ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 The Decline of Thailand's stand-alone movie theaters and the contraction of the urban commons : a social history of modernity = การล่มสลายของโรงหนังชุมชนและการหดหายของพื้นที่สาธารณะในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์สังคมความทันสมัย Philip Jablon / Jablon, Philip / The 2010 /Full Text
Subject
Motion picture theaters
Sustainable development
Communication in social action
242 The discourse of terrorism in haruki murakami's non-fiction underground in English version = วาทกรรมผู้ก่อการร้ายในวรรณกรรมประเภทสารคดีเรื่อง Underground โดย ฮารูกิ มูราคามิ ฉบับภาษาอังกฤษ / Thirayut Sangangamsakun / 2010 /Full Text
Subject
Discourse analysis
Terrorists
Terrorists in literature
243 The Entrapment of bioactive compounds from rice bran oil production in nanovesicles for cosmetic uses = การเก็บกักสารสำคัญจากการผลิตน้ำมันรำข้าวในถุงขนาดนาโนเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง / Romchat Chutoprapat / The 2010 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Rice oil
Rice bran
Liposomes
Cosmetics
244 The generalized function related to some operator and applications = ฟังก์ชันวางนัยทั่วไปที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการบางตัวและการประยุกต์ / Wanchak Satsanit / The 2010 /Full Text
Subject
Functions
Functional equations
245 The Green function of some operators related to the Bessel Diamond Operator = ฟังก์ชันกรีนของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์เบสเชล / Eakachai Suntonsinsoungvon / 2010 /Full Text
Subject
Green's functions
Differential equations
246 The Limits of religious revival : state, sangha, and the institutionalization of buddhism in Sipsong Panna, People's Republic of China = ขอบเขตจากัดของการฟื้นฟูศาสนา : รัฐ สถาบันสงฆ์ และกระบวนการกลายเป็นสถาบันของพุทธศาสนาในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน Roger Pedro Casas Ruiz / Ruiz, Roger Pedro Casas / 2010 /Full Text
Subject
Theravada Buddhism, Hinayana Buddhism
Buddhist renewal
Sipsong Panna -- Buddhism
247 The Politics of tourism and ethnic identity: A Case study of the Tharu Community in Chitwan National Park, Nepal = การเมืองของการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์: กรณีศึกษาชุมชนชาวทารู ในเขตอุทยานแห่งชาติจิตวัน ประเทศเนปาล / Suman Pandit / The 2010 /Full Text
Subject
Identity Philosophical concept
Ethnic groups -- Nepal
248 The predictive ability of the nurses' work environment and nurse staffing levels for nurse and patient outcomes in public hospitals, Thailand = ความสามารถในการทำนาย ของสิ่งแวดล้อมในงานและระดับอัตรากำลังของพยาบาลต่อผลลัพธ์ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย / Apiradee Nantsupawat / 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Personnel administration, hospital
249 The Right to decent work of Myanmar lobors in Thailand: a case study of Phang-Nga province = สิทธิการทำงานที่มีคุณค่าของแรงงานอพยพชาวพม่าที่ทำงานในประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดพังงา Nang Lao Ngin / Nang, Lao Ngin / 2010 /Full Text
Subject
Foreign workers, Myanmar
Foreign workers -- Phang-Nga
Wages and labor productivity
Labor productivity
250 The Study on growth, digestion and biochemical flesh quality of mekong giant catfish fed with spirulina platensis supplement diets = การศึกษาการเจริญเติบโต การย่อยอาหาร และคุรภาพเนื้อทางชีวเคมีในปลาบึกที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลินา / Sudaporn Tongsiri / The 2010 /Full Text
Subject
Mekong giant catfish -- Food
Mekong giant catfish -- Growth
Feeds -- Biotechnology
Spirulina
251 Tissue culture of Basella rubra L. For anthocyanin production = การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของผักปลังเพื่อผลิตแอนโธไวยานิน / Tanikan Pumchaosuan / 2010 /Full Text
Subject
Plant tissue culture
Basella rubra L.
Anthocyanin
252 TP63 mutation in patients with syndromic and non-syndromic hypodontia and cleft lip and palate = การกลายพันธุ์ของยีน TP63 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่ กำเนิดและปากแหว่งและเพดานโหว่ทั้งที่ร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการอื่น / Warissara Sripathomsawat / 2010 /Full Text
Subject
Gencs -- Mutation (Biology)
Dentistry
253 Translation Abilities as a Reflection of English Language Competence : A Case Study of Upper Secondary School Students at Sacred Heart College = ความสามารถในการแปลที่สะท้อนถึงระดับความรู้ภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษานักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ / Kalaya Chanasakulniyom / 2010 /Full Text
Subject
English language -- Translating and interpreting
English language -- Study and teaching -- Chiang Mai
254 Treatment of septic tank effluent by combined In-line flocculation and membrane bioreactor = การบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อเกรอะด้วยการรวมตะกอนในเส้นท่อร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน / Pattana Panyachatruk / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Septic tanks
Flocculation
255 Under the Shadow of Saint Tran Hung Dao: Cultural Politics of Industrial Development in the Post-Socialist Vietnam = ใต้เงาของฉั่นเหิ่งดาว: วัฒนธรรมการเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม หลังสังคมนิยมในเวียดนาม Pochara Patthamalai / Nguyen Thi Thu Thuy / 2010 /Full Text
Subject
Industria zation
Politics and culture
Ecunomic development -- Vietnam
Social development -- Vietnam
256 Upper and lower bounds of ramsey numbers = ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์ / Decha Samana / 2010 /Full Text
Subject
Graphic methods
Number theory
257 Urban development : a case study of resettlement project in Vientiane, Lao PDR = ปฏิบัติการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่นครหลวงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sounadeth Soukchaleun / The 2010 /Full Text
Subject
Urban development -- Laos
258 Usages of bioinformatics tools to analyze the functional genomics data of pigs (Sus scrofa) = การใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ฟังชั่นแนลจีโนมิกส์ของสุกร (Sus scrofa) / Watcharapong Naraballobh / 2010 /Full Text
Subject
Genomics
Swine
259 Use of the kidney injury molecule-1 as a specific biomarker for detection of renal dysfunction in a human population with chronic cadmium exposure = การใช้คิดนี่อินจูรี่โมเลกุล-1 เป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพจำเพาะสำหรับการตรวจหาภาวะไตทำงานผิดปกติ ในประชากรที่สัมผัสแคดเมียมแบบเรื้อรัง / Amnart Panyamoon / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Kinneys -- Diseases
Toxicology
Cadmium
Urology
260 Utilization of diatomite for removing fluoride and basic dyes from aqueous solution = การใช้ประโยชน์ของดินเบาเพื่อการขจัดฟลูออไรด์และสีย้อมชนิดเบสจากสารละลายในน้ำ / Suwakon Janta / The 2010 /Full Text
Subject
Diatomaceous earth
Fluorides


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14