ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 264 รายการ จากคำว่า 2010

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 Optimization of conditions for extraction and purification of sericin from silk cocoon = การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการสกัดและการทำเซริซินจากรังไหมให้บริสุทธิ์ / Pacharawan Ratanasongtham / The 2010 /Full Text
Subject
Sericin
Gums and resins
Silk
182 Optimizing Multi-criteria Linear Quadratic Control Problem Using KSH-direction Interior-point Method = การหาค่าเหมาะสมของปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นแบบหลายหลักเกณฑ์โดยวิธีจุดภายในที่ทิศทางแบบเคเอสเอช / Wilawan Kanuengkid / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical optimization
Algebra
Matrices
183 Optimum conditions for corn malting using in corn spirits production = สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมอลต์ข้าวโพดเพื่อใช้ในการผลิตเหล้าข้าวโพด / Khemmika Moonyod / 2010 /Full Text
Subject
Liquors
Corn malting
184 Orders of generalized hypersubstitutions of type T = (3)= อันดับของเจเนอรัลไลซ์ไฮเปอร์สับสติติวชันแบบ T = (3) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / 2010 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics
185 Organizational climate and quality of work life among staff nurses in central hospitals Lao people's democratic republic = บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Ackdeth Piyadeth / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Work
186 Pharmacokinetic interaction between orally administered isoflavones and vitamin D plus calcium supplement in Thai Postmenopausal = อันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างไอโชฟลาโวนรูปแบบรับประทานกับการเสริมวิตามินดีและแคลเซียมในหญิงวัยหมดประจำเดือนชาวไทย / Paveena Pongnad / 2010 /Full Text
Subject
Pharmacokinetics
Isoflavones
Vitamins
Calcium
187 Pharmacolgical characterization of coscinium fenestratum, tinospora crispa and tinospora cordifolia = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแห้ม บอระเพ็ด และชิงช้าชาลี / Rudeewan Tungpradit / 2010 /Full Text
Subject
Coscinium fenestratum
Tinospora crispa
Tinospora cordifolia
Pharmacology
188 Photocatalytic and antibacterial properties of Titanium dioxide and Iron oxide nanoparticles = สมบัติโฟโตแคทาลิติกและสมบัติยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคนาโนของไทเทเนียมออกไซด์และเหล็กออกไซด์ / Wiradej Thongsuwan / 2010 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Titanium dioxide
Iron oxide
189 Postmodern feminist subversion in angela carter's The bloody chamber and other stories = การต่อต้านตามแนวคิดสตรีนิยมในยุคหลังสมัยใหม่ในเทพนิยายของ แองเจลา คาร์เธอร์ The bloody chamber and other stories / Pratinrat Villarroel / 2010 /Full Text
Subject
Carter, Angela
Fairy tales -- English
Feminism
Sex discrimination against women
Sociolinguistics
190 Potential of carboxymethyl modified mungbean starch as a carrier in a controlled release drug delivery system = ศักยภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยคาร์บอกซีเมทธิลในการเป็นสารตัวพาในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย / Pasit Anutrakulchai / 2010 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Drug -- Coatings
Pharmaceutical technology
Mung bean
Carboxymethyl
191 Prediction of the nutrient management adoption in irrigated paddy production system, Hambantota District, Sri Lanka = การทำนายการยอมรับในการจัดการธาตุอาหารในระบบการผลิตข้าว ชลประทาน ฮัมบันโตตา ประเทสศรีลังกา / Battagodage Janaki Shyama Samanmali Fernando / The 2010 /Full Text
Subject
Soil mineralogy -- Sri Lanka
Soil management -- Sri Lanka
Rice -- Planting -- Sri Lanka
192 Preparation and Characterization of CdIn2Se4 n-Type Semiconductor by the Sol-Gel Method for Use as a Thermoelectric Material = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำ ชนิดเอ็น แคดเมียม อินเดียม เซเลไนด์โดยวิธีโซลเจล สำหรับใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก / Aun-anong Ruanthon / 2010 /Full Text
Subject
Thin films
Semiconductors
193 Production of adsorbent from bottom ash and flue gas desulfurization gypsum = การผลิตวัสดุดูดซับจากเถ้าหนักและยิปซัมที่ได้จากการกำจัดกำมะถันในฟลูแก๊ส / Hatairat Sukpreabprom / 2010 /Full Text
Subject
Sorbents
Gypsum
Materials science
194 Production of high nutritional fermented soybean (Thua Nao) by Bacillus subtilis = การผลิตถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส / Katekan Dajanta / 2010 /Full Text
Subject
Soybean as food
Soybean products
Bacillus subtilis
195 Productivity of spirulina platensis grown on dry chicken manure and the utilization of dietary spirulina supplementation on growth performance and flesh fatty acid profile of cultured red tilapia = การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงด้วยมูลไก่แห้งเป็นอาหารเสริมในอาหารต่อประสิทธิภาพการเติบโตและโครงสร้างกรดไขมันในเนื้อปลาทับทิม / Thepparath Ungsethaphand / 2010 /Full Text
Subject
Spirulina -- Analysis
Fatty acids
Fishes -- Food
196 Proteomic analysis of lipase producing soil-iisolated bacteria = การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสซึ่งแยกได้จากดิน / Angkhameen Buranarom / 2010 /Full Text
Subject
Proteomic
Lipase
Bacteria
197 Purification and identification of monacolins from red yeast rice prepared from glutinous rice by solid-state fermentation with Monascus purpureus CMU001 = การทำบริสุทธิ์และการหาเอกลักษณ์ของโมนาโคลินในข้าวหมักแดงที่เตรียมได้จากการหมักข้าวเหนียวแบบสภาวะอาหารแข็งด้วย Monascus purpureus CMU001 / Samuch Taweekasemsombut / 2010 /Full Text
Subject
Monacolins -- Purification
Rice -- Biotechnology
Fungi -- Biotechnology
198 Radiolarian micropalaeontology, geochemistry and tectonic setting of triassic pelagic rocks in Northern Thailand = จุลบรรพชีวินวิทยาเรดิดอลาเรีย ธรณีเคมี และสภาพธรณีแปรสัณฐานของหินตะกอนก้นสมุทร ยุคไทรแอสสิกในภาคเหนือของประเทศไทย / Nattaphon Nujenjit / The 2010 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry
Rocks, stone -- Northern Thailand
Sediments (Geology) -- Analysis
199 Recycling of Halogenated Organic Solvents and Analysis of Trace Anions in Their Aqueous Extracts by Ion Chromatography = การแปรใช้ใหม่ของตัวทำละลายอินทรีย์ที่มี แฮโลเจนและการวิเคราะห์แอนไอออนปริมาณ น้อยมากในส่วนสกัดน้ำโดยไอออนโครมา โทกราฟี / Arunrat Cheenmatchaya / 2010 /Full Text
Subject
Anions
Organic solvents
200 Relationship between diversity of macroinvertebrates and water quality of Mekong River and Tributaries, Thailand and Loa PDH, 2007-2008 = ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2550-2551 / Songyot Kullasoot / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Invertebrates
Water quality
Species diversity


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14