ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Diversity of yeasts in honey and their production of some sugar alcohols = ความหลากหลายของยีสต์ในน้ำผึ้งและการผลิตน้ำตาลแอลกอฮอล์บางชนิด / Sujinan Saksinchai / The 2012 /Full Text
Subject
Yeast
Honey
Sugar
122 Doubled haploids synthetic seed production in local Thai rice genotypes by anther culture = การผลิตเมล็ดสังเคราะห์ดับเบิ้ลแฮปพลอยด์ในพันธุ์ข้าวไทยพื้นเมืองโดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร / Piyachai Premvaranon / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Tissue culture
123 Ecological distribution, molecular identification and phylogenetic analysis of trematodes, haplorchis taichui and haplorchoides sp. using HAT-RAPD PCR method = การกระจายเชิงนิเวศวิทยา การระบุเชิงโมเลกุล และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ Haplorchoides sp. โดยวิธี เอชเอที-อาร์เอพีดี พีซีอาร์ / Suksan Chuboon / 2012 /Full Text
Subject
Biotic communities
Trematoda
DNA, Deoxyribonucleic acid
124 Economic factors influencing the urban real estate price in the people's Republic of China = ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ ในเขตเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Lianting Cheng / 2012 /Full Text
Subject
Real property -- Prices
China -- Economic conditions
125 Effect of cleistocalyx nervosum var. paniala seed extracts on cancer chemoprevention / Wanida Inboot / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Neoplasms
Plants, Medicinal (paniala seed)
Seed extracts
126 Effect of Glucosamine Sulfate and Sesamin on Papain-induced Rat Osteoarthritis = ผลของกลูโคซามีนซัลเฟตและเซซามินที่มีต่อโรคข้อเสื่อมของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำโดยปาเปน / Pawaraid Ontong / 2012 /Full Text
Subject
Osteoarthritis
Glucosamine
Dissertations, academic -- Biochemistry
127 Effect of high power ultrasonic pretreatment on drying behaviour and quality of longan = ผลของการใช้อัลตราซาวด์กำลังสูงในการเตรียมลำไยต่อพฤติกรรมการอบแห้งและคุณภาพของลำไย / Thanyanun Rithmanee / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Longan
128 Effect of pipe flattening on heat transfer characteristics of heat pipe with sintered porous media = ผลของการอัดแบนท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบวัสดุพรุนซินเตอร์ / Weeranut Intagun / The 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
Heat resistant materials
129 Effect of pulpal pressure on adhesives bond strength in primary incisors = ผลกระทบของความดันในโพรงในตัวฟันต่อกำลังแรงยึดของสารยึดติดในฟันตัดน้ำนม / Tatsana Saelim / 2012 /Full Text
Subject
Deciduous teeth -- Experimentation
Dental bonding
130 Effect of rosiglitazone on cardiac ischemia and reperfusion injury in swine and rat hearts : ผลของยาโรซิกลิทาโซนต่อหัวใจที่เกิดภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงหัวใจในสุกรและหนู / Siripong Palee / 2012 /Full Text
Subject
Heart -- Physiology
Physiology
Dissertations, academic -- Physiology
rosiglitazone
Thiazolidinediones
Ischemia
131 Effect of sesamin on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis in primary human articular chondrocyte / Sumet Najarus / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Sesamin
Chondroitin Sulfates
Osteoarthritis
Sesamin
Bone cells
132 Effect of spirogyra neglecta (Hassall) kutzing extract on skeletal insulin resistance in type 2 diabetice rats : ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อภาวะดื้ออินชูลินในกล้ามเนื้อของหนูขาวเบาหวานชนิดที่ 2 / Nattinee Jitprawet / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Insulin Resistance
Plants, Medicinal (Hassall)
133 Effect of spirogyra neglecta extract on renal organic anion transporter 1 and 3 function in type 2 diabetic rats = ผลของสารสกัดสาหร่ายเตา (spirogyra neglecta) ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ ชนิดที่ 1 และ 3 ในท่อไตของหนูขาวที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / Atcharaporn Ontawong / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Extracts
Algology
Antioxidants
Diabetes -- Treatment
134 Effect of tube bending on heat transfer characteristics of miniature heat pipe with sintered porous media = ผลของการดัดโค้งท่อที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนขนาดเล็กที่มีวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ / Nat Thuchayapong / 2012 /Full Text
Subject
Heat pipes
Heat -- Transmission
135 Effectiveness of an HIVAIDS prevention program for male sex workers in Chinag Mai province = ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอชไอวีเอดส์สำหรับชายบริการในจังหวัดเชียงใหม่ / Phutthipong Makmai / 2012 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
HIV infections
Male homosexuality
136 Effects of a transitional care program for mothers of premature infants on mothers' transition, infants' physical illness, growth and development = ผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการเปลี่ยนผ่านของมารดา ความเจ็บป่วยทางกายการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก / Rungtiwa Wangruangsatid / school Chiang mai 2012 /Full Text
Subject
Infant, permature
Child development
Growth and development
137 Effects of caffeic acid phenethyl ester of structure and function of isolated rat kidney mitochondria following cadmium exposure / Anongporn Kobroob / 2012 /Full Text
Subject
Cadmium -- toxicity
Dissertations, academic -- Physiology
138 Effects of continuous and interrupted orthodontic force patterns on chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic canine movement = ผลของแรงทางทันตกรรมจัดฟันแบบต่อเนื่องและแบบขาดช่วงต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอปิโทป) ขณะเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Rattakate Threesuttacheep / 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Teeth
139 Effects of cytokinins and mechanical methods on propagation of musa (ABB) cv. 'Nam Wa' in Chiang Mai Province, Thailand = ผลของไซโตไคนินและวิธีกลต่อการขยายพันธุ์ของกล้วยน้ำว้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Langford Elizabeth / Langford, Elizabeth / 2012 /Full Text
Subject
Bananas -- Chiang Mai
Bananas -- Reproduction
140 Effects of expression profile data variation on boolean gene regulatory network predictions = ผลจากการมีข้อมูลเอ็กซ์เพรสชันโพรไฟล์ที่หลากหลายต่อการทำนายเครือข่ายการควบคุมยีนแบบบูลีน / Kanda Euatham / 2012 /Full Text
Subject
Genes
Gene expression


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18