ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 Speciation of Tin Ions in wastewater from electronic industry = สเปซิเอชันของไอออนดีบุกในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ / Phetcharat Siriwi / 2010 /Full Text
Subject
Speciation (Chemistry) -- Technique
Electronic industries
Metals -- Speciation
222 Stability and Synchronization of Hyperchaotic Chen and Lu Systems = เสถียรภาพและความพร้อมกันของระบบไฮเพอร์เคออติกเฉินและลู / Sittiphong Dantrakul / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
223 Stability of a Two-Disease Epidemic model with Nonlinear Incidence Rate = เสถียรภาพของแบบจำลองการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสองชนิดที่มีอัตราการติดเชื้อโรคแบบไม่เชิงเส้น / Watcharaporn Jaihonglam / 2010 /Full Text
Subject
Mathematocs
Microorganisms
224 Stability of sir model of an epidemic with varying total population size and constant immigration rate = เสถียรภาพของแบบจำลองเอสไออาร์ของการแพร่ระบาดที่มีขนาดประชากรรวมแปรค่าและอัตราการย้ายถิ่นเข้าคงที่ / Tanwa Kaewkheaw / 2010 /Full Text
Subject
Mathematical models
Communicable discases -- Transmission
225 Stress-strain relationship of abdominal aortic wall = ความสัมพันธ์ระหว่างความแค้นและความเครียดในหลอดเลือด / Asawinee Danpinid / The 2010 /Full Text
Subject
Functional equations
Linear programmings
Mechanics, Applied
226 Study of Iron overload and oxidative stress using thalassemia and epilepsy model = การศึกษาภาวะธาตุเหล็กเกินและออซิเดทีฟสเตรสโดยใช้รูปแบบโรคธาลัสซีเมียและอิพิเลพซี / Sakaewan Ounjaijean / The 2010 /Full Text
Subject
Thalassemia
Iron overload
Oxidative stress
227 Study on mode of inhibition of herpes simplex virus types 1 and 2 in vitro by some highland medicinal plants = การศึกษากลไกลการยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคเริมชนิดที่ 1 และ 2 ในหลอดทดลอง โดยสมุนไพรบนที่สูงบางชนิด / Jiraporn Nikomtat / 2010 /Full Text
Subject
Herps simplex
Herbs -- Therapeutic use
228 Substrate specificity and active site comparison in molecular modeling of active sites of peroxidase and polyphenol oxidase = ความจำเพาะต่อวับสเตรตและการเปรียบเทียบตำแหน่งกัมมันต์ในการจำลองแบบเชิงโมเลกุลของตำแหน่งกัมมันต์ของเพอร์ออกซิเดสและพอลิฟีนอลออกซิเดส / Prontipa Nokthai / The 2010 /Full Text
Subject
Molecular biology
Biochemistry
Chemistry, Technical
Plant enzymes -- Models ans model making
229 Syntheses of both forms of enantiomerric TADDOL-Anthracene adducts as chiral catalys = การสังเคราะห์สารคู่อิแนนทิโอเมอร์แทดดอล-แอนทราซีนแอดดัคเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไครัล / Phatcharin Wiriyasukhsawat / The 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Organic
Organic compounds
Chemical reactions
230 Synthesis and fabrication Poly(L-Lactide-co--caprolactone) biodegradable nerve guides with controlled dimensions and Microporosity = การสังเคราะห์และการขึ้นรูปท่อนำเส้นประสาทที่สลายตัวทางชีวภาพ พอลิ(แอล-แลคไทด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลคโทน) ที่ถูกควบคุมขนาดและรูพรุนระดับไมโคร / Daranee Khunphet / 2010 /Full Text
Subject
Poly(L-Lactide-co--caprolactone)
Polymers in medicine
Biomedical materials
Clinical biochemistry
231 Synthesis of copper oxide nanostructures for applications in Ethanol sensors and dye-sensitized solar cells = การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนทองแดงออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเอทานอลเซนเซอร์และแสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง / Phathaitep Raksa / 2010 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Copper -- Oxidation
Ethanol
Solar cells
232 Synthesis of molecularly imprinted Polymers for specific recognition of Isoflavones from Soybean = การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเพื่อการเลือกจำ เฉพาะไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง / Chanchira Wiwatsamretkun / 2010 /Full Text
Subject
Soybean
Polymer-impregnated
Isoflavones
233 Systematics and biogeography of the spider genus Mallinella Strand (Araneae: Zodariidae) = อนุกรมวิธานเชิงสายสัมพันธ์วิวัฒนาการและชีวภูมิศาสตร์ของแมงมุมสกุล Mallinella Strand (Araneae: Zodariidae) / Pakawin Dankittipakul / The 2010 /Full Text
Subject
Spider -- Geographical distribution
Spider -- Morphology
234 Taxonomic revision of Fissidens Hedw. (Fissidentaceae, Bryophyta) in Thailand = การทบทวนอนุกรมวิธานของ Fissidens Hedw. (Fissidentaceae, Bryophyta) ในประเทศไทย / Kanjana Wongkuna / 2010 /Full Text
Subject
Fissidens
Botany
Tropical plants
235 Taxonomy and phylogeny of fungi on eucalyptus = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราบนยูคาลิปตัส / Ratchadawan Cheewangkoon / 2010 /Full Text
Subject
Fungi
Eucalyptus
236 Template function of dicarboxylate and organodiamine on engineering of new metal-organic structures = ฟังก์ชันการเป็นแม่แบบของไดคาร์บอกซิเลตและออร์แกโนไดเอมีนในวิศวกรรมของโครงสร้างโลหะ-สารอินทรีย์แบบใหม่ / Saranphong Yimklan / 2010 /Full Text
Subject
Functions
237 Thai-English translation strategies in Being Thailand column in Kinnaree magazine = กลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Being Thailand ในนิตยสารกินรี / Nipaporn Udomsom / The 2010 /Full Text
Subject
Thai language -- Translating into English
238 The Ability on in vitro embryo development and stem cells production of elephant-rabbit somatic cell nuclear transfer = ความสามารถในพัฒนาของตัวอ่อนและการผลิตเซลล์ต้นแบบที่ได้จากการย้ายฝากนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายช้างเข้าไปในไข่กระต่าย / Anucha Sathanawongs / 2010 /Full Text
Subject
Cell nuclei
Elephants
Rabbits as laboratory animals
239 The complexity of adaptation and local responses to a residential cluster program : a case study of an agricultural commune in An Giang Province, Vietnam = ความซับซ้อนของการปรับตัวและการตอบสนองของชาวบ้านต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเกษตรในจังหวัดอันยาง เวียดนาม Hua Hong Hieu / Hua, Hong Hieu / The 2010 /Full Text
Subject
Social adjustment
Relocation (Housing)
Dwellings -- Soccial aspects
240 The Complexity of Graph Relabeling with Stacked Labels = ความซับซ้อนของการทำรีเลเบลิงในกราฟที่มีเลเบลแบบชั้น / Pochara Patthamalai / 2010 /Full Text
Subject
Graph theory


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14