ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Classical and genetic strategies for screening secondary metabolite production in Fungi = กลยุทธทั่วไปและกลยุทธทางพันธุศาสตร์สำหรับ การคัดกรองการผลิตสารทุติยภูมิในฟังไจ / Juangjun Jumpathong / 2010 /Full Text
Subject
Genetics
Fungi
42 Classification of Thai Fragrant Rice (Oryza sativa) using gas Chromatographic Profiles in conjunction with statistical methods = การจำแนกข้าวหอมไทยโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ควบคู่กับวิธีการทางสถิติ / krit Prasittichok / 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Classification
Gas chromatography
43 Cloning, Expression and Purification of Recombinant Human Interleukin-1 Beta = การโคลนนิ่ง การแสดงออก และแยกบริสุทธิ์สำหรับ รีคอมบิแนนท์อินเตอร์ลูคิน-1 ชนิดบีทาของมนุษย์ / Tawan Chokepaichitkool / 2010 /Full Text
Subject
Osteoarthritis
Cloning
Recombinant DNA
Molecular cloning
44 Co-operational optimization of two cascaded hydropower plants = สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการเดินเครื่องสองโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบต่อเนื่อง / Bounchon Soukchaleun / 2010 /Full Text
Subject
Hydraulic turbines
Chemistry, Analytic
Hydroelectric power plants
Electric generators
Electric machinery
45 Comparison of occlusion in patients with complete unilateral cleft lip and palate after one-stage and two-stage treatment = การเปรียบเทียบการสบฟันของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบขั้นตอนเดียวและการผ่าตัดแบบสองขั้นตอน / Titika Hunpinyo / The 2010 /Full Text
Subject
Occlusion (Dentistry)
Orthodontics
46 Comparison of shear bond strength at various curing times with a high-power light emitting Diode curing unit for bonding orthodontic brackets = การเปรียบเทียบความแข็งแรงของการยึดติดต่อแรงเฉือนที่ระยะเวลาการบ่มที่ต่างกันด้วยเครื่องฉายแสงไดโอดเปล่งแสงกำลังสูงสำหรับการยึดแบร็กเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Chonlada Rattanawiwatpong / 2010 /Full Text
Subject
Dental adhesives
Dental bonding
47 Comparison of spares-spike and model-based inversion for porosity estimation = การเปรียบเทียบวิธีผกผันแบบสแปร์ส-สไปค์และแบบโมเดลเบสสำหรับการประมาณค่าความพรุน / Mingkhwan Kruachanta / The 2010 /Full Text
Subject
Porosity
Seismic waves
Rocks, Stone
48 Comparison of surveillance methods for rice pests in Gazipur District, Bangladesh = การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบศัตรูข้าวในเขตกาซิเปอร์ ประเทศบังคลาเทศ Arif Hossain / Hossain, Arif / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Diseases and pests -- Bangladesh
Rice -- Planting -- Bangladesh
49 Comparison of the analysis of volatiles from aromatic rice grains using static headspace and solid phase microextraction = การเปรียบเทียบการวิเคราะห์สารระเหยจากเมล็ดข้าวหอมโดยใช้สแตติกเฮดสเปซและการสกัดในระดับจุลภาคด้วยเฟสของแข็ง / Nuntawut Puttawong / The 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Seeds
Rice -- Seeds -- Testing
Seeds -- Testing
50 Compatibility of endophytic actinomycetes with different soybean root nodule bacteria collected from Thailand and Cambodia =ความเข้ากันได้ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยซีทกับเชื้อแบคที่เรียปมรากถั่วเหลืองที่แตกต่างกันซึ่งได้จากประเทศไทยและกัมพูชา Monyda Cheach / Cheach, Monyda / 2010 /Full Text
Subject
Endophytic Actinonycetes
Soybean -- Planting
51 Computer-aided design of insecticide based on highly specific propeptide and reaction mechanism of Enzyme targets = การออกแบบสารฆ่าแมลงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยซึ่งอาศัยโปรเปปไทด์ที่มีความจำเพาะสูงและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์เป้าหมาย / Jitrayut Jitonnom / 2010 /Full Text
Subject
Insecticides
Enzymes
52 Conditional random field for regulatory regions prediction in rice genome = คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์เพื่อการทำนายบริเวณรีกูลาร์ทอรีในจีโนมข้าว / Piyachat Udomwong / The Chaing Mai 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Genetics
Plant genomes
53 Continuous whole longan drying by infrared and hot air = การอบแห้งลำไยทั้งลูกแบบต่อเนื่องโดยอินฟาเรดและลมร้อน / Paradorn Nuthong / The 2010 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Infrared radiation
Drying apparatus
54 Conversational implicature in the Blondie and dagwood comic strips = ความหมายนัยแฝงของบทสนทนาในการ์ตูนบลอดดี้และแด๊กวูด / Apinan Dechagan / 2010 /Full Text
Subject
English language -- Conversation and phrase books
English language -- Usage
Caricatures and cartoons
55 Corrosive effect of Vapour contaminants from outgassing in hard disk drive = ผลการกัดกร่อนของไอปนเปื้อนของแก๊ส / Sarinya Suntithunyaroj / The 2010 /Full Text
Subject
Hard disks (Computer science)
Ammonia
56 Crystal growth and structural characterization of new nickelvanadate-organodiamine hybrid frameworks = การปลูกผลึกและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างของโครงข่ายลูกผสมชนิดใหม่ของนิกเกิล-วาเนเดต-ออแกโนไดเอมีน / Wasinee Phonsri / 2010 /Full Text
Subject
Crystal growth
57 Decision support system for research management in universities = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย / Thanapun Kulachan / 2010 /Full Text
Subject
Decision support systems
Database management
Data warehousing
Information storage and retrieval systems -- Research
Universities and colleges -- Research
58 Derivation of sme innovation generation model using knowledge engineering = การกำหนดหาแบบจำลองการสร้างนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้วิศวกรรมความรู้ / Veerachai Khuprasert / 2010 /Full Text
Subject
SME
Technological -- Innovation
59 Design and development of a small vertical Co-Axis Counter-Rotation wind turbine system for electricity generation = การออกแบบและพัฒนาระบบกังหันลมแกนตั้งขนาดเล็ก เพลาร่วมแกนหมุนสวนทางกันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า / Tanate Chaichana / The 2010 /Full Text
Subject
Wind turbines -- Design and construction
Wind power
Power (Mechanics)
Electricity
60 Design and preparation of synthetic Hydrogels for biomedical use as wound dressings = การออกแบบและการเตรียมไฮโดรเจลสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์สำหรับเป็นวัสดุปิดแผล / Chinanat Witthayaprapakorn / 2010 /Full Text
Subject
Hydrogels
Biomedical materials
Plaster (Pharmacy)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14