ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 Development of the nursing workplace database in Xanh Pon general hospital, Hanoi city, the socialist republic of Vietnam = การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ซานพน เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Tho Duc Ngo / 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Manpower
Health manpower
82 Distribution and eradication of microcystis aeruginosa Ktzing and microcystins in prawn and Fish Farms in Chiang Rai and Chiang Mai Provinces Thailand = การกระจายและการกาจัดสาหร่าย Microcystis aeruginosa K.tzing และ ไมโครซิสตินในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและปลาในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ประเทศไทย / Khomsan Ruangrit / The 2010 /Full Text
Subject
Aquaculture
Fish -- culture
Shrimp culture
Algae
Toxins
83 Drought tolerance and nutrient uptake efficiency in maize = การทนแล้งและประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารในข้าวโพด Seang Lay Heng / Seang, Lay Heng / 2010 /Full Text
Subject
Corn -- Drought tolerance
Corn -- Effect of Drought on
84 Dynamic knowledge management system for industrial cluster: a case study of Lampang Ceramic Cluster = ระบบการจัดการความรู้เชิงพลวัตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษากลุ่มเซรามิกลำปาง / Atichart Harncharnchai / 2010 /Full Text
Subject
Knowledge management
Management ibformation systems
Database management
Ceramic industries -- Lampang
85 Effect of cis-3-(2',4',5'-trimethoxyphenyl)-4-(E)-2 ,4 ,5 -trimethoxylstyryl)-cyclohex-1-one on LPS-Induced Hyaluronan Synthase Gene Expression and Hyaluronan Synthesis in a Human Synovial Fibroblast SW982 Cell Line / Siriprapa Khuajan / 2010 /Full Text
Subject
Hyaluronan
Gene expression
Molecular biology
86 Effect of dried longan extract on induction of apoptosis and cell cycle arrest in human colon cancer cells = ผลของสารสกัดลำไยอบแห้งต่อการเหนี่ยวนำอะพอพโทซิสและการหยุดวัฎจักรของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ / Natvipa Phromnate / The 2010 /Full Text
Subject
Extracts
Phytochemicals
Longan -- Drying
Cancer cells
Intestine, Large -- Cancer
87 Effect of Far-infrared radiation on convective and diffusive mass transfer of fruit leather drying = ผลของคลื่นรังสีอินฟราเรดไกลที่มีต่อการพาและการแพร่มวลสารของการอบแห้งผลไม้แผ่น / Somkiat Jaturonglumlert / The 2010 /Full Text
Subject
Drying
Infrared radiation
88 Effect of insight meditation on enhancing the emotional intelligence among Thai psychiatric nurses = ผลของวิปัสสนากรรมฐานต่อการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในพยาบาลจิตเวชไทย / Chantrarat Vongareesawat / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic nursing
Emotions
Intelligence
89 Effect of soap pod and tobacco extracts on growth inhibition of Colletotrichum capsici causing chilli anthracnose = ผลของการสกัดจากส้มป่อยและยาสูบในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก / Panupon Changkasiri / 2010 /Full Text
Subject
Colletotrichum capsici
Fungi -- Biotechnology
Anthracnose
90 Effect of Walking Plus Individual Motivational Enhancement Therapy (WIMET) program for schizophrenic patients with overweight or obesity = ผลของโปรแกรมการเดินและการบำบัดชนิดสร้างเสริมแรงจูงใจรายบุคคลต่อผู้ป่วยจิตเภทที่น้ำหนักเกินหรืออ้วน / Waritnun Methapatara / 2010 /Full Text
Subject
Obesity
Walking
Schizophrenics
Obesity
Overweight
Walking
91 Effect of(E)-1-(3',4'-Dimethoxyphenyl) Butadiene on LPS-induced matrix metalloproteinases in a human synovial fibroblast cell line SW982 = ผลของสาร (E)-1-(3',4'-Dimethoxyphenyl) Butadiene ต่อการแสดงออกของเมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยไลโพพอลิแซ็กคาไรด์ในเซลล์สายพันธุ์ของเซลล์สร้างเส้นใยในไขข้อมนุษย์ / Phorani Boonsing / 2010 /Full Text
Subject
Biochemistry
92 Effectiveness of a nutritional education program for promoting healthy eating among the elderly in the northeastern region of Thailand = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนโภชนศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย / Nongyaow Meethien / The 2010 /Full Text
Subject
Nutrition
Elderly -- Thailand, Northeastern
Healthy
93 Effectiveness of a transitional care program for persons with schizophrena = ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / Kotchapong Sarakan / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
94 Effectiveness of Buddhist Doctrine Practice Based Programs in Enhancing Spiritual Well-being, Coping, and Sleep Quality of Thai Elderly = ประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในการส่งเสริม ความผาสุกทางจิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาและคุณภาพการนอนหลับ ของผู้สูงอายุไทย / Rodchana Wiriyasombat / 2010 /Full Text
Subject
Geriatric nursing -- Thailand
95 Effects and mechanism of silibinin on toxicity of D-Amanitin in In Vitro = ฤทธิ์และกลไกของซิลิบินินต่อการเป็นพิษของแอลฟ่า-อะมานิทินในหลอดทดลอง / Aunjana Khunnala / 2010 /Full Text
Subject
Toxicoclogy
Silibinin
96 Effects of chemotherapy on cardiorespiratory fitness and quality of life in patients with advanced lung cancer = ผลของเคมีบำบัดต่อสมรรถภาพหัวใจและปอดและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย / Khomkrip Longlalerng / 2010 /Full Text
Subject
lung -- cancer -- chemotherapy
Lung Neoplasms
Drug Therapy
97 Effects of chondroitin sulfate proteoglycan gene deletion and phytochemicals on cartilage development and deterioration = ผลของการขาดหายไปของยีนคอนดรอยตินซัลเฟตโปรตีโอไกลแคนและผลของสารพฤกษเคมีต่อการเจริญและการเสื่อมของกระดูกอ่อน / Kanyamas Choocheep / The 2010 /Full Text
Subject
Arthritis
Rheumatism
98 Effects of coating materials on biochemical changes of tangerine cv. sai nam phueng = ผลของสารเคลือบผิวต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง / Pimjai Seehanam / 2010 /Full Text
Subject
Coatings
Orange
99 Effects of compressive stress on electrical properties of lead-based perovskite ferroelectric ceramics = ผลของความเค้นอัดต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกเพอรอพสไกต์ที่มีตะกั่วเป็นฐาน / Muangjai Unruan / The 2010 /Full Text
Subject
Materials science
Flooring
Ceramic
100 Effects of Eccentric Muscle Training on Achilles Tendon Adaptation of Healthy Persons = ผลการฝึกกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกต่อการปรับตัวของ เอ็นกล้ามเนื้อร้อยหวายของคนสุขภาพดี / Roongtip Suteebut / Chiang mai 2010 /Full Text
Subject
Muscles
Tendons
Healthy


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14