ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 Switching law of a three second-order linear time invariant switched system = กฎการสลับของระบบสลับอันดับสองเชิงเส้นที่ไม่แปรผันต่อเวลาสามระบบ / Warinsinee Wattanapanich / 2012 /Full Text
Subject
Mathematics
Linear programming
Mathematical analysis
302 Syntheses of N,O Heteroatoms TADDOLsAnthracene Adducts as Asymmetric Catalysts = การสังเคราะห์สารแทดดอลแอนทราซีนแอดดักที่มีเฮทเทอโรอะตอมไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอสมมาตร / Sutthichat Kerdphon / 2012 /Full Text
Subject
Asymmetric Catalysts
Complex compounds
303 Syntheses, characterizations and biological activities of carboxymethylchitosans = การสังเคราะห์การหาลักษณะเฉพาะและฤทธิ์ทางชีวภาพของคาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน / Atchara Jaidee / The 2012 /Full Text
Subject
Chitosan
304 Synthesis and characterisation of novel tin(II) alkoxide-based macroinitiators for use in the the ring-opening polymerisation of cyclic esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวริเริ่ม ปฏิกิริยาขนาดใหญ่ที่มีทิน(II)แอลคอกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักตัวใหม่สำ หรับใช้ในการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ c / Vajaneeporn Bua-Own / The 2012 /Full Text
Subject
Esters
Polymers
305 Synthesis and characterizations of nanostructured electroactive polymers for use in solar cells = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ที่ว่องไวทางไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างนาโนสำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Chanitpa Khantha / The 2012 /Full Text
Subject
Polymers
Solar cells
306 Synthesis and evaluation of molecularly imprinted polymers derived from ultrasound-assisted precipitation polymerization = การสังเคราะห์และการประเมินพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่ได้จากการเกิดพอลิเมอร์แบบตกตะกอนโดยคลื่นเหนือเสียงช่วย / Nathaporn Phutthawong / 2012 /Full Text
Subject
Polymers
Molecules
307 Synthesis and study of biological activities of linear and cyclic C-10 non-acetal artemisinin pseudo peptide nucleic acid oligomers = การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่ม C-10 นอนแอซีแทลอาร์ทีมิซินินซูโดเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดโอลิโกเมอร์ประเภทสายยาวและประเภทวง / Supannee Phothongkam / 2012 /Full Text
Subject
Oligomers
Polymers
308 Synthesis of naphthoquinone derivatives and piperine analogues = การสังเคราะห์อนุพันธ์ของแนฟโทควิโนนและสารหน้าที่คล้ายพิเพอรีน / Wanthani Paengsri / 2012 /Full Text
Subject
Derivatization
Piperine
309 Synthesis of Tiatanium Dioxide-Zinc Oxide Nanocomposites and Zinc Titanate by microwave radiation and calcination = การสังเคราะห์วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์-ซิงก์ออกไซด์และซิงก์ไทเทเนตโดยรังสีไมโครเวฟและแคลซิเนชัน / Jirapong Arin / 2012 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Tiatanium Dioxide
310 Synthesis of tin-doped zinc oxide nanostructures by flame spray pyrolysis and their applications = การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยดีบุกโดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส และการประยุกต์ / Khatcharin Wetchakun / 2012 /Full Text
Subject
Zinc oxide
Nanostructures
311 Synthesis, characterisation and electrospinning of Lactide-Based polyesters for use as absorbable nerve guides = การสังเคราะห์ การหาลักษณะเฉพาะและอิเล็กโทรสปินนิงของพอลิเอสเทอร์ที่มีแลคไทด์เป็นส่วนประกอบหลัก สาหรับใช้เป็นท่อนาเส้นประสาทที่สลายตัวได้ / Boontharika Thapsukhon / 2012 /Full Text
Subject
Polyesters
Electrospinning
312 Taxonomy and phylogeny of powdery mildew fungi in tribe erysipheae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทรบ์ Erysipheae / Rangsi Divarangkoon / 2012 /Full Text
Subject
Fungi
Heredity
Erysipheae
313 Telomerase inhibition by perylene dirivatives and ginger extract / Thanachai Taka / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Telomerase
Plants extract (Ginger)
Telomerase enzymes
Plant extracts
314 Testing a model of depression among Thai adolescents = การทดสอบรูปแบบภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นไทย / Duangjai Vatanasin / The 2012 /Full Text
Subject
Depression
Testing
315 Thai plan for increasing production and development of educational management in nursing : a policy analysis = แผนเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ : การวิเคราะห์นโยบาย / Kulwadee Abhicharttibutra / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Educational planning
316 Thailand crustal thickness estimation using joint inversion of surface wave dispersion and receiver functions = การประมาณความหนาเปลือกโลกของประเทศไทยโดยใช้การผกผันร่วมของการกระจายตัวคลื่นพื้นผิวและฟังก์ชันตัวรับ / Tira Tadapansawut / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Earth -- Crust
317 The Appropriate forecasting models and dependence measurement : real estate sector stock and Shenzhen index in peoples Republic of China = การวิเคราะห์แบบจำลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมและการวัดความเป็นอิสระ : หุ้นอสังหาริมทรัพย์และดัชนีเสิ่นเจิ้นในสายธารณรัฐประชาชนจีน Lili Zhou / Lili, Zhou / 2012 /Full Text
Subject
Stocks -- China
Real property -- China
Real estate business
318 The Construction of humor in Notes (Udom Taepanich) 4th episode standup comedy = การสร้างอารมณ์ขันในงานแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 4 ของ โน้ต อุดม แต้พานิช / Chaiyaporn Rukroum / 2012 /Full Text
Subject
Wit and humor
Comedy
319 The Construction of Thai Trichoptera Database in Biodiversity, Biomonitoring and Lotic Ecosystem Conservation Perspectives = การสร้างฐานข้อมูลแมลงหนอนปลอกน้ำของไทยในมุมมอง ความหลากหลายทางชีวภาพ การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน้ำไหล / Pensri Bunlue / 2012 /Full Text
Subject
Trichoptera
Databases -- Design and construction
Biological diversity
320 The Development of cost effective and reliable Real-time PCR for quantitation of HIV-1RNA in plasma = การพัฒนาเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้เพื่อตรวจหาปริมาณเอชไอวี-1 อาร์เอ็นเอในพลาสมา / Kanittapon Supadej / The 2012 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
Blood plasma


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18