ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Metadata extraction using case-based resoning for Thai knowledge repository = การสกัดเมทาดาทา โดยใช้การให้เหตุผลแบบฐานกรณีสำหรับคลังความรู้ภาษาไทย / Krisda Khankasikam / 2010 /Full Text
Subject
Metadata
Knowledge Management
162 Microstructure and properties relationship of semi-soild cast metals = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของโลหะหล่อกึ่งของแข็ง / Natthaphol Chomsaeng / The 2010 /Full Text
Subject
Metallurgy
Metal castings
Microstructure
163 Mobility and social networks of Lahu Female Vendors in Northern Thailand = การเดินทางเคลื่อนที่และเครือข่ายทางสังคมของแม่ค้าลาหู่ใน ภาคเหนือประเทศไทย Yuko Fujii / Fujii, Yuko / 2010 /Full Text
Subject
Lahu (Asian people) -- Thailand, Northern -- Social conditions
Lahu (Asian people)
164 Modeling and analysis of demand by Malaysian and Japanese tourists to Thailand = การจำลองแบบและการวิเคราะห์อุปสงค์โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมายังประเทศไทย / Ratanan Bunnag / 2010 /Full Text
Subject
Travelers -- Malay (Asian people)
Visitors, Foreign
Travelers -- Japanese
Thailand -- Description and travel
165 Modeling and control of a two-link rigid-flexible manipulator = การจำลองและควบคุมแขนกลสองก้านแบบโครงสร้างยืดหยุ่น / Santi Chanwikrai / The 2010 /Full Text
Subject
Manipulators (Mechanism)
Robots
166 Modeling and forecasting volatility and prices for SET50 index options = การจำลองและการพยากรณ์ความผันผวนและราคาของออปซันที่อ้างอิงกับดัชนี 50 ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย / Chatayan Wiphatthanananthakul / 2010 /Full Text
Subject
Economics
Stock Exchange -- Thailand
167 Modelling international tourism demand to Thailand : spatial and temporal aggregation = การจำลองแบบอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศมายังประเทศไทย ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา / Kanchana Chokethaworn / The 2010 /Full Text
Subject
Demand (Economic theory)
Travel -- Economic aspects
Tourism
Time-series analysis
168 Modification of silk fibroin with Glutaraldehyde for improving some properties of cotton wound dressing = การดัดแปรไฟโบรอินจากเศษไหมด้วยกลูตารัลดีไฮด์เพื่อการปรับปรุงสมบัติบางประการของผ้าฝ้ายปิดแผล / Suchaya Sriudom / 2010 /Full Text
Subject
Textile chemistry
Fibroin
Cotton fabrics
Silk
169 Molecular Investigations of Phytochemicals Having Effects on Human Chondrocyte Metabolism = การตรวจสอบสารพฤกษเคมีระดับโมเลกุลที่มีผลต่อเมแทบอลิซึมของเซลล์คอนโดรไซต์มนุษย์ / Thanyaluck Phitak / 2010 /Full Text
Subject
Phytochemicals
Metabolism
170 Molecularly imprinted polymer for separating by- products from diketopiperazines synthesis = พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสาหรับการแยกผลพลอยได้ออกจากการสังเคราะห์ไดคีโตพิเพอราซิน / Subin Jaita / 2010 /Full Text
Subject
Polymerization -- Synthesis
Polymer -- imprinted
171 Monitoring of Alkaline Phosphatase levels around maxillary molars and miniscrew implants during odthodontic molar intrusion = การติดตามตรวจสอบ ระดับอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสรอบฟันกรามบนและวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กระหว่างการดันฟันกรามเข้าเบ้าฟันทางทันตกรรมจัดฟัน / Suwit Thaithamayanon / The 2010 /Full Text
Subject
Orthodontics
Alkaline Phosphatase
172 Monoids of Generalized Hypersubstitutions of Type T = (n) = โมนอยด์ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันแบบ T = (n) / Wattapong Puninagool / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Algebra
Monoids
Green's functions
173 Motivational orientation and participation in continuing education among staff nurses in General Hospitals, the Socialist Republic of Vietnam = แรงจูงใจในตนเองและการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณรัฐสังคมนิยมนิยมเวียดนาม / Van Pham Thi / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academinc -- nursing
Motivation
174 Mutation analysis of MSX1 in patients with syndromic and non-syndromic Hypodontia and Orofacial clefts = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน MSX1 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่กำเนิดและรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้าที่เกิดร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการ / Onnida Wattanarat / The 2010 /Full Text
Subject
Cleft lip
Mutation (Biology)
Genes
175 My Emotions in New Environment = อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในสภาวะแวดล้อมใหม่ Sophea Eat / Eat, Sophea / 2010 /Full Text
Subject
Emotions
Painting
176 Natural order on a semigroup of transformations with restricted range = อันดับธรรมชาติบนกึ่งกรุปของการแปลงที่มีเรนจ์กำกัด / Kritsada Sangkhanan / 2010 /Full Text
Subject
Set functions
Mathematics
177 Negotiating livelihood security in community forestry: a case study of an externally-initiated community forest in Southern Shan state, Myanmar = การต่อรองด้านความมั่นคงของการดำรงชีวิตในป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนที่ริเริ่มมาจากภายนอกในรัฐฉานตอนใต้ ประเทศพม่า / Kyaw Kyaw Tun / 2010 /Full Text
Subject
Forest management -- Burma
Community forests -- Burma
Burmese -- Shan State
178 Noor Iterations for Asymptotically Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces = วิธีทำซ้ำของนอร์สำหรับการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้น กำกับในปริภูมิ CAT(0) / Yenruedee Niwongsa / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Estimation theory
179 Novel use of carbon nanotubes in the reinforcement of polypropylene fibers = การใช้แบบใหม่ของท่อนาโนคาร์บอนในการเสริมแรงของเส้นใยพอลิพรอพิลีน / Tawat Soitong / The 2010 /Full Text
Subject
Polypropylene fibers
Textile fibers, Synthetic
Nanotubes
Nanostructured materials
180 Optimal planning and operation of wind-turbine power plant with uncertain wind speed = การวางแผนและดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้ากังหันลมที่มีความเร็วลมไม่แน่นอน / Chanapan Kongnam / The 2010 /Full Text
Subject
Electric power-plants -- Management
Wine power
Wine turbines


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14