ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 Polymorphism of porcine myxovirus-resistance (Mx1) gene = ภาวะพหุสัณฐานของยีนต้านทานมิกโซไวรัส (Mx1) ในสุกร / Santi Pinthukas / The school 2012 /Full Text
Subject
Swine -- Virus diseases
Swine -- Diseases
262 Predicting factors of relapse among persons with major depressive disorder = ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า / Khwanjit Mahakittikun / 2012 /Full Text
Subject
Depression
263 Preparation and characterization of hybrid organicinorganic solar cells of porous titanium dioxide films = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริดระหว่าง สารอินทรีย์อนินทรีย์ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์แบบรูพรุน / Orawan Wiranwetchayan / The 2012 /Full Text
Subject
Solar cells
264 Preparation and characterization of nanoparticles prepared by pulsed laser ablation = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนที่เตรียมจากการระเหยผิวด้วยเลเซอร์แบบห้วง Aye Htain Lin / Aye, Htain Lin / The 2012 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Laser beams
265 Preparation and characterization of platinum-based ternary catalysts on carbon support for use in a proton exchange membrane Fuel Cell = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาสามวัฏภาคที่มีแพลทินัมเป็นองค์ประกอบหลักบนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Siwat Thungprasert / 2012 /Full Text
Subject
Platinum catalysts
Fuel cells
Carbon
266 Preparation of Sn-based composites for use as anode materials in lithium Ion battery via solution method = การเตรียมคอมโพสิตที่มีดีบุกเป็นฐานเพื่อใช้เป็นวัสดุขั้วแอโนดสำหรับแบตเตอรีลิเทียมไอออนโดยวิธีสารละลาย / Kanyaporn Adpakpang / 2012 /Full Text
Subject
Tin -- Analysis
Solution (Chemistry)
Chemistry
267 Prevalence of lobular carcinoma in situ and its variants of breast cancer in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital from 2006 to 2010 / Suchanan Rattanasalee / 2012 /Full Text
Subject
Carcinoma, Lobular
Breast Neoplasms
Dissertations, academic -- Anatomical Pathology
268 Probiotic lactobacillus plantarum LCC 150 isolated from Thai fermented food and cholesterol lowering property of its fermented soybean milk product = โพรไบโอติก แลกโตบาซิลลัส แพลนทารัม LCC 150 ที่แยกจากอาหารหมักไทยและสมบัติลดโคเลสเตอรอลของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองหมักที่ได้ / Sasithorn Sirilun / 2012 /Full Text
Subject
Pickled foods -- Analytic
Soymilk
Cholesterol
Probiotics
Bacteriology
269 Process to drives sufficiency economy philosophy in Huaysai Royal Development Study Center Phetchaburi province = กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี / Watchara Pinthong / The school 2012 /Full Text
Subject
Huaysai Royal Development Study Center
Sufficiency economy -- Phetchaburi
270 Professional practice environmental and quality nursing care in central hospitals, the Lao people's democratic republic = สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์กลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Phonesavanh Mouioudomdeth / 2012 /Full Text
Subject
Professional practice
Nursing care
271 Proliferation stimulation of adult rat hippocampal neural stemprogenitor cells by melatonin through the MAP kinase signaling pathway : การกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูขาวโดยเมลาโทนิน ผ่านทางวิถีการส่งสัญญาณด้วยเอ็มเอพีไคเนส / Yongyuth Puriboriboon / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Melatonin
MAP Kinase
Hippocampal
Melatonin
272 Quality improvement comparison between time-space window varying median filter and two-dimension lower- upper-middle filter for noisy seismic data = การเปรียบเทียบการปรับปรุงคุณภาพระหว่างตัวกรองมัธยฐานแบบปรับเปลี่ยนหน้าต่างเวลา-ปริภูมิและตัวกรองค่าต่ากว่า-สูงกว่า-กึ่งกลางสองมิติสำหรับข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่มีสัญญาณรบกวน / Siriphon Somsri / The 2012 /Full Text
Subject
Geophysics
273 Quality of work life and job performance among nurses in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Soliha Fathimath / 2012 /Full Text
Subject
Quality of work life
Job satisfaction
274 Quality prediction of Thai mango cv. Nam Dok Mai by near infrared spectroscopy = การทำนายคุณภาพของมะม่วงไทยพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี / Parichat Theanjumpol / The 2012 /Full Text
Subject
Mango -- Varieties
Infrared spectroscopy
275 Quantitative structure-activity relationships in 2- hydroxycyclohexylsulfonamide derivatives against botrytis cinerea = ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ 2-ไฮดรอกซีไซโคลเฮกซิลซัลโฟนาไมด์ในการต้านเชื้อ Botrytis cinerea / Warot Chotpatiwetchkul / The 2012 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Antifungal agents
Derivatization
276 Rate of convergence of iterative methods for generalized contraction mapping = อัตราการสู่เข้าของวิธีการทำซ้ำสำหรับการส่งหดตัวที่วางนัยทั่วไป / Praphaporn Sanganusat / The 2012 /Full Text
Subject
Arithmetic
Mathematics
277 Reduction of chlorpyrifos residue in fresh bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) after harvest using ultrasonication and ozonation = การลดสารตกค้างคลอไพริฟอสในพริกขี้หนูสดหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้อัลตราโซนิกและโอโซน / Sarunya Pengphol / school 2012 /Full Text
Subject
Pesticides
Spraying and dusting residues in agriculture
Hot peppers -- Postharvest technology
Ozone
278 Relationship Analysis of Genetic Diversity of Fanged Frogs, Genus Limnonectes in Northern Thailand = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหลากหลายเชิง พันธุกรรมของกบภูเขาสกุล Limnonectes ในภาคเหนือของประเทศไทย / Chatmongkon Suwannapoom / 2012 /Full Text
Subject
Frogs
Frogs -- Genetics
279 Representation of power and control in the film The Island = ภาพแทนของอำนาจและการควบคุมในภาพยนตร์เรื่อง The Island / Watsana Netprasat / 2012 /Full Text
Subject
Cinematography
Motion pictures
280 Reproductive ecology and propagation of fig trees (ficusspp.) as framework trees for forest restoration = นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นในสกุลมะเดื่อไทร (Ficus spp.) เพื่อเป็นพรรณไม้โครงสร้างสำหรับการฟื้นฟูป่า / Cherdsak Kuaraksa / 2012 /Full Text
Subject
Trees Reprduction


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18