ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 Green analytical method for Nitrate determination based on flow injection photo-reduction colorimetry = วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสำหรับการหาปริมาณไนเตรทบนพื้นฐานของโฟลว์อินเจกชันโฟโตรีดักชันคัลเลอริเมตรี / Itsarapong Suksorn / 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Organic
Chemistry, Analytic
Nitrites
Nitrogen compounds
142 Growth of Titanium Dioxide nanowires and Tungsten Oxide nanobelts synthesized by thermal Oxidation under Ethanol vapor = การปลูกเส้นลวดนาโนไทเทเนียมออกไซด์และเข็มขัดนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยออกซิเดชันความร้อนภายใต้ไอเอทานอล / Suphaporn Daothong / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanotechnology
Titanium dioxide
Tungsten
Oxidation
143 Head nurse leadership style and organizational effectiveness of General Hospitals in Yangon, the Union of Myanmar = รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและประสิทธิผลขององค์กรของโรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า / Naw Hser Eh / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
Nursing, supervision
144 Heat treatment of non-gem blue sapphire = การเพิ่มคุณภาพพลอยแซปไฟร์สีน้ำเงินที่ไม่มีสมบัติเป็นอัญมณีด้วยความร้อน / Kanyarat Khotchanin / 2010 /Full Text
Subject
JewelryPrecious stones -- Geology
Blue sapphire
145 Identification of Genes Associated with Fungal Morphogenesis in Penicillium marneffei by Random Insertional Mutagenesis = การตรวจพิสูจน์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปร่างของเชื้อเพนนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิไอ โดยวิธีการทำให้เกิดการกลายพันธุ์แบบแทรกสุ่ม / Aksarakorn Kummasook / The 2010 /Full Text
Subject
Penicillium marneffei
Fungi
Microbiology
146 Impact of footwear styles on postural control ability of female elderly = ผลกระทบจากรูปแบบรองเท้าต่อความสามารรถในการควบคุมการทรงท่าของผู้สูงอายุเพศหญิง / Supanee Chounchay / 2010 /Full Text
Subject
Human mechanics
Human physiology
Footwear, Shoes -- Physiological aspects
Older people
Postural Balance
Shoes
Aged
147 Influences of lead precursors and different charged surfactants on lead titanate powders prepared by Conventional and Sonocatalyzed Hydrothermal Methods = อิทธิพลของสารตั้งต้นตะกั่วและสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุแตกต่างกันต่อผงเลคไทเทเนตที่เตรียมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลแบบดั้งเดิมและแบบที่กระตุ้นด้วยคลื่นเหนือเสียง / Chaiyos Chankaew / The 2010 /Full Text
Subject
Surface active agents
Chemistry
148 Inhibition of VEGF gene expression by perylene derivatives = การยับยั้งการแสดงออกของยีนวีอีจีเอฟ โดยสารอนุพันธ์ของเพอรีลีน / Khajohn Joonlasak / 2010 /Full Text
Subject
Perylene -- Derivatization
Gene expression
149 Inhibitory activity of lactobacillus against the extended - spectrum b - lactamase producing uropathogenic enterobacteriaceae = ฤทธิ์ยับยั้งของแลกโตบาซิลลัสต่อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซิอี สายพันธุ์ก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่ผลิตเอนไซม์บีตา - แลกแตเมส ชนิดฤทธิ์ขยาย / Krittapak Horcharoen / 2010 /Full Text
Subject
Lactobacillus
Enterobacteriaceae
150 Investigation on multiplicity and stability of whirl responses in a Non-linear Rotor-stator-stator system = การตรวจสอบความหลากหลายและเสถียรภาพการตอบสนองแบบหมุนควงในระบบโรเตอร์-สเตเตอร์แบบเชิงเส้น / Prinya Ngamprapasom / The Chaing Mai 2010 /Full Text
Subject
Rotors -- Dynamics
Linear control systems
151 Isolation and characterization of Orientia tsutsugamushi from rodents, chiggers and humans in some regions of Thailand = การแยกเชื้อและการจำแนกสายพันธุ์ Orientia tsutsugamushi จากสัตว์ฟันแทะ ตัวไรอ่อนและมนุษย์ ในบางพื้นที่ ของประเทศไทย / Wuttikon Rodkvamtook / 2010 /Full Text
Subject
Gram-negative bacteria
Gram-negative bacterial infections -- Thailand
152 Isolation and structure elucidation of chemical components from branches and roots of plumeria obtusa = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและรากของพลูมีเรียออบทูซา / Pongthep Mankong / The 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Spectrum analysis
Plumeria obtusa
Extracts
153 Isolation and structure elucidation of chemical components from roots of Acronychia = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีจากรากของกะอวม / Kamonsun Visatsingh / 2010 /Full Text
Subject
Chemistry -- Notation
Chemical structure
154 Job characteristics and job performance among professional nurses in the university hospitals of Yunnan Province, Peoples Republic of China = คุณลักษณะงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน Pu Yuxiu / Pu, Yuxiu / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
Nursing
Job satisfaction
Nurses
Hospitals
155 Laser Microvias Drilling of Thin Film Polyimides = การโคลนนิ่ง การเจาะรูขนาดจุลภาคบนแผ่นฟิล์มบางพอลิอิมายด์โดยใช้ เลเซอร์ Tawan Chokepaichitkool / Roeger, Brent / 2010 /Full Text
Subject
Thin films
Physics
156 Light-emitting Polymer Single-walled Carbon Nanotube Composites for Use as White Light-emitting Diodes = วัสดุผสมพอลิเมอร์เปล่งแสงท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังชั้นเดียว เพื่อใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงสีขาว / Philaiwan Aiamsen / The 2010 /Full Text
Subject
Polymers
Light emitting Diodes
157 Linkages, volatility, spillover effects and conditional correlations in the international gold and ASEAN emerging stock markets = การเชื่อมโยง ความผันผวน ผลกระทบของผลข้างเคียง และสหสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขในตลาดทองคำระหว่างประเทศและตลาดหุ้นเกิดใหม่ของกลุ่มประเทศอาเซียน Do Quang Giam / Do, Quang Giam / 2010 /Full Text
Subject
Stock exchanges
158 Management practices associated with bulk milk somatic cell count of smallholder dairy farms in Chiang Mai Province = ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฟาร์มและระดับเซลล์โซมาติกของถังนมรวมของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Tawatchai Singhla / 2010 /Full Text
Subject
Dairy farming -- Management
Dairy cattle -- Thailand, Northern
Somatic cells
159 Managing cross-cultural workforce relationship: a case study of the English program of Montfort College, secondary section, Chiang Mai Province = การจัดการสัมพันธภาพของคนทำงานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาเป็นสื่อการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ / Gedganda Kongtawelert / 2010 /Full Text
Subject
Montfort College
Media programs (Education)
Teaching -- Aids and devices
160 Measurement of hydrogen peroxide in urine and tracheal aspirate from lung disease patients with oxidative stress by Amperometric Sensor Technique = การตรวจวัดไฮโดรเจนเพอรอกไซด์ในปัสสาวะและสิ่งดูดออกจากหลอดลมของผู้ป่วยโรคปอดที่มีภาวะออกซิเดทีฟสเตรสโดยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกเซนเซอร์ / Supattra Panya-artd / The 2010 /Full Text
Subject
Hydrogen peroxide
Disinfection and disinfectants
Urine -- Analysis
Lungs -- Diseases
Biochemistry


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14