ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 Development of nano delivery system for anticancer extract of Cyrtosperma johnstonii N.E.Br. = การพัฒนาระบบนำส่งนาโนสำหรับสารสกัดต้านมะเร็งของสิงหโมรา / Ruttiros Khonkarn / Chiag Mai 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Nanoparticles
Extracts
Cyrtosperma johnstonii
Plant extracts
Medicinal plants
102 Development of nano-cosmeceutical products of Marigold flower extract = การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนจากสารสกัดจากดอกดาวเรือง / Suwisa Na Boonlong / The 2012 /Full Text
Subject
Herbal cosmetics
Extracts
Nanoparticles
103 Development of nanopartigles containing bioactive compound of Psidium guajava leaves = การพัฒนาอนุภาคนาโนของสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากใบฝรั่ง / Witayapan Nantitanon / The 2012 /Full Text
Subject
Plant extracts
Guava
Bioactive compounds
104 Development of passive sampler for determination of BTEX in ambient air by gas chromatography-mass spectrometry = การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟสาหรับการหาปริมาณบีเทกซ์ในอากาศโดยแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี / Wittaya Tala / 2012 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Mass spectrometry
105 Development of peptide conjugated nanoparticles as drug delivery system for specific targeting to leukemia cell lines = การพัฒนาเปปไทด์คอนจูเกเตดนาโนพาร์ทิเคิลเพื่อเป็นระบบนำส่งยาเข้าสู่เป้าหมายจำเพาะที่เป็นเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาว / Rungsinee Phongpradist / 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Peptides
Leukemia -- Treatment
106 Development of potential quality indicators for assessing drug system management at the Community Hospitals = การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพที่มีศักยภาพสำหรับการประเมินการจัดการระบบยาของโรงพยาบาลชุมชน / Sirikwan Borriharn / The 2012 /Full Text
Subject
Hospitals -- Drug distribution system
Public hospitals -- Evaluation
Drugs
107 Development of power quality monitoring using embedded system = การพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว / Krisda Yingkayun / school 2012 /Full Text
Subject
Power quality
Electricity
108 Development of salivary Cholinesterase and Plasma 3-Phenoxybenzoic Acid assay methods and their application in pesticide exposure assessment = การพัฒนาวิธีตรวจวัดโคลินเอสเตอเรสในน้ำลายและ 3-ฟีนอกซีเบนโซอิกแอซิดในพลาสมา และการประยุกต์ในการประเมินการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ / Sarunya Thiphom / 2012 /Full Text
Subject
Farmers -- Effect of pesticides on
Farmers -- Effect of insecticides on
Agricultural chemicals
Spraying and dusting residues in agriculture
109 Development of simple DNA analysis technique for detecting the carrier of thalassemia and hemoglobinopathies commonly found in Thailand = การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจ พาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย / Wibhasiri Srisuwan / 2012 /Full Text
Subject
Thalassemia
Hemoglobinopathy
DNA, Deoxyribonucleic acid
110 Development of simultaneous carbaryl, dimethoate and fenvalerate residual extraction in tangerine (Citrus reticulata blanco) by liquid chromatography-mass spectrometry = การพัฒนาวิธีการสกัดคาร์บาริล ไดเมโทเอตและเฟนวาเลอเรต ตกค้างในส้มเขียวหวานโดยวิธีลิควิดโครมาโทรกราฟี แมสสเปกโทรเมทรี / Wachiraporn Kheowmung / The 2012 /Full Text
Subject
Carbaryl
Extraction (Chemistry)
Chemistry, Analytic
Insecticides
Liquid chromatography
Spraying and dusting residues in agriculture
111 Development of Tabernaemontana divaricata extract loaded transdermal delivery system by microemulsion for cholinesterase inhibitory activities = การพัฒนาระบบนำส่งยาผ่านผิวหนังในรูปแบบไมโครอิมัลชันของสารสกัดพุดจีบที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส / Wantida Chaiyana / The 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Plant extracts
Extracts
112 Development of topical anti-inflammatory gel from Terminalia catappa Linn. leaf extract = การพัฒนาเจลทาภายนอกต้านอักเสบจากสารสกัดใบหูกวาง / Nilubon Chinprasoet / 2012 /Full Text
Subject
Gels (Pharmacy)
Anti-inflammatory agents
Extracts
113 Development of ultrasonic technology for treatment of toxic microcystis spp. in water resources = การพัฒนาเทคโนโลยีอัลตราโซนิกเพื่อการบำบัดสาหร่ายพิษไมโครซิสติสในแหล่งน้ำ / Pawalee Srisuksomwong / 2012 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Bacteria
Ultrasonic waves
114 Diabetes sufferer experiences in the context of caste discrimination and medical pluralism in Nepal = ประสบการณ์ความทุกข์ของผู้ป่วยเบาหวานในบริบทการกีดกันทางชนชั้นวรรณะและการแพทย์พหุลักษณ์ในเนปาล / Tirtha Bahadur Thapa / 2012 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetics -- Nepal
115 Differences in pain thresholds between elders with and without chronic neck pain = ความแตกต่างของขีดกั้นระดับความรู้สึกเจ็บปวดระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีอาการปวดคอเรื้อรัง / Romchat Prasert / 2012 /Full Text
Subject
Neck pain
Pain in old age
116 Discourse analysis on beauty product advertisements in marie claire magazine = การวิเคราะห์วาทกรรมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม ในนิตยสารแมรี่แคลร์ / Nartchulee Thaithiang / 2012 /Full Text
Subject
Discourse analysis
Advertising, Magazine
117 Discourse on cosmetic surgery in the magazine cosmetic beauty & anti aging = วาทกรรมศัลยกรรมความงามในนิตยสารคอสเมติก บิวตีแอนด์แอนไทเอจจิง / Sasipak Wannavech / 2012 /Full Text
Subject
Persuasion (Rhetoric)
Surgery, Plastic
118 Diversity of halophilic cyanobacteria in some saline soils of Thailand and their cultivation = ความหลากหลายของฮาโลฟิลิกไซยาโนแบคทีเรียในดินเค็มบางแหล่งของประเทศไทยและการเพาะเลี้ยง / Thomrat Chatchawan / 2012 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Soils, Salts in
119 Diversity of helminths in Some Marine Fishes from Hua-Hin and Pranburi Districts, Prachaup Khiri Khan Province = ความหลากหลายของหนอนพยาธิในปลาทะเลบางชนิดจากอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / Thanapon Yooyen / 2012 /Full Text
Subject
Helminths
Marine fishes -- Prachaubkhirikhan
120 Diversity of stoneflies in some Areas of Huai Nam Dung National Park = ความหลากหลายของแมลงเกาะหินในบางบริเวณของอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง / Ratitorn Jaihao / 2012 /Full Text
Subject
Huai Nam Dung National Park
Stoneflies


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18