ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Antiulcerogenic effect and safety profile of the leaf of eupatorium odoratum L. : ผลต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและความปลอดภัยของใบสาบเสือ / Mattareeyapar Phaosri / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Chromolaena
Plants, medicinal
Medicinal plants
Stomach
22 Application of Chemometrics to Signal Evaluation in Chemical Analysis = การประยุกต์เคโมเมตริกส์เพื่อการประมวลสัญญาณในการวิเคราะห์ทางเคมี / Karuna Jainontee / 2012 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytical
Chemistry, Technical
Chemistry -- Data processing
23 Application of the reaction-class transition state theory on kinetic study for the hydrogen abstration reactions of alkane with chlorine atom = การประยุกต์ทฤษฎีรีแอกชันคลาสแทรนสิชันสเตตในการศึกษาจลนพลศาสตร์สำหรับปฏิกิริยาการดึงไฮโดรเจนของแอลเคนด้วยอะตอมคลอรีน / Tammarat Plansawan / The 2012 /Full Text
Subject
Chemical kinetics
24 Applications of exterme value econometrics to energy-crop price-analysis = การประยุกต์เศรษฐมิติแบบสุดโต่งในการวิเคราะห์ราคาพืชพลังงาน / Kantaporn Chuangchid / 2012 /Full Text
Subject
Energy crops
Econometrics
25 Applications of lab made passive samplers for monitoring of ambient nitrogen dioxide in Chiang Mai city = การประยุกต์อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟที่ประกอบจากห้องปฏิบัติการสาหรับการติดตามตรวจสอบไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศในเมืองเชียงใหม่ / Pattama Thammapanya / 2012 /Full Text
Subject
Air--Pollution -- Thailand, Norteastern
nitrogen dioxide
26 Assessing sustainability of different livestock production systems of small farm holders in Amibara District, Afar Region, Ethiopia = การประเมินความยั่งยืนของระบบผลิตปศุสัตว์ที่แตกต่างของเกษตรกรรายย่อยในอำเภออะมีบารา เขตอาฟาร์ ประเทศเอธิโอเปีย / Ngufor Lorimore Atanga / 2012 /Full Text
Subject
Livestock -- Ethiopia
Farmers -- Ethiopia
27 Assessment of maximum insertion torque during miniscrew implant placement in different areas of the palate = การประเมินแรงบิดสูงสุดขณะฝังวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กในตำแหน่งที่ต่างกันของเพดานปาก / Thanatip Setthayon / The 2012 /Full Text
Subject
Dentistry
Dental mayerials
28 Assessment of spatial land use change in Pak Ou district, Luangprabang Province, Loa PDR = การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phoutthasack Phoummasone / The 2012 /Full Text
Subject
Land capability for agriculture -- Laos
Land use -- Laos
29 Attribute analysis of ground-penetrating radar data for visualization of subsurface archaeological structures = การวิเคราะห์ลักษณะประจำของข้อมูลเรดาร์หยั่งลึกพื้นดินเพื่อแสดงภาพโครงสร้างทางโบราณคดีใต้ผิวดิน / Wisarat Khwanmuang / 2012 /Full Text
Subject
Geology, Structural
Seismic waves
Excavations (Archaeology)
30 Biochemical mechanisms of alkaloids isolated from stemona aphylla craib and S. burkillii prain on p-glycoprotein activity and expression in multidrug resistant cancer cells / Wisinee Chanmahasathien / 2012 /Full Text
Subject
Alkaloids
Neoplasms -- drug therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
31 Biological activities and chemical constituents of five Thai medicinal plants = ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีสมุนไพรไทย 5 ชนิด / Sorachai Khamsan / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand -- Analysis
Chemistry, Analytic
32 Biotransformation of endoperoxide compound by Aspergillus sp. = การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของสารประกอบเอนโดเพอร์ออกไซด์โดยใช้แอสเพอร์จิลลัส / Wannipa Pipatsamut / 2012 /Full Text
Subject
Fungi -- Biotechnology
Artemisinin
Aspergillus
33 Burmese migrant workers : tactics of negotiation among domestic workers in Chang Klan community, Chiang Mai Province, Thailand = แรงงานพม่าข้ามพรมแดน : กลยุทธ์การต่อรองของแม่บ้านชาวพม่าในชุมชนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Duangkamon Doncha-Um / The 2012 /Full Text
Subject
Foreign workers, Burmese -- Chiang Mai
34 Carbon sinks and nutrient accumulation in ecosystems of series of pinus kesiya planttions and fragmented forests in boakaew highland watershed, chiang mai province = การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศของชุดสวนป่าไม้สนสามใบและป่าที่เหลือเป็นหย่อมในลุ่มน้ำที่สูงบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / Somchai Nongnuang / 2012 /Full Text
Subject
Biotic communities
Ecosystem management
Forests and forestry -- Chiang Mai
35 Changes in physico-chemical characteristics, organic acid contents and enzyme activities related to citric acid metabolism during growth and storage of tangerine fruit cv. 'Sai Num Phueng' and 'See Thong' = การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะทางเคมีกายภาพ ปริมาณกรดอินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของกรดซิตริกระหว่างการเจริญเติบโต และการเก็บรักษาของผลส้มพันธุ์สายน้าผึ้งและสีทอง / Worawaran Roongruangsri / The school 2012 /Full Text
Subject
Orange -- Growth
Orange -- Preservation
Enzymes
36 Characteristics and gas sensing properties of zinc titanate nanostructures synthesized by thermal oxidation method = ลักษณะเฉพาะและสมบัติการตรวจจับแก๊สของโครงสร้างนาโนซิงก์ไทเทเนต สังเคราะห์โดยวิธีออกซิเดชันด้วยความร้อน / Theerapong Santhaveesuk / 2012 /Full Text
Subject
Gases
Nanostructures
Oxidation
Heat
37 Characteristics and varietal phylogenetics of Peliosanthes teta Andr., Basella alba L. and Gymnema inodorum Decne. collected from some areas in the upper-north of Thailand = ลักษณะเฉพาะและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระดับพันธุ์ของผักนางแลว ผักปลัง และผักเชียงดาที่รวบรวมจากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Phichai Chaikla / 2012 /Full Text
Subject
Indigenous crops
Plant anatomy
Genetics
38 Characterization and optical property enhancement of corundum by ion beam techniques = การหาลักษณะเฉพาะและการปรับปรุงสมบัติเชิงแสงของคอรันดัมด้วยเทคนิคลำไอออน / Thawatchart Chulapakorn / 2012 /Full Text
Subject
Corundum
Ions
39 Characterization and properties of new cement-based biomaterials = การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุชีวภาพ b ชนิดใหม่ที่ใช้ซีเมนต์เป็นฐาน / Pincha Torkittikul / 2012 /Full Text
Subject
Portland cement
Cement
40 Characterization for Non-singularity of Some Graphs = การหาลักษณะเฉพาะสำหรับความไม่เป็นเอกฐานของกราฟบางแบบ / Supot Sookyang / 2012 /Full Text
Subject
Graphic methods


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18