ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 342 รายการ จากคำว่า 2012

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Genotypic distribution and molecular characterization of porcine rotaviruses in Piglets with diarrhea = การกระจายตัวของจีโนไทป์และการหาลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไรตาที่แยกได้จากลูกสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วง / Wilaiporn Saikhreang / 2012 /Full Text
Subject
Rotavirus -- genetics
Dissertations, academic -- Microbiology
182 Green's relations and ideals on semigroups of transformations with invariant sets = ความสัมพันธ์กรีนและไอดีลบนกึ่งกรุปของการแปลงที่เซตที่ไม่แปรเปลี่ยน / Preeyanuch Honyam / The 2012 /Full Text
Subject
Set functions
183 Growth and development of purple glutinous rice and the construction of its growth model = การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่าและการสร้างแบบจาลองการเจริญเติบโต / Saibua Khempet / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Growth
Purple rice
184 Head nurses' transformational leadership and organizational culture among nurses in Harbin Medical University hospitals, the people's republic of China = ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าพยาบาลและวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Lu Xu / Lu, Xu / 2012 /Full Text
Subject
Leadership
Organizational culture
185 Health wisk assessment of exposure to benzimidazole and dithiocarbamate fungicides in vegetables from Chiang Mai province, Thailand = การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารฆ่าราตกค้างกลุ่มเบนซิมิดาโซลและไดไทโอคาร์บาเมตในผักจากจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Ratchuporn Suksathan / Buran Phansawan / 2012 /Full Text
Subject
Insecticides
Spraying and dusting residues in agriculture
186 Hemolytic activities and cooperative (CAMP-like) hemolytic reactions triggered by Airborne aspergillus or penicillium = ฤทธิ์สลายเม็ดเลือดแดงและการเกิดปฏิกิริยาร่วมสลายเม็ดเลือดแดง (CAMP-like) ที่เกิดจากราแอสเปอร์จิลลัสหรือเพนนิซิเลี่ยมในอากาศ / Sumonrat Kaveemongkonrat / The 2012 /Full Text
Subject
Mycotoxins
Aspergillus
Penicillium
187 Hydrocarbon prediction by simultaneous inversion of seismic data set from an area in Malay Basin, Gulf of Thailand = การทำนายไฮโดรคาร์บอนโดยการผกผันหลายชั้นจากชุดข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย / Wuttipong Nubanjong / 2012 /Full Text
Subject
Hydrocarbons
Petroleum
Geophysics
188 Hydrostratigraphic model of the shallow aquifer in the vinicity of the Northern Region Industrial Estate Area, Lamphun Province = แบบจำลองอุทกวิทยาลำดับชั้นหินอุ้มน้ำระดับตื้นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / Bunyasit Kiwduangta / The 2012 /Full Text
Subject
Hydrogeology -- Lamphun
Aquifers -- Lamphun
189 Identification and characterization of human protein recognized by a polyclonal antibody CM5 raised against mouse p53 tumor suppressor protein = การระบุชนิด และลักษณะของโปรตีนในมนุษย์ที่ทำปฏิกิริยาโพลีโคลนอลแอนติบอดีซีเอ็ม 5 ที่จำเพาะต่อโปรตีนต้านมะเร็ง พี 53 ของหนู / Benjamart Suradej / 2012 /Full Text
Subject
Cancer -- Cytodiagnosis
Cancer
190 Identification of male sterility for development of chili pepper parental lines = การจำแนกลักษณะเพศผู้เป็นหมันเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์พริกใหญ่ / Sarujpisit Payakhapaab / school 2012 /Full Text
Subject
Hot peppers -- Breeding
Hot peppers -- Varieties
191 Identification of phytochemical and molecular investigation on action of khruea khao khlon (Dregea volubilis) root extract on articular chondrocyte metabobha = การระบุสารพฤกษเคมีและการตรวจสอบฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารสกัดจากรากต้นเครือเขาคลอนที่มีต่อเมแทบอลิซึมของเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ / Akanit Itthiarbha / 2012 /Full Text
Subject
Plants, Medicinal (Dregea volubilis)
Dissertations, academic -- Biochemistry
192 Impact of economic globalization on the human trafficking in the Great Mekong Sub-region countries = ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจต่อการค้ามนุษย์ในประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า โขง / Suk-Rutai Peerapeng / The 2012 /Full Text
Subject
Human trafficking
Human trafficking -- Economic aspects
193 Impacts of poverty Reduction Strategies on an Ethnic Minority: A Case study of a khmer farming village in the Mekong = ผลกระทบของยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนต่อชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย : กรณีศึกษาหมู่บ้านเกษตรกรชาวเขมรในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม Truong Ngoc Thuy / Truong, Ngoc Thuy / The 2012 /Full Text
Subject
Ethnic groups -- Vietnam
Poverty
194 Improvement of mechanical properties of carbon nanotubes, silicon carbide nanowires and epoxy resin nanocomposites = การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระดับนาโนของท่อนาโนคาร์บอน เส้นลวดนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพอกซีเรซิน / Haruthai Longkullabutra / school 2012 /Full Text
Subject
Carbon
Nanotubes
Nanostructured materials
195 Improvement of mechanical properties of gelatin scaffold with carboxymethyl cellulose for skin substitute = การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโครงเลี้ยงเซลล์เจลาตินด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง / Fasai Wiwatwongwana / school university 2012 /Full Text
Subject
Gelatin
Carboxymethylcellulose
196 Improvement of single phase reclosing scheme for extra high voltage transmission system based on simplified secondary arc model = การปรับปรุงขั้นตอนการปิดซ้ำแบบเฟสเดียวสำหรับระบบส่งระดับแรงดันสูงพิเศษโดยอิงแบบจำลองทุติยภูมิอย่างง่าย / Kanchit Ngamsanroaj / The 2012 /Full Text
Subject
Electromotive force
Electric power systems
197 Improving transportation system of bakery business by using genetic algorithm = การปรับปรุงระบบการขนส่งของธุรกิจเบเกอรี่โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม / Prachya Khemacheewakul / school university 2012 /Full Text
Subject
Shipment of goods
Business logistics
198 In between lives : negotiating bordered terrains of development and resource management along the Salween River = ชีวิตบนรอยตะเข็บ : การต่อรองสนามชายแดนของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรตามแนวแม่น้ำสาละวิน / Paiboon Hengsuwan / The 2012 /Full Text
Subject
Salween River
Boundaries
Ethnology
199 In vitro investigation of chondroprotective activity of active compounds isolated from zingiber cassumunar roxb = การสืบค้นฤทธิ์ปกป้องกระดูกอ่อนในหลอดทดลองของสารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากไพล / Rujirek Chaiwongsa / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, Medicinal (Zingiberaceae)
Zingiberaceae
Medicinal plants
Bioactive compounds
200 Increasing fertlizer use efficiency and availability of phosphorus and zinc in furrow cultivation for sustainable agriculture on Sloping land = การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสและสังกะสีในการปลูกพืชในร่องเพื่อการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน / Methinee Pholinta / 2012 /Full Text
Subject
Planting (Plant culture)
Fertilizers


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18