ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 270 รายการ จากคำว่า 2009

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 Kachin borderlanders : a case study of Laiza town along the Yunnan-Myanmar frontier area = คนชายแดนชาวคะฉิ่น : กรณีศึกษาเมืองไลซานบริเวณพรมแดนยูนนาน-เมียนมาร์ Lanau Roi Aung / Lanau, Roi Aung / 2009 /Full Text
Subject
Urban development -- Myanmar
Urban development -- China -- Yunnan Sheng
Suburbs -- Myanmar
Suburbs -- China -- Yunnan Sheng
162 Knowledge management organization model of Thai community business = ตัวแบบองค์กรการจัดการความรู้ของธุรกิจชุมชนไทย / Kemakorn Chaiprasit / 2009 /Full Text
Subject
Knowledge management
Business
163 Knowledge management system for SMEs cluster: A case study of handicraft cluster in Thailand = ระบบการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาของกลุ่มหัตถกรรมในประเทศไทย / Pradorn Sureephong / 2009 /Full Text
Subject
Knowledge management
Handicraft -- Thailand
164 Life cycle management of a solar cell power plant using activity-based approach = การจัดการวัฏรชีวิตโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยฐานกิจกรรม / Muanjit Chamsilpa / 2009 /Full Text
Subject
solar cells
Energy
165 Local alternative agriculture and neoliberal a genda : regulations of organic vegetable commodity networks in Chiang Mai Province, Northern Thailand = เกษตรทางเลือกท้องถิ่นและวาระเสรีนิยมใหม่ : การกำกับควบคุมเครือข่าย สินค้าผักอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Brett Michael Wyatt / Wyatt, Brett Michael / The 2009 /Full Text
Subject
Alternative agriculture -- Chiang Mai
Vegetables -- Chiang Mai
166 Long memory and forecasting volatility in financial asset returns = ความจำระยะยาวและการพยากรณ์ความผันผวนในผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน / Anaspree Chaiwan / 2009 /Full Text
Subject
Business forecasting
Economics
167 Male participation regarding termination of unwanted pregnancy = การมีส่วนร่วมของบุรุษเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / Warangkana Chatchawet / 2009 /Full Text
Subject
Pregnancy, Unwanted
Pregnant women, Postnatal care
Dissertations, academic -- nursing
168 Management of iron toxicity in rice = การจัดการความเป็นพิษของธาตุเหล็กในข้าว / Singty Voradeth / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Rice
Plant nutrients
Rice -- Nutrition aspects
Poisoning
169 Mapping for gene controlling boron efficiency in wheat = ตำแหน่งยีนควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลี / Supannika Punchana / school 2009 /Full Text
Subject
Wheat
Boron compounds
170 Measurement of trunk acceleration in elderly women with and without balance impairment during walking over obstacle = การวัดค่าความเร่งของลำตัวในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีและไม่มีความบกพร่องในการทรงตัวขณะเดินข้ามสิ่งกีดขวาง / Arunee Promsri / 2009 /Full Text
Subject
Older women
Kinesiology
Movement
Kinesiology, Applied
Women
171 Microbiological contamination of fresh minced pork from the retail market in Hanoi, Vietnam = การปนเปื้อนของเชื้อจุลทรีย์ในเนื้อหมูบดสดที่ตลาดค้าปลีกในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม / Pham Thi Thu Hien / Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Microbial contamination
Salmonellosis
172 Modeling indexes of stock market volatility for Asean, Europe, and the USA = การจำลองแบบดัชนีของความผันผวนตลาดหุ้นสำหรับ อาเซียน ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา / Kunsuda Nimanussornkul / 2009 /Full Text
Subject
Stock exchanges
Stock exchanges -- United States
Stock exchanges -- ASEAN countries
173 Modelling stock and bond returns and volatility in South-East Asian Countries = การจำลองแบบผลตอบแทนและความผันผวนของหุ้นและพันธบัตรของประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ / Chaiwat Nimanussornkul / 2009 /Full Text
Subject
Money market
Stock exchanges
174 Modelling world crude oil prices volatility and volatility spillovers = แบบจำลองความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกและผลข้างเคียงของความผันผวน / Roengchai Tansuchat / 2009 /Full Text
Subject
Econometric models
Economics
Petroleum
175 Modulation of prM cleavage, proportion of extracellular particles and virus replication by charged residues at non-furin consensus positions of the dengue virus pr-M junction = การปรับระดับการตัดโปรตีน prM, สัดส่วนของอนุภาคไวรัสนอกเซลล์และความสามารถในการเพิ่มจำนนวนของเชื้อไวรัสเต็งกี่โดยกรดอะมิโนชนิดมีประจุในตำแหน่งที่ไม่จำเพาะต่อ furin ที่บริเวณส่วนต่อระหว่าง pr และ M / Jiraphan Junjhon / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
176 Mosquito larvicidal activity of essential oils against the pyrethroid resistant and susceptible strains of aedes aegypti = ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยในการฆ่าลูกน้ำของยุงลาย Aedes aegypti สายพันธุ์ที่ดื้อและไวต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ / Nataya Sutthanont / 2009 /Full Text
Subject
Densovirinae
Oils, Volatile
Pyrethrins
177 Novel decision support system for underground power network asset management = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบใหม่สำหรับการบริหารสินทรัพย์เครือข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน / Asawin Rajakrom / 2009 /Full Text
Subject
Decision support systems
Asset-liability management
Knowlege management
178 Optical properties of methanolcyclohexane liquid mixture as approaching its critical point = สมบัติทางแสงของของเหลวผสมเมทานอทไซโคลเฮกเซนเมื่อเข้าใกล้จุดวิกฤติ / Kachain Dangudom / 2009 /Full Text
Subject
Liquids -- Optical properties
Light -- Scattering
179 Optimization of butanol production from rice straw extract by clostridium acetobutylicum JCM 1419 = สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตบิวทานอลจากสารสกัดฟางข้าวโดยเชื้อ clostridium acetobutylicum สายพันธุ์ JCM 1419 / Aungkana Mookploy / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Butanol
Alcohols
180 Optimization of culture medium and culture conditions for biomass and metaolite production from Pichia pastoris GS115 using glycerol as carbon source = การหาสูตรอาหารและสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตมวลเซลล์และสารเมทาบอไลท์จากเชื้อ Pichia pastoris GS115 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน / Kamoldara Reansuwan / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Metabolites
Biotechnology


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14