสูงยิ่งและพาสเจอร์ไรเซชัน / Siriwan Srisajjalertwaja / 2012 /Full Text
Subject
Curry paste
Curry paste -- Preservation
177 Flow systems for determination of some plant nutrients in soil and evaluation of inhibitory activity of some enzymes by Substances from plant = ระบบการไหลสำหรับการหาปริมาณธาตุอาหารพืชบางชนิดในดินและการ ประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์บางชนิดโดยสารจากพืช / Nuntaporn Moonrungsee / 2012 /Full Text
Subject
Plant nutrients
Enzyme inhibitors
178 Formulation dvelopment for the poduction of bodegradable Poly(butylene succinate)-Cellulose acetate butyrate blends for use as packaging materials = การพัฒนาสูตรสำหรับการผลิตพอลิบิวทิลีนซักซิเนต-เซลลูโลสแอซิเตตบิวทิเรตเบลนด์ ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ / Yupa Sriwirat / The 2012 /Full Text
Subject
Biopolymers
Containers
179 Gastric ulcer protective and hepatoprotective activities of ethanolic extract from Gynura divaricata (L.) DC. = ฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหารและฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดเอทานอลจากต้นจักร์นารายณ์ (Gynura Divaricata (L.) DC.) / Ratchaneekorn Chusuth / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Extracts
Gynura divaricata
Herbs -- Therapeutic use
Peptic ulcer
180 Gastroprotective activity and acute toxicity of zingiber simaoense Y. Y. qian rhizome ethanol extract : ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลกระเพาะอาหารและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขิงแครง / Pareeya Baiubol / 2012 /Full Text
Subject
Stomach -- Diseases
Plants
Dissertations, academic -- Pharmacology
Toxicity Tests, Acute
Zingiberaceae
Plants, Medicinal


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18