ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 Industrial estate location selection in the Lao People's Democratic Republic = การเลือกที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Kiengkham Rasachack / school 2012 /Full Text
Subject
Factories -- Location
Industries -- Lao -- Location
202 Influences of humus from leonardite and beneficial microorganisms on contents of vitamin c, antioxidants and growth of chinese kale = อิทธิพลของฮิวมัสจากลีโอนาร์ไดท์และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อปริมาณวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระและการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง / Fapailin Chaiwon / The 2012 /Full Text
Subject
Chinese Kale -- Growth
Humus
Vitamin C
Antioxidants
203 Inheritance of Resistance to Fenoxaprop-p-ethyl Herbicide in Barnyardgrass (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) and Sprangletop (Leptochloa chinensis (L.) Nees) = การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช ฟิน็อกซาพรอพ-ฟิ-เอทธิล ในหญ้าข้าวนกและหญ้าดอกขาว / Ekkasit Phongphitak / The 2012 /Full Text
Subject
Weeds
Herbicides
204 Integration of task-based language teaching and metacognitive strategies to promote Engliwriting ability and learner autonomy among Mathayom Suksa 4 Studentssh = การบรูณาการการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานร่วมกับกลวิธีอภิปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / Passakorn Chatreepinyo / 2012 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching (Secondary) -- Chiang Mai
English language -- Writing
205 Isolation of alkaloids from dasymaschalon and acetylcholinesterase inhibitor assay for using as insecticide = การแยกแอลคาลอยด์จากพืชสกุลบุหรงและการทดสอบฤทธิ์การเป็นตัวยับยั้งเอ็นไซม์อะเซทิลโคลินเอสเทอเรสเพื่อใช้เป็นสารฆ่าแมลง / Sirinrat Chalom / The 2012 /Full Text
Subject
Extracts
Insecticides
206 Kidney stone treatments : prognostic factors of success, incidence and risk factors of stone regrowth or recurrence = การรักษานิ่วในไต : ปัจจัยทำนายความสำเร็จ, อุบัติการและปัจจัยเสี่ยงของการเพิ่มขนาดของนิ่วหรือการกลับเป็นซ้ำ / Wilaiwan Chongruksut / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Kidney Calculi
Recurrence
207 Leader-member exchange and organizational citizenship behaviors among nurses in Tertiary Hospital, Yunnan Provice, The People's Republic of China = การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Qiqi, Yang / 2012 /Full Text
Subject
Organizational behavior
208 Learning model on sufficiency economy philosophy for farmers in Phitsanulok provience, Thailand = รูปแบบการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย / Sirin Simarak / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Learning
sufficiency economy
Farmers -- Phitsanulok
209 Learning network development process to increase the potential of dried longan community enterprise groups, Lamphun Province = กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน / Prayard Manopasao / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Processing -- Lamphun
210 Light assisted collisions of cold atoms in an optical dipole trap = การชนแบบแสงช่วยของอะตอมเย็นในกับดักไดโพลเชิงทัศนศาสตร์ / Nithiwadee Thaicharoen / The 2012 /Full Text
Subject
Light
211 Lipoproteomics of low density lipoprotein subfractions = ไลโปโปรตีโอมิกส์ในหน่วยย่อยของไลโปโปรตีนชนิดความ หนาแน่นต่า / Keeratiporn Worrasettasing / 2012 /Full Text
Subject
Lipoproteins
Proteins
212 Lived experience of persons awaiting coronary artery bypass grafting = ประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่กำลังรอการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / Rujadhorn Indratula / 2012 /Full Text
Subject
Coronary artery bypass
213 Livelihood strategies of the Intha people in the Context of Environmental Degradation of the Inle Lake, Myanmar = ยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวอินทาในบริบทของความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบอินเล ประเทศเมียนมาร์ / Kyaw Zin Aung Soe / The 2012 /Full Text
Subject
Intha (Burmese people)
Ethnic groups -- Myanmar
Ethnology -- Burma
Burma -- Social life and customs
Inle Lake -- Myanmar
Lakes -- Myanmar
214 Logistic model and algorithms for a biomass transportation system = แบบจำลองและขั้นตอนวิธีโลจิสติกส์สำหรับระบบขนส่งของชีวมวล / Pidchaporn Panyoyai / 2012 /Full Text
Subject
Logistics
Biomass
215 Maceral characteristics and maturation of terrestrial petroleum source rocks in Thailand = ลักษณะเฉพาะของมาซีรอลและสภาวะได้ที่ของหินต้นกำเนิดน้ำมันบนบกในประเทศไทย / Amaralak Foopatthanakamol / 2012 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology -- Thailand
Oil shales -- Thailand
216 Mechanical and antimicrobial properties of cement-based materials with Nano-sized additives = สมบัติเชิงกลและสมบัติการยับยั้งจุลชีพของวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นฐานที่เติมด้วยสารเติมแต่งขนาดนาโน / Thanongsak Nochaiya / 2012 /Full Text
Subject
Cement
Building materials
217 Metagenomics of bacteria in Midgut of Thai farm honey bees = เมทาจีโนมิกส์ของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเลี้ยงไทย / Terd Disayathanoowat / 2012 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases
Biology
Bacteria
218 Microalbuminuria and diabetic nephropathy in persons with type 2 diabetes : risk indicatiors, screening tool development and treatment prognosis / Sirima Mongkolsomlit / 2012 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetes -- Complications
219 Model for health promotion leadership development of nursing students in nursing college under Praboromrajchanok institute, The Mimistry of Public Health = รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / Pimjai Aunban / 2012 /Full Text
Subject
Leadership -- Chiang Mai
Nursing students -- Chiang Mai
Health promotion -- Chiang Mai
220 Molecular characterization and gene expression of juvenile hormone binding protein in the Bamboo borer, omphisa fuscidentalis = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลและการแสดงออกของยีนจูวีไนล์ฮอร์โมนบายดิงโปรตีนในหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentalis / Eakartit Ritdachyeng / 2012 /Full Text
Subject
Gene expression
Dinoderus minutus


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18