ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Characterization of endo-regularity of some graphs = การหาลักษณะเฉพาะของความเป็นเอ็นโดเรกูลาร์ของกราฟบางแบบ / Nirutt Pipattanajinda / 2012 /Full Text
Subject
Graphic methods
42 Characterization of nanostructured cadmium and zinc chalcogenide synthesized by a microwave plasma technique for dye-sensitized solar cells = การหาลักษณะเฉพาะของแคดเมียมและซิงก์ชาลโคจีไนด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมาสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง / Wonchai Promnopas / 2012 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Nanostructures
Cadmium
43 Characterization of Nanostructured Metal Sulfides Synthesized Using Solvothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโลหะซัลไฟด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล / Chalermchai Pilapong / 2012 /Full Text
Subject
Materials science
Nanostructures
44 Characterization of PM10-bound polycyclic aromatic Hydro-carbons from biomass burning and application for source apportionment in Chiang Mai Province = การหาลักษณะเฉพาะของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ตรึงกับฝุ่นพีเอ็ม10 จากการเผาชีวมวลและการประยุกต์เพื่อจาแนกสัดส่วนของแหล่งกาเนิดในจังหวัดเชียงใหม่ / Wan Wiriya / 2012 /Full Text
Subject
Combustion -- Chiang Mai
Biomass -- Combustion
Biomass -- Combustion -- Chiang Mai
45 Characterizations of CI-graphs on cayley digraphs of left and right groups = การหาลักษณะเฉพาะของซีไอกราฟบนไดกราฟเคย์เลย์ของกรุปซ้ายและกรุปขวา / Monthiya Ruangnai / 2012 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Graph theory
46 Characters and floral development of diploid and tetraploid fire lily (Hippeastrum spp.) = ลักษณะและพัฒนาการทางดอกของว่านสี่ทิศดิพลอยด์และเททระพลอยด์ / Prapassorn Arayakitcharoenchai / 2012 /Full Text
Subject
Fire lily
Fire lily -- Breeding
Angiosperms
47 Chemical constituents and biological activities of Solanum spirale Roxb. = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักดีด / Sukanya Keawsa-ard / 2012 /Full Text
Subject
Solanum spirale Roxb.
Anti-infective agents
Chemistry, Analytic
48 Chemical constituents and biological activities of some euphorbiaceae = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรวงศ์ยูฟอร์บิซิอีบางตัว / Duangsuree Sanseera / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Chemistry, Analytic
49 Chemical constituents of Vernonia parishii Hook f. and their biological activities = องค์ประกอบทางเคมีของขางหางเล็กและฤทธิ์ทางชีวภาพ / Patcharapong Thangsunan / 2012 /Full Text
Subject
Plant extracts
Extraction (Chemistry)
50 Chemopreventive effects of rice products on lung and colorectal tumorigenesis = ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของผลิตภัณฑ์จากข้าวต่อการเกิดมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ / Suphot Phutthaphadoong / 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Extraction (Chemistry)
Rice
Cancer -- Chemotherapy
Cancer -- Prevention
51 Chemopreventive potential of gamma-oryzanol extract from Thai purple rice bran = ศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งของสารสกัดแกมม่าโอไรซานอลจากรำข้าวก่ำไทย / Chalermpong Saenjum / 2012 /Full Text
Subject
Rice bran
Extracts
Gamma-Oryzanol
Cancer -- Prevention
52 Clonal distribution of neuroantigen-specific T-cell populations in multiple sclerosis and phenotype of primary T cells with reduced expression of CD147 = การกระจายตัวจากการโคลนของประชากรที-เซลล์ที่จำเพาะต่อนิวโรแอนติเจนในโรคมัลติเปิลสเคลอโรซิสและคุณลักษณะของไพรมารีทีเซลล์ที่ถูกลดการแสดงออกของโมเลกุลซีดี147 Brian Biegler / Biegler, Brian / 2012 /Full Text
Subject
Cells
Cytology
53 Coating Vietnamese pineapple (cv. ninhbinh) fruit with combined chitosanmethylcellulose-antimicrobial agents =การเคลือบผลสับปะรดเวียดนามพันธุ์นิงท์บิงท์ด้วยไคโตซานเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารต้านจุลินทรีย์ / Dang Thi Mong Quyen / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Pineapple -- Preservation
Pineapple -- Processing
54 COD and color removal of cardboard factory wastewater by upflow anaerobic filter = การกำจัดซีโอดีและสีของน้ำเสียโรงงานกล่องกระดาษโดยถังกรองไร้ออกซิเจนแบบไหลขึ้น / Pimpawat Teeratitayangkul / school university 2012 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment
55 Combustion and mass transfer of palm-diesel emulsion = การเผาไหม้และถ่ายเทมวลของน้ำมันปาล์ม-ดีเซลอิมัลชั่น / Jeerawich Narkpakdee / school university 2012 /Full Text
Subject
Palm oil
Diesel fuels
Combustion
56 Common Anesthetic Complications in Obstetric and Geriatric Patients: Risk Factors and Intervention = ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากการได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูติกรรมและผู้ป่วยสูงอายุ: ปัจจัยเสี่ยงและการรักษา / Decha Tamdee / 2012 /Full Text
Subject
Anesthetics
Childbirth -- Complications
Older people -- Complications
Patients
Anesthetics
Elderly
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
57 Common fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings mappings and nonspreading mappings in CAT(0) spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งและการส่งไม่กระจายในปริภูมิ CAT(O) / Tanaphong Prommai / The 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
58 Communication process and adoption of sufficiency economy philosophy by farmers in Chiang Mai Province = กระบวนการสื่อสารกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ / Nakarate Rungkawat / school 2012 /Full Text
Subject
Sufficiency economy
Farmers -- Chiang Mai
Communication
59 Comparative ethnobotany in Nan Province, Thailand = พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเปรียบเทียบในจังหวัดน่าน ประเทศไทย / Kamonnate Srithi / 2012 /Full Text
Subject
Ethnobotany
Botany -- Folklore
Medicinal plants
60 Comparative study on volatile constituents in extracts of Kaffir Lime leaves obtained from different extraction methods = การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบสารระเหยในสารสกัดใบมะกรูดที่ได้จากวิธีสกัดที่ต่างกัน t / Orranuch Norkaew / 2012 /Full Text
Subject
Plant extracts
Essences and essential oils


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18