ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 Reservoir porosity prediction using elastic impedance volume from 3-D seismic and well-log data in an area of the Malay Basin, Gulf of Thailand = การทำนายค่าความพรุนของชั้นหินกักเก็บโดยใช้ก้อนอิลาสติกอิมพีแดนซ์จากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ และข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Wittawat Wajabandit / 2012 /Full Text
Subject
Topographical surveying
Geology
Geology and mineralogy
282 Retrospective study of pulpectomy with Vitapex and LSTR with three antibiotics combination (3Mix) for non-vital pulp treatment in primary teeth = การศึกษาย้อนหลังของการทำ พัลเพคโตมีด้วยไวตาเพกซ์ และแอลเอสทีอาร์ด้วยยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดของการรักษาเนื้อเยื่อในที่ไม่มีชีวิตในฟันน้ำนม / Achiraya Duanduan / 2012 /Full Text
Subject
Dental pulp
Deciduous teeth
283 Robust exponential stability of discrete time impulsive switched hopfield neural network with delay = เสถียรภาพเลขชี้กำลังทนทานของข่ายงานระบบประสาท ฮอปฟิลด์สลับที่ถูกกระตุ้นแบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วง / Siriluk Wangrat / 2012 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
284 Robust stability for uncertain neural network with non differentiable and unbounded distributed timevarying delays = เสถียรภาพทนทานของระบบโครงข่ายประสาทไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบหาอนุพันธ์ไม่ได้และแบบแจกแจงไร้ขอบเขต / Parkpoom Tempium / 2012 /Full Text
Subject
Mathematical analysis
285 Roles of christian woman organization in Community Development in Upper Northern Thailand Under the philosophy of sufficiency economy = บทบาทขององค์กรสตรีคริสเตียนในการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / Paitoon Thepwong / 2012 /Full Text
Subject
Women in community development -- Thailand, Northern
286 Roles of farmer housewife in decision making concerning farming through sufficiency economy, Chiang Mai province = บทบาทของแม่บ้านเกษตรกรในการตัดสินใจทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ / Sansanee Nayong / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Agriculture -- Chiang Mai
Housewives
Sufficiency economy
287 Simple flow based systems for downscaling of chemical analysis of free fatty acids, glutathione and cell neurons' chemicals = ระบบที่อาศัยการไหลอย่างง่ายเพื่อลดขนาดการวิเคราะห์ทางเคมีของกรดไขมันอิสระ กลูตาไทโอนและสารเคมีจากเซลล์ประสาท / Sam-ang Supharoek / 2012 /Full Text
Subject
Fatty acids -- Analysis
Glutathione -- Analysis
Cells -- Analysis
Chemistry, Analytic
288 Simulation of a proton exchange membrane fuel cell and internal combustion engine power source hybrid system = การจำลองระบบผสมต้นกำลังร่วมเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนและเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน / Winai Chanpeng / school 2012 /Full Text
Subject
Motor fuels
Fuel -- Testing
Fuel cells
Proton exchange membrane fuel cells
289 Single crystal growth and structural characterization of new cobalt and lanthanides coordination polymers = การปลูกผลึกเดี่ยวและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างของโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่ของโคบอลต์และแลนทาไนด์ / Bunlawee Yotnoi / 2012 /Full Text
Subject
Cobalt
Crystal lattices
290 Some properties of natural partial order on semigroups of transformations with invariant sets = สมบัติบางประการของอันดับบางส่วนธรรมชาติบนกึ่งกรุปของการแปลงที่เซตไม่แปรเปลี่ยน / Wasan Saimoey / The 2012 /Full Text
Subject
Set functions
291 Some tripartite ramsey numbers = จำนวนแรมเซย์สามส่วนบางค่า / Sasisophit Buada / 2012 /Full Text
Subject
Graphic methods
292 Spirulina platensis genome assembly using graph mining technique = การประกอบจีโนมสาหร่ายเกลียวทองโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกราฟ / Pawika Manoch / 2012 /Full Text
Subject
Plant genomes
Spirulina
293 Strategies management for developing educational quality of small schools in highland area in the upper northern region = การบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน / Runglawan Chantarattana / 2012 /Full Text
Subject
School management and organization -- Thailand, Northern
Strategic planning
Schools -- Thailand, Northern
294 Stress-strain relationship of left ventricular myocardium = ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย Tipapon Khamdaeng / Tipapon khamdaeng / school Chiang mai university 2012 /Full Text
Subject
Myocardium
Heart -- Abnormalities
Strains and stresses
295 Strong convergence theorems for a common fixed point of nonexpansive mappings, nonspreaading mappings and mixed equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสำหรับจุดตรึงร่วมของการส่งไม่ขยาย การส่งไม่กระจาย และปัญหาสมดุลผสม / Thanayut Changruenngam / Gradiate 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Set theory
296 Studies of ion beam bombardment effects on cell envelope and cell survival = การศึกษาผลจากการระดมยิงด้วยลำไอออนต่อเยื่อหุ้มเซลล์และการอยู่รอดของเซลล์ / Kittikhun Prakrajang / 2012 /Full Text
Subject
Ions
Cellulose
297 Study of active compound and biological activities of mangifera indica L.cv. Mahajanaka = การศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก / Anursara Pongjanta / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Mangifera (Mahajanaka)
Plant extracts
Mango
298 Study of hyperfine structures of rubidium by doppler-free saturated absorption spectroscopy = การศึกษาโครงสร้างไฮเปอร์ไฟน์ของรูบิเดียมโดยสเปกโตรสโคปี ชนิดดูดกลืนอิ่มตัวแบบปราศจากดอปเปลอร์ / Athip Chayakul / 2012 /Full Text
Subject
Spectrum analysis
299 Sufficient conditions of CI-graphs on some clifford semigroups = เงื่อนไขเพียงพอของซีไอกราฟกึ่งกรุปคลิฟฟอร์ดบางกึ่งกรุป / Saranya Phongchan / 2012 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Graphic methods
300 Suicidal attempts in mood disorder patients : risk indicators, prediction, and reattempts = การพยายามฆ่าตัวตายในผู้ป่วยอารมณ์ผิดปกติ : ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง การทำนาย และการฆ่าตัวตายซ้ำ / Chidchanok Ruengorn / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Suicide
Mood Disorders


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18