ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 Optimization of enzymatic extraction condition of black glutinous rice milk for fermented rice product = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด้วยเอนไซม์สำหรับผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว / Pornrawin Chaikham / 2012 /Full Text
Subject
Rice products
Extracts
Enzymes
242 Optimization of processing conditions to extract black glutinous rice by treatments for fermented rice drink = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดข้าวเหนียวดำด้วยความร้อนเพื่อผลิตข้าวหมักพร้อมดื่ม / Sudarat Chiangpha / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Rice products
243 Optimum design of heat pipe condenser for vapor compression refrigeration = การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของคอนเดนเซอร์แบบท่อความร้อนสำหรับการทำความเย็นแบบอัดไอ / Pracha Yeunyongkul / 2012 /Full Text
Subject
Refrigeration and refrigerating machinery
Pipe
244 Organizational climate and self-efficacy among nurses in University hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = บรรยากาศองค์การและสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑล ยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Yangjuan Bai / The school 2012 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Nurses
245 Organizational culture and turnover intention among nurses in University Hospitals, Kathmandu, Nepal = วัฒนธรรมองค์กรและความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล Madhu Kumari Chand / Madhu, Kumari Chand / The 2012 /Full Text
Subject
Nurses -- Nepal
Nurses -- Resignation
Job satisfaction
Corporate culture
246 Parametric analysis of bio-syngas from gasification of agricultural residues = การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของแก๊สสังเคราะห์ชีวภาพจากการแปรสภาพเป็นแก๊สของเศษวัสดุการเกษตร Thanasit wongsiriamnuay / Thanasit Wongsiriamnuay / school 2012 /Full Text
Subject
gasification
Biomass
247 Perceived organizational support and work engagement among nurses in University hospitals of Kunming Medical University, the people's republic of China = การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้และความผูกฟันในงานของพยาบาลใรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยการแพทย์คุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Liping Fen / Liping, Feng / 2012 /Full Text
Subject
Organizations
Nurse
248 Performance enhancement of Flat-Plate solar collector at low mass flow rate using Nano-fluid = การเพิ่มสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่อัตราการไหลเชิงมวลต่าโดยใช้ของไหลนาโน / Sarawut Polvongsri / 2012 /Full Text
Subject
Solar collectors
249 Personal mastery development by nurturing future knowledge workers using mastery learning to reduce undergraduate student attrition of a private university in Thailand = การพัฒนาการครองตนโดยการฟูมฟักผู้ใช้ความรู้ในอนาคตด้วยวิธีการเรียนแบบรอบรู้เพื่อลดการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย / Sirikorn Thapthong / 2012 /Full Text
Subject
Knowledge management
Employees -- Resignation
Students -- Chiang Mai
250 Petrochemistry and age of volcanic rocks, Nan Province, Thailand = ศิลาเคมีและอายุของหินภูเขาไฟ จังหวัดน่าน ประเทศไทย / Udomporn Wipakul / 2012 /Full Text
Subject
Petrology
Igneous rocks -- Nan
251 Petroleum source rock potential in Mae Than Basin, Lampang province = ศักยภาพของหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมในแอ่งแม่ทาน จังหวัดลำปาง / Naparat Kasetsomboon / 2012 /Full Text
Subject
Mae Than Basin -- Lampang
Rocks, Stone
Petroleum
252 Pharmacognostic studies of Phyllanthus amarus and P. urinaria = การศึกษาเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของลูกใต้ใบและหญ้าใต้ใบ / Wannaree Charoensup / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Herbs -- Therapeutic use
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn
P. urinaria L
253 Phonetics of Sgaw Karen in Thailand : An Acoustic Description = สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยงสกอในประเทศไทย: การอธิบายเชิงกลสัทศาสตร์ / Pongprapunt Rattanaporn / 2012 /Full Text
Subject
Karen language -- Dialects
Phonetics
254 Physical activity and related factors among Thai children with congenital heart disease after corrective surgery = กิจกรรมทางกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กไทยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Nuttanicha Baiya / 2012 /Full Text
Subject
Heart diseases
Heart diseases -- in infacncy & childhood
255 Pine growth, soil properties and succession in Pinus kesiya plantations, and influence of fragmented forests on reforestation in Boakaew highland watershed, Chiang Mai province = การเติบโตของไม้สน สมบัติดินและการทดแทนในสวนป่าไม้สนสามใบและอิทธิพลของป่าที่เหลือเป็นหย่อมต่อการปลูกป่าในลุ่มน้ำที่สูงบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / Ampai Pornleesangsuwan / school 2012 /Full Text
Subject
Pine -- Growth
Soils
Forests and forestry -- Chiang Mai
256 PLA-degrading enzyme by a novel amycolatopsis thailandensis : optimization and characterization = เอนไซม์ย่อยสลายกรดพอลิแอลแลกติกโดยเชื้อสายพันธุ์ใหม่ Amycolatopsis thailandensis : การหาสภาวะที่เหมาะสมและการหาลักษณะเฉพาะ / Atchareeya Chomchoei / 2012 /Full Text
Subject
Enzymes
Microorganisms
257 Plant diversity and carbon sequestration in agricultural and forest ecosystems of Doi Mae Salong, Chiang Rai Province = ความหลากหลายของพืชและการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศเกษตรและป่าของดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย / Titinan Pothong / 2012 /Full Text
Subject
Doi Mae Salong -- Chiang Rai
Plant diversity
Carbon
258 Plant diversity, carbon sinks and nutrient accumulation in ecosystems of dry dipterocarp forest with and without fire at Intakin silvicultural research station, Chiang Mai province = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ / Saroj Wattanasuksakul / school university 2012 /Full Text
Subject
Biotic communities -- Chiang Mai
Species diversity
Dipterocarpaceae
Forests and forestry -- Chiang Mai
259 Plant extracts and safflower extract-loaded nanostructured lipid carriers for hair growth peomotion = สารสกัดพืช และพาหะไขมันโครงสร้างนาโนที่บรรจุสารสกัดคำฝอยเพื่อส่งเสริมการเจริญของเส้นผม / Naphatsorn Kumar / The 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Hair -- Care and hygiene
Nanoparticles
260 Plant species diversity, soil characteristics and carbon stocks in subtype communities of natural pine forest, Kunlaya Ni Wattana district, Chiang Mai province = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ลักษณะดินและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในสังคมย่อยของป่าสนธรรมชาติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ / Trin Seramethakun / 2012 /Full Text
Subject
Plant diversity -- Chiang Mai. Kunlaya Ni Wattana
Species diversity
Forests and forestry


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18