ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 Molecular characterization and identification of Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML105) mutants, induced by low-energy ion beam = การหาลักษณะเฉพาะและการบ่งบอกระดับโมเลกุลของข้าวหอมมะลิกลายพันธุ์ที่ถูกชักนำโดยลาไอออนพลังงานต่ำ / Nuananong Semsang / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Rice -- Mutation (Biology)
222 Molecular characterization of cDNAs encoding small GTP-Binding Proteins from Rice (Oryza sativa L.)during leaf senescence = การหาลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุลของซีดีเอ็นเอที่เข้ารหัสสมอลล์จีทีพีบายดิ้งโปรตีนจากข้าว (Oryza sativa L.) ในระหว่างที่เกิดการเสื่อมสภาพของใบ / Sugunya Pitakrattananukool / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Molecular genetics
Rice -- Genetics
Rice -- Leaves
Genes -- Analysis
223 Molecular characterization of single chain variable fragment specific to HIV-1 protease substrate for the design of baculovirus-displayed method and simplified protease activity assay = การหาลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุลของซิงเกิลเชนแวริเอเบิลแฟรกเมนต์ที่จาเพาะต่อสารตั้งต้นสาหรับเอนไซม์โปรตีเอส จากไวรัสเอชไอวี-1 เพื่อออกแบบวิธีการสร้างเทคนิคแบคิวโล ไวรัสดิสเพลย์ และวิธีทดสอบการทางานของเอนไซม์โปรตีเอส อย่างง่าย / Kuntida Kitidee / 2012 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Molecular biology
224 Molecular design and prediction of antibody-antigen structure: scFv anti-p17r = การออกแบบเชิงโมเลกุล และการทำนายโครงสร้างแอนติบอดี- แอนติเจน : เอสซีเอฟวี แอนติ-พี17 / Panthip Tue-ngeun / The 2012 /Full Text
Subject
Molecules
Antigens
Immunoglobulins
225 Molecular design, processing and testing of environmentally biodegradable three-component polymer blends = การออกแบบโมเลกุล การขึ้นรูป และการทดสอบพอลิเมอร์ผสมสามองค์ประกอบที่สลายตัวทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม / Pimpanitpa Kunthadong / The 2012 /Full Text
Subject
Molecules
Polymers
Chemistry
226 Molecular docking and molecular dynamics simulations of bioactive compounds from andrographis paniculata against H1N1 = โมเลกูลาร์ด็อกกิงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอช1 เอ็น1 / Suriya Tateing / The 2012 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Medicinal plants
H1N1 influenza
227 Molecular markers and ethanol production potential of pathumthani1 rice (Oryza sativa L.var. indica) mutants iduced by Low-Energy Ion Beam = เครื่องหมายโมเลกุลและศักยภาพในการผลิตเอทานอลของข้าวปทุมธานี1พันธุ์กลายที่ถูกชักนำด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ / Kanta Sangwijit / The school 2012 /Full Text
Subject
Ethanol
Pathumthani1 Rice
228 Molecular mechanisms of interferon resistance mediated by NS5A and core genes of hepatitis C viruses and the effects of NS5A protein on the regulation of interferon signaling pathway = กลไกระดับโมเลกุลในการดื้อต่ออินเตอร์เฟียรอนที่เป็นผลจากยีน NS5A และยีนคอร์ ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและผลของโปรตีน NS5A ต่อการควบคุมวิถีส่งสัญญาณอินเตอร์เฟียรอน / Kattareeya Kumthip / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Interferons
Hepacivirus
NS-5 protein, hepatitis C virus
229 Morphological and biological study of blow fly, Hypopygiopsis tumrasvini Kurahashi (Diptera: Calliphoridae) = การศึกษาสัณฐานวิทยาและชีววิทยาของแมลงวัน Hypopygiopsis tumrasvini Kurahashi (Diptera: Calliphoridae) / Sangob Sanit / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Blow Fly
Diptera
230 Multi-criteria analysis for identifying appropriate integrated pest management in small scale tomato production in Chiang Mai province, Thailand = การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์เพื่อระบุการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการที่เหมาะสมในการผลิตมะเขือเทศรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย Max Benjamin Blum / Blum, Max Benjamin / school 2012 /Full Text
Subject
Pests -- Control -- Chiang Mai
Tomatoes -- Planting
Pesticides
Pesticides -- Environmental aspects
231 Multi-criteria linear-quadratic control problem with robust polytopic constrained on semiinfinite interval = ปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นหลายเกณฑ์ที่มีเงื่อนไขทนทานแบบพอลิโทปิกบนช่วงกึ่งอนันต์ / Rashchada Manowong / 2012 /Full Text
Subject
Algebra, Linear
232 Natural partial order on the set of generalized hypersubstitutions of type (2) = อันดับบางส่วนธรรมชาติบนเซตเจเนอรัลไลซ์ ไฮเพอร์สับสติตูชันชนิด (2) / Weerapong Wongpinit / 2012 /Full Text
Subject
Mathematics
233 Nature and power : ecofeminist perspective in avatar = ธรรมชาติและอานาจ: มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศน์ใน ภาพยนตร์เรื่องอวตาร / Kanittha Chiranuwatwong / 2012 /Full Text
Subject
Feminism
Motion pictures -- Social aspects
234 Near-edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) spectroscopy of chlorine atoms in small molecules = สเปกโทรสโกปีชนิดโครงสร้างละเอียดของการดูดกลืนรังสีเอกซ์บริเวณใกล้ขอบของอะตอมคลอรีนในโมเลกุลขนาดเล็ก / Amphol Wongjamras / 2012 /Full Text
Subject
Spectrum analysis
Molecules
Light absorption
235 Negotiating authenticity : cultural economy of the ethnic tourist market in White Tai Villages, Northwest Upland of Vietnam = การต่อรองเรื่องของแท้ : เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในหมู่บ้านไทขาว บนพื้นที่สูงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประทศเวียดนาม / Achariya Choowonglert / 2012 /Full Text
Subject
Tai (Southeast Asian people) -- Vietnam
Ethnic groups -- Vietnam
Heritage tourism -- Vietnam
236 Nitrogen requirement evaluation and nitrogen utilization in Curcuma alismatifolia Gagnep. = การประเมินความต้องการไนโตรเจนและการนำไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ในปทุมมา / Chaiartid Inkham / The grauate school 2012 /Full Text
Subject
Curcuma
Nitrogen
237 Nosema spp. in domesticated and native honey bees in Northern Thailand = โนซีมาในผึ้งเลี้ยงและผึ้งพื้นเมืองในภาคเหนือของ ประเทศไทย / Veeranan Chaimanee / 2012 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases
Bees -- Chiang Mai
Nosema
238 Novel synthesis pathway for beta- blockers as hypertension drugs = วิธีการสังเคราะห์ใหม่สำหรับยาลดความดันโลหิตบีตา-บลอคเกอร์ / Rachaneebhorn Inkum / 2012 /Full Text
Subject
Drugs -- Synthesis
239 Nursing practice environment and burnout among nurses in central general hospitals, the socialist republic of Vietnam = สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Dinh Trong Quang / Dinh, Trong Quang / 2012 /Full Text
Subject
Environment
Working
Fatigue
240 Optimization of carotenids productio by yeasts using waste glycerol biodiesel production process as a carbon source = การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตแคโรทีนอยด์โดยยีสต์โดยใช้กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน / Atchara Manowattana / school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Carotenoids
Yeast


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18